Er­dut­ski vi­no­gra­di pro­da­ju 125.463 li­ta­ra vi­na za 18 mi­li­ju­na ku­na >>

Jav­na draž­ba Vi­no je vlas­niš­tvo dvi­je osječ­ke tvrt­ke – Re­pro­ma­te­ri­jal i Le­opold

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Vi­no je pro­izve­de­no u Er­du­tu, a po sve­mu su­de­ći po­sri­je­di je kom­pen­za­ci­ja po­tra­ži­va­nja iz­me­đu tvrt­ki

Pro­da­ja pu­tem jav­ne draž­be ni­je uobi­ča­jen na­čin pro­da­je u hr­vat­skom gos­po­dar­stvu, a po­se­bi­ce ne u vi­nar­stvu. Sto­ga je paž­nju ovih da­na iz­a­zvao jav­ni oglas Er­dut­skih vi­no­gra­da ko­ji or­ga­ni­zi­ra draž­bu pri­kup­lja­njem pi­sa­nih po­nu­da za gra­še­vi­nu.

Nu­di se ukup­no 125.463 li­ta­ra kva­li­tet­nog vi­na ber­be 2015. u rin­fu­zi, a o po­čet­noj ci­je­ni od 11,5 ku­na uve­ća­no za PDV. Za na­ve­de­nu ko­li­či­nu, dak­le, pro­da­jom bi se tre­ba­lo “ubra­ti” ukup­no 18 mi­li­ju­na ku­na. Er­dut­ski vi­no­gra­di u vlas­niš­tvu su Jo­si­pa Pa­vi­ća, no ni­je bio dos­tu­pan za de­talj­ni­je in­for­ma­ci­je o draž­bi ko­ju će upri­li­či­ti idu­ći tje­dan, 8. ko­lo­vo­za. Iz po­zi­va po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma objav­lje­nog pu­tem me­di­ja saz­na­je se da Er­dut­ski vi­no­gra­di pro­da­ju or­ga­ni­zi­ra­ju kao skla­di­štar vi­na, te da je ono u vlas­niš­tvu dvi­je osječ­ke tvrt­ke – Re­pro­ma­te­ri­jal i Le­opold.

Vje­rov­ni­ci u pred­ste­ča­ju

U po­sje­du Re­pro­ma­te­ri­ja­la, ko­ji se ina­če ba­vi tr­go­vi­nom na ma­lo i vlas­nik mu je Ivan Iv­ko- vić, na­la­zi se 89.033 li­tre vi­na, dok Le­opold ima 36.430 li­ta­ra gra­še­vi­ne. Ta je tvrt­ka u vlas­niš­tvu Ljup­ka Du­man­či­ća i ba­vi se spe­ci­jal­nim pri­je­vo­zom, a u proš­loj je go­di­ni, pre­ma fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma, ima­la čak ve­će pri­ho­de od Er­dut­skih vi­no­gra­da, 25 mi­li­ju­na ku­na. Obje tvrt­ke, ina­če su bi­le vje­rov­ni­ci u pred­ste­čaj­nom pos­tup­ku Er­dut­skih vi­no­gra­da ko­ji je bio je­dan od pr­vih i vrjed­ni­jih tak­vih pos­tu­pa­ka (250 mi­li­ju­na ku­na), a za­vr­šio je na­god­bom 2013. go­di­ne. Tvrt­ke su u ukup­nom iz­no­su su­dje­lo­va­le s ma­lim iz­no­si­ma po­tra­ži­va­nja.

Kom­pen­za­ci­ja po­tra­ži­va­nja

Vi­no ko­je­mu sli­je­di draž­ba pro­izve­de­no je u Er­dut­skim vi­no­gra­di­ma, a po sve­mu su­de­ći po­sri­je­di je kom­pen­za­ci­ja po­tra­ži­va­nja iz­me­đu tvrt­ki. Iz vi­nar­skih kru­go­va na ova­kav vid pro­da­je gle­da se i u kon­tek­s­tu rje­ša­va­nja za­li­ha i praž­nje­nja po­drum­skih ka­pa­ci­te­ta uoči no­ve ber­be, ko­ja će za gra­še­vi­nu usko­ro us­li­je­di­ti. No, istaknuta početna cijena, po ocjeni iskusnih vinara, prilično je visoka, to vi­še što je riječ o kvalitetnom a ne vrhunskom vinu i proizvodnji iz 2015.

Na­tje­ča­jem je, pak, pre­dvi­đe­na i mo­guć­nost odr­ža­va­nja usme­nog nad­me­ta­nja, ali za slu­čaj da bu­de vi­še po­nu­da jed­na­kih cijena. Er­dut­ski vi­no­gra­di su u 2015. pro­izve­li ukup­no 3,47 mi­li­ju­na li­ta­ra vi­na, pa je ko­li­či­na ko­ju se pro­da­je na draž­bi za­pra­vo sim­bo­lič­na. Ukup­ni pri­ho­di tvrt­ke la­ni su bi­li 24,6 mi­li­ju­na ku­na, 21,6 pos­to ma­nje ne­go 2015., a iz fi­nan­cij­skog iz­vješ­ća upra­ve saz­na­je se da im je pro­da­ja vi­na pa­la za 40 pos­to, zbog od­go­de re­ali­za­ci­je ugo­vo­re­ne pro­da­je vi­na u rin­fu­zi na tr­ži­štu EU na ovu go­di­nu. La­ni je ta­ko pro­da­no 1,98 mi­li­ju­na li­ta­ra vi­na iz er­dut­skih po­dru­ma.

ISTAKNUTA POČETNA CIJENA, PO OCJENI ISKUSNIH VINARA, PRILIČNO JE VISOKA, TO VI­ŠE ŠTO JE RIJEČ O KVALITETNOM, A NE VRHUNSKOM VINU I PROIZVODNJI IZ 2015. GO­DI­NE

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Vi­no u ri­fu­zi na draž­bi se pro­da­je za 11,5 ku­na po li­tri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.