Rast pro­me­ta Air­b­n­ba u Hr­vat­skoj vi­ši od 100%

Po­treb­na pri­la­god­ba Me­đu­na­rod­na plat­for­ma za naj­am smje­šta­ja osvo­ji­la Ja­dran

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Dr­ža­va mo­ra pri­la­go­di­ti re­gu­la­tor­ni ok­vir no­voj eko­no­mi­ji ko­ja do­no­si ko­rist ši­ro­kom slo­ju lju­di

Plat­for­ma Air­b­nb u Hr­vat­skoj u zad­nje dvi­je go­di­ne os­tva­ri­la je vi­še od 100 pos­to ras­ta. Air­b­nb je sve po­pu­lar­ni­ji me­đu iz­najm­lji­va­či­ma ko­ji ga naj­češ­će ko­ris­te kao još je­dan ka­nal dis­tri­bu­ci­je, vlas­ti ih ne di­ra­ju jer ne pred­stav­lja­ju zna­ča­jan po­rast pri­jet­nje od si­ve eko­no­mi­je. Is­to­dob­no, onli­ne plat­for­ma tran­s­pa­rent­no po­ka­zu­je ocje­ne gos­ti­ju ko­je su pre­sud­ne u pla­sma­nu na tr­ži­štu i sa­mom op­s­tan­ku na por­ta­lu Air­b­nb-a, čes­to efi­kas­ni­je od in­s­pek­to­ra ko­jih je uvi­jek pre­ma­lo.

Pro­blem ko­ji dr­ža­va još tre­ba ri­je­ši­ti je bo­lja na­pla­ta bo­ra­viš­ne pris­toj­be za one ko­ji se na Air­b­nb-u još uvi­jek mo­gu ogla­ša­va­ti bez da ra­de u skla­du s hr­vat­skim pro­pi­si­ma, što priz­na­ju u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma.

Iz Air­b­nb-a doz­na­je­mo da u ovom tre­nut­ku na svo­joj plat­for­mi u Hr­vat­skoj ima­ju ne­što ma­nje od 103 ti­su­će smje­štaj­nih obje­ka­ta, za raz­li­ku od sve­ga 36 ti­su­će u svib­nju 2015. go­di­ne. Ka­ko je poz­na­to, Air­b­nb je plat­for­ma za iz­najm­lji­va­nje (“di­je­lje­nje”) smje­šta­ja do 25 so­ba, uklju­ču­ju­ći i smje­štaj ko­ji se pro­fe­si­onal­no iz­najm­lju­je, kao što su bu­tik ho­tel, hos­tel, pan­si­on. Ge­rard Ske­han iz odje­la za ko­mu­ni­ka­ci­je ot­kri­va da im je pro­met u Hr­vat­skoj od la­ni po­ras­tao za 59%, a najveći broj apart­ma­bur­ze na pre­ko Air­b­nb-a iz­najm­lju­je se u Splitu, slijede Zadar, Pula, Korčula te Dubrovnik. Za­greb tre­nut­no ima pre­ko 3300 ak­tiv­nih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta, što je sko­ro za tre­ći­nu vi­še ne­go la­ni u is­to vri­je­me, a u go­di­nu da­na za 68 pos­to je po­ras­tao broj gos­ti­ju ko­ji su u Za­gre­bu spa­va­li pre­ko Air­b­nb-a.

Pro­sje­čan pri­hod do­ma­ći­na u Hr­vat­skoj pre­ko Air­b­nb-a je iz­no­sio 2100 do­la­ra, naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći se­zo­nal­nos­ti, jer se i da­lje ve­ći­na apartmana iz­najm­lju­je u tra­ja­nju od 1-3 mje­se­ca. Sta­tis­ti­ke Air­b­nb-a po­ka­zu­ju da su gos­ti u pro­sje­ku iz­nim­no za­do­volj­ni po­nu­dom apartmana i so­ba u Hr­vat­skoj, s pro­sječ­nom ocje­nom od 4,9 od 5, pri če­mu 13 pos­to apartmana ima čis­tu pe­ti­cu, a 2800 iz­najm­lji­va­ča sta­tus “su­per­host”. Air­b­nb ne pro­pi­su­je broj kva­dra­ta, ure­đa­ja ili ruč­ni­ka. Od do­ma­ći­na tra­že da se pri­dr­ža­va nji­ho­vih stan­dar­da i oče­ki­va­nja ko­ji su jas­no na­ve­de­ni na stra­ni­ca­ma, od si­gur­nos­ti, vje­ro­dos­toj­nog pred­stav­lja­nja us­lu­ge, po­šte­nog od­no­sa pre­ma gos­ti­ma.

