ZBOG PODMIĆIVANJA U IS­TOČ­NOJ AFRICI

BAT POD ISTRAGOM

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­ski du­han­ski div Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) po­t­vr­dio je da je pod služ­be­nom istragom Ure­da za te­ške pri­je­va­re zbog op­tuž­bi da je pod­mi­ći­vao po­li­ti­ča­re i dr­žav­ne služ­be­ni­ke u is­toč­noj Africi. “Kao što smo već ra­ni­je iz­vi­jes­ti­li, pre­ko vanj­skih prav­nih sa­vjet­ni­ka is­tra­žu­je­mo op­tuž­be o ne­pri­mje­re­nom vo­đe­nju pos­lo­va­nja”, pri­op­će­no je iz BATa. Iz tvrt­ke ta­ko­đer po­ru­ču­ju da na­mje­ra­va­ju su­ra­đi­va­ti i u ovoj služ­be­noj is­tra­zi. No­vi­na­ri bri­tan­ske jav­ne te­le­vi­zi­je BBC pet su mje­se­ci is­tra­ži­va­li i dobili na uvid sto­ti­ne po­vjer­lji­vih do­ku­me­na­ta ko­ji svje­do­če o BATo­vu da­va­nju mi­ta raz­nim duž­nos­ni­ci­ma, uklju­ču­ju­ći zas­tup­ni­ke u par­la­men­tu, pa čak i oso­be ko­je ra­de za kon­ku­rent­ske kom­pa­ni­je u zem­lja­ma is­toč­ne Afri­ke.

Kom­pa­ni­ja tvr­di da is­pi­tu­je 'ne­pri­mje­re­no pos­lo­va­nje'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.