UBRZAO EKO­NOM­SKI

RAST U EU I EUROZONI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Gos­po­dar­ska ak­tiv­nost na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je (EU) i euro­zo­ne u dru­gom je tro­mje­se­čju 2017. go­di­ne bla­go ubr­za­la na kvar­tal­noj i go­diš­njoj ra­zi­ni, po­ka­za­le su u uto­rak pr­ve pro­cje­ne Eu­ros­ta­ta. Se­zon­ski pri­la­go­đen bru­to do­ma­ći pro­izvod (BDP) u 28-čla­nom EU u dru­gom je tro­mje­se­čju u od­no­su na pret­hod­no tro­mje­se­čje uve­ćan za 0,6 pos­to, na­kon 0,5-pos­tot­nog ras­ta u pr­va tri ovo­go­diš­nja mje­se­ca. I u eurozoni je rast iz­no­sio 0,6 pos­to u us­po­red­bi s pr­vim tro­mje­se­čjem, ka­da su gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti po­ras­le ta­ko­đer za 0,5 pos­to. Na go­diš­njoj ra­zi­ni se­zon­ski pri­la­go­đen BDP na ra­zi­ni EU-a u dru­gom je kvar­ta­lu po­ras­tao za 2,2 pos­to, a u eurozoni na 2,1 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.