“Ra­zvi­li smo niz us­lu­ga ko­je omo­gu­ću­ju ra­zvoj me- đu­sob­nog po­vje­re­nja, uklju­ču­ju­ći ala­te za do­ma­ći­ne i gos­te ko­ji na te­me­lju de­talj­nih pro­fi­la, auten­tič­nih re­cen­zi­ja, ve­ri­fi­ka­ci­je i plat­for­me za po­ru­ke mo­gu saz­na­ti de­talj­ne in­for­ma­ci­je jed­ni o dru­gi­ma pri­je re­zer­va­ci­je” po­jaš­nja­va Ske­han. Ske­han po­seb­no is­ti­če ka­ko su u Air­b­nb-u ja­ko za­do­volj­ni ocje­na­ma gos­ti­ju, ko­je su iz­nim­no po­zi­tiv­ne. “U Hr­vat­skoj ima­mo pre­ko 2800 do­ma­ći­na s ti­tu­lom “su­per­host”. Ra­di se o is­kus­nim do­ma­ći­ni­ma ko­ji gos­ti­ma pru­ža­ju iz­nim­no do­bru us­lu­gu”, po­jaš­nja­va Ske­han.

NAJVEĆI BROJ APARTMANA IZNAJMLJUJU U SPLITU, SLIJEDE ZADAR, PULA, KORČULA, DUBROVNIK...

Za ta­kav sta­tus ko­ris­nič­ki ra­čun mo­ra is­pu­nja­va­ti sve po­treb­ne uvje­te i u pro­tek­lih go­di­nu da­na mo­ra bi­ti naj­ma­nje 10 os­tva­re­nih re­zer­va­ci­ja, sto­pu od­go­vo­ra od 90% ili vi­še, te imati naj­ma­nje 80% re­cen­zi­ja s ocje­nom 5 zvjez­di­ca, pri če­mu ba­rem po­lo­vi­na gos­ti­ju tre­ba na­pi­sa­ti re­cen­zi­ju, te os­tva­ri­ti sve po­t­vr­đe­ne re­zer­va­ci­je bez ot­ka­zi­va­nja. Ujed­no, tko ne­pres­ta­no do­bi­va ni­ske ocje­ne za uku­pan do­jam mo­že oče­ki­va­ti da nji­hov oglas bu­de uk­lo­njen s plat­for­me. Struč­njak za obi­telj­ski smje­štaj Ne­do Pi­ne­zić sma­tra da je ja­ča­nje pri­sut­nos­ti Air­b­nb u Hr­vat­skoj do­bra vi­jest.

