‘Naj­bo­lji smo gos­po­dar ko­mu­nal­nog ot­pa­da u zem­lji’

Re­kord­ni re­zul­ta­ti Sto­pa opo­ra­be ot­pa­da je 38,2 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Za

sva­ku to­nu pa­pi­ra po­treb­no je po­sje­ći 20 mla­dih sta­ba­la, a pri­kup­lja­njem i re­cik­la­žom sta­rog pa­pi­ra spa­ša­va­mo šu­me, šte­di­mo ener­gi­ju, sma­nju­je­mo one­čiš­će­nje vo­da, zra­ka… Zna­ju to me­đi­mur­ski uče­ni­ci, ali i pred­ško­lar­ci, njih vi­še od 6300 ko­ji se tra­di­ci­onal­no pri­klju­ču­ju ak­ci­ji ‘Pa­pir ni­je sme­će’ u or­ga­ni­za­ci­ji ča­ko­več­ke tvrt­ke za zbri­nja­va­nje i re­cik­la­žu ot­pa­da Uni­mer d.o.o te uz po­kro­vi­telj­stvo Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je. Na nji­hov ve­li­ki an­ga­žman uka­zu­ju broj­ke – 17 os­nov­nih ško­la i 15 dje­čjih vr­ti­ća, ali i 122 to­ne pa­pi­ra ko­je su pri­ku­pi­li una­trag go­di­ne da­na ko­li­ko je tra­ja­la ak­ci­ja. Ti­me su svo­jim osob­nim za­la­ga­njem i tru­dom da­li svoj obol u oču­va­nju na­ših pri­rod­nih re­sur­sa, a me­đu naj­v­rjed­ni­ji­ma ove su go­di­ne bi­li Dje­čji vr­tić Sto­no­ga iz No­vog Se­la Rok s 220 ki­lo­gra­ma pa­pi­ra po po­laz­ni­ku i Os­nov­na ško­la Do­nji Kra­lje­vec s 59 ki­lo­gra­ma pa­pi­ra. Ka­da je u pi­ta­nju gos­po­da­re­nje ko­mu­nal­nim ot­pa­dom, Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja je da­le­ko is­pred svih os­ta­lih hr­vat­skih žu­pa­ni­ja. Vid­lji­vo je to i iz Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom za raz­dob­lje od 2017. do 2022. go­di­ne ko­ji je usvo­ji­la Vla­da. Od 27 ti­su­ća to­na ot­pa­da nas­ta­log u 2015. go­di­ni, u Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji čak 12,5 to­na upu­će­no je na opo­ra­bu. Sto­pa opo­ra­be je 38,2 pos­to, po če­mu je naj­sje­ver­ni­ja žu­pa­ni­ja da­le­ko is­pred svih os­ta­lih hr­vat­skih žu­pa­ni­ja. Na­ime, za ci­je­lu Hr­vat­sku sto­pa opo­ra­be iz­no­si sve­ga 18 pos­to.

PD

Ško­lar­ci i vr­ti­čar­ci pri­ku­pi­li su 122 to­ne pa­pi­ra una­trag go­di­nu dan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.