Ula­ga­njem u ener­get­sku ob­no­vu do bo­ljih uvje­ta i fi­nan­cij­skih ušte­da u ško­la­ma

Ob­no­va ško­la Po­s­ljed­njih osam go­di­na ulo­že­no je 155 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Ula­ga­nje

u škol­s­tvo je­dan je od pri­ori­te­ta Ko­priv­nič­ko­kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je de­fi­ni­ran u Žu­pa­nij­skoj ra­zvoj­noj stra­te­gi­ji pod ci­ljem ja­ča­nja ljud­skih re­sur­sa i po­di­za­nja druš­tve­nog stan­dar­da s jas­nom vi­zi­jom Žu­pa­ni­je u služ­bi čo­vje­ka i odr­ži­vog ra­zvo­ja. Po­s­ljed­njih osam go­di­na u tu je na­mje­nu ulo­že­no 155 mi­li­ju­na ku­na, a s ob­zi­rom na po­tre­bu da se što ra­ci­onal­ni­je odr­ža­va­ju pos­to­je­ći pros­to­ri, važ­no je is­tak­nu­ti pro­jek­te ula­ga­nja u ener­get­sku učin­ko­vi­tost škol­skih obje­ka­ta.

Nji­ho­va svr­ha je po­bolj­ša­ti uvje­te ško­lo­va­nja, ali i os­tva­ri­ti zna­čaj­ne fi­nan­cij­ske ušte­de te sma­nji­ti po­troš­nju ener­gi­je i emi­si­ju CO2. Od ve­ćih os­tva­re­nih pro­je­ka­ta mo­gu se iz­dvo­ji­ti re­kons­truk­ci­je Gim­na­zi­je Iva­na Zak­mar­di­ja Di­jan­ko­več­ko­ga, kri­že­vač­kog Uče­nič­kog do­ma i Sred­nje ško­le Ko­priv­ni­ca te iz­grad­nju Po­druč­ne ško­le Cir­k­ve­na, ukup­ne vri­jed­nos­ti oko 17 mi­li­ju­na ku­na.

I ove go­di­ne Žu­pa­ni­ja nas­tav­lja s ula­ga­nji­ma u ener­get­sku učin­ko­vi­tost te je na po­ziv ‘Ener­get­ska ob­no­va zgra­da i ko­ri­šte­nje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u jav­nim us­ta­no­va­ma ko­je obav­lja­ju dje­lat­nost od­go­ja i obra­zo­va­nja’ pri­ja­vi­la dva pro­jek­ta ener­get­ske ob­no­ve, i to OŠ prof. Fra­nje Vik­to­ra Šig­nja­ra Vi­rje te OŠ Fra­na Kon­ce­la­ka Dr­nje. Od Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost za­pri­mi­la je oba­vi­jest o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va te su pro­jek­ti pred­lo­že­ni za su­fi­nan­ci­ra­nje, a ukup­ni pri­hvat­lji­vi tro­ško­vi iz­no­se 8,5 mi­li­ju­na ku­na.

Pro­jek­ti­ma se u pro­ra­ču­na­toj ener­gi­ji za gri­ja­nje pla­ni­ra­ju pos­ti­ći ušte­de od oko 70 pos­to, a ško­la u Vir­ju mo­ći će se cer­ti­fi­ci­ra­ti u ener­get­ski raz­red A (iz sa­daš­njeg D), dok će ško­la u Dr­nju mo­ći do­bi­ti cer­ti­fi­kat ener­get­skog raz­re­da B (iz tre­nut­nog raz­re­da F).

PD

Pro­jek­ti­ma se u pro­ra­ču­na­toj ener­gi­ji za gri­ja­nje pla­ni­ra­ju ušte­de od oko 70 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.