“Ra­di se o jed­noj od naj­ja­čih po­sred­nič­kih plat­for­mi u svi­je­tu ko­ja pos­lu­je po mo­de­lu ‘poz­na­ti gos­ti kod poz­na­tog do­ma­ći­na’. Taj na­čin ugoš­ća­va­nja je u skla­du sa su­vre­me­nim tren­do­vi­ma pot­pu­nog do­živ­lja­ja des­ti­na­ci­je. Dr­ža­va mo­ra pri­la­go­di­ti re­gu­la­tor­ni ok­vir toj no­voj eko­no­mi­ji ko­ja do­no­si ko­rist ši­ro­kom slo­ju lju­di”, ka­že Pi­ne­zić. Tu­ris­tič­ki kon­zul­tant Si­ni­ša Topalović po­jaš­nja­va za­što Air­b­nb u Hr­vat­skoj ne pred­stav­lja pre­ve­li­ki pro­blem u smis­lu pro­cva­ta si­ve eko­no­mi­je, za raz­li­ku od ne­kih dru­gih des­ti­na­ci­ja ko­je im bra­ne rad. “Ra­di se o iz­najm­lji­va­či­ma ko­ji su i pri­je bi­li na hr­vat­skom tr­ži­štu obi­telj­skog smje­šta­ja i ve­ći­nom pos­lu­ju u skla­du s pro­pi­si­ma, a Air­b­nb im je sa­mo još je­dan ka­nal dis­tri­bu­ci­je. Kad je u pi­ta­nju dio iz­najm­lji­va­ča ko­ji ni­su for­mal­no re­gis­tri­ra­ni, tu bi svo­ju ulo­gu tre­ba­la odi­gra­ti dr­ža­va ko­ja bi mogla ili pojačati nadzor ili postići dogovor s Air­b­n­bem o automatskoj naplati bo­ra­viš­ne pris­toj­be pri­li­kom sva­ke tran­sak­ci­je”, po­jaš­nja­va Topalović. Mi­nis­tar tu­riz­ma Gari Cappelli sma­tra da je po­treb­no us­pos­ta­vi­ti kva­li­tet­nu re­gu­la­ti­vu i stan­dar­de ko­ji su nuž­ni ka­ko bi za­šti­ti­li kraj­nji ko­ris­ni­ci, ali i omo­gu­ći­la tr­žiš­na rav­no­prav­nost di­oni­ka u sus­ta­vu, bi­lo da je riječ o tu­riz­mu ili ne­koj dru­goj in­dus­tri­ji u eko­no­mi­ji di­je­lje­nja. Kon­kret­ne mje­re za sad ne spo­mi­nje. Kad se go­vo­ri o ne­kret­ni­na­ma ko­je se nu­de kroz Air­b­nb bez da su evi­den­ti­ra­ne, gdje se sva­ka­ko ra­di o po­rez­noj eva­zi­ji ko­ja ni­je le­gal­na, tre­ba raz­li­ko­va­ti pri­vat­ne oso­be ko­je iznajmljuju vlas­ti­te ne­kret­ni­ne, naj­češ­će jed­nu, i pro­fe­si­onal­ne po­nu­đa­če ko­ji iznajmljuju vi­še ne­kret­ni­na, is­ti­če kon­zul­tan­ti­ca Sa­nja Či­žmar.

“Sta­tis­ti­ke po­ka­zu­ju ras­tu­ći trend upra­vo ovih pro­fe­si­onal­nih po­nu­đa­ča ko­ji iznajmljuju 4 i vi­še ne­kret­ni­na, ka­ko u europ­skim ta­ko i u hr­vat­skim gra­do­vi­ma. Za­to je Bar­ce­lo­na, ina­če če­t­vr­ti grad u Eu­ro­pi po bro­ju po­nu­đe­nih ne­kret­ni­na kroz Air­b­nb (na­kon Pa­ri­za, Lon­do­na i Ri­ma), pres­ta­la iz­da­va­ti do­zvo­le za naj­am apartmana. U Hr­vat­skoj ipak broj po­nu­đa­ča ko­ji iznajmljuju 4 i vi­še ne­kret­ni­na ni­je ve­lik, či­ni 5% od ukup­nog bro­ja ak­tiv­nih po­nu­đa­ča u Za­gre­bu, 8% u Splitu, te 14% u Du­brov­ni­ku. Ako pro­ma­tra­mo broj po­nu­đa­ča s 2 i vi­še ne­kret­ni­na, udje­li u ukup­nom bro­ju ak­tiv­nih po­nu­đa­ča su slje­de­ći: Za­greb 23%, Split 28%, Dubrovnik 40%.”, ot­kri­va Či­žmar.

DR­ŽA­VA BI MOGLA ILI POJAČATI NADZOR

ILI POSTIĆI DOGOVOR S AIR­B­NB-EM O AUTOMATSKOJ NAPLATI BO­RA­VIŠ­NE PRIS­TOJ­BE, KA­ŽE TOPALOVIĆ

D. JARAMAZ/PIXSELL

Sa­mo još je­dan ka­nal za pos­to­je­će iz­najm­lji­va­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.