Se­dam hr­vat­skih zrač­nih lu­ka oba­ra po­vi­jes­ne re­kor­de

Od Osi­je­ka do Du­brov­ni­ka broj put­ni­ka u zrač­nom prijevozu dos­ti­že po­vi­jes­ne ra­zi­nee, rast bro­ja put­ni­ka u sr­p­nju pro­sječ­no pre­ma­šio i vi­še od 15 pos­to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DARKO BIČAK

Zrač­na lu­ka Split već go­di­na­ma bi­lje­ži re­kor­de, pa je ta­ko i ove kad je broj put­ni­ka ti­je­kom sr­p­nja ve­ći za ne­vje­ro­jat­nih 112 ti­su­ća

Zračne luke u Hr­vat­skoj re­dom bi­lje­že re­kord­ne re­zul­ta­te po bro­ju put­ni­ka te zra­ko­plov­nih ope­ra­ci­ja. Rast je po­seb­no vid­ljiv ti­je­kom ljet­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne te go­to­vo da i ne­ma aerodroma u na­šoj zem­lji ko­ji pro­tek­log mje­se­ca ni­je za­bi­lje­žio po­vi­jes­