Pri­ho­di od nak­na­da i pro­vi­zi­ja po­ve­ća­li do­bit In­te­se San­pa­olo

Rast pos­lo­va­nja Po­lu­go­diš­nja ne­to do­bit ta­li­jan­ske ban­ke ve­ća 1,8% na 1,74 mi­li­jar­de eura

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ne­to ka­mat­ni pri­ho­di ma­nji su 1,8 pos­to, a do­bit iz tr­go­va­nja sma­nje­na je sa 695 mi­li­ju­na eura na 591 milijun eura

Ne­to do­bit ta­li­jan­ske ban­ke In­te­se San­pa­olo u pr­vom je po­lu­go­di­štu 2017. go­di­ne do­seg­nu­la 1,74 mi­li­jar­di eura, što je 1,8 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne, po­ka­za­li su u uto­rak objav­lje­ni kon­so­li­di­ra­ni pos­lov­ni re­zul­ta­ti. Ope­ra­tiv­ni pri­ho­di iz­no­si­li su 8,56 mi­li­jar­di eura i bi­li za je­dan pos­to ni­ži u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem proš­le go­di­ne, po­ka­za­lo je kon­so­li­da­ra­no iz­vješ­će Ban­ce In­te­se, vlas­ni­ce Pri­vred­ne ban­ke Za­greb (PBZ). Ne­to ka­mat­ni pri­ho­di u pr­vom su po­lu­go­di­štu pre­ma is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne sma­nje­ni za 1,8 pos­to, na 3,62 mi­li­jar­de eura, dok su ne­to pri­ho­di od nak­na- da i pro­vi­zi­ja uve­ća­ni za 5,8 pos­to, na 3,75 mi­li­jar­di eura. Do­bit od tr­go­va­nja u is­tom je raz­dob­lju sma­nje­na na 591 milijun eura, sa 695 mi­li­ju­na eura u pr­vom po­lu­go­di­štu 2016. go­di­ne. Ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi u pr­vih su šest ovo­go­diš­njih mje­se­ci iz­no­si­li 4,21 mi­li­jar­de eura i os­ta­li su na ra­zi­ni proš­lo­go­diš­njih. Ad­mi­nis­tra­tiv­ni tro­ško­vi pri­tom su sma­nje­ni za 1,8 pos­to, dok su tro­ško­vi za­pos­le­ni­ka uve­ća­ni za 0,2 pos­to, a us­kla­đi­va­nja za 4,8 pos­to. Kao re­zul­tat to­ga, ope­ra­tiv­na mar­ža sma­nje­na je za 1,9 pos­to, na 4,34 mi­li­jar­de eura.

FOTOLIA

Ope­ra­tiv­ni pri­ho­di ma­nji su je­dan pos­to na 8,56 mi­li­jar­di eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.