BRU­TO INOZEMNI DUG

PA­DA VEĆ 17 MJE­SE­CI

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hrvatski bru­to inozemni dug kra­jem trav­nja iz­no­sio je 42 mi­li­jar­de eura, 4,5 pos­to ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je, i pa­da već 17. mje­sec za­re­dom, pa ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju da bi idu­ćih mje­se­ci udio bru­to ino­zem­nog du­ga u BDP-u mo­gao pas­ti is­pod 87 pos­to. Naj­no­vi­ji po­da­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB) pokazuju da je na kra­ju trav­nja 2017. bru­to inozemni dug iz­no­sio 42 mi­li­jar­de eura. To je za vi­še od 1,8 mi­li­jar­di eura ili 4,2 pos­to ni­ži dug na mje­seč­noj ra­zi­ni, a do­mi­nant­no je po­s­lje­di­ca pod­mi­ri­va­nja obve­za po dos­pi­je­ću dr­žav­ne me­đu­na­rod­ne obvez­ni­ce, na­vo­di se u ana­li­zi Ra­if­fe­isen ban­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.