MONSANTU 22. KO­LO­VO­ZA

EK: OD­LU­KA O BAYERU I

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja obja­vi­la je u uto­rak da za dva tjed­na pro­du­žu­je pro­vje­ru da li spa­ja­nje nje­mač­kog Baye­ra i ame­rič­kog Mon­san­ta ugro­ža­va tr­žiš­no na­tje­ca­nje. Rok za obja­vu od­lu­ke ta­ko je po­mak­nut sa 7. ko­lo­vo­za na 22. ko­lo­vo­za. Eu­rop­ska je ko­mi­si­ja po­jas­ni­la ka­ko je u po­ne­dje­ljak do­bi­la pri­jed­lo­ge dva­ju kom­pa­ni­ja za rje­še­nje pro­ble­ma tr­žiš­ne kon­cen­tra­ci­je. Pod­sje­ti­mo, spa­ja­nje Baye­ra i Mon­san­ta vri­jed­no je 66 mi­li­jar­di do­la­ra. Bayer je ra­ni­je naj­a­vio da je spre­man pro­da­ti dio imo­vi­ne ka­ko bi dob­nio odo­bre­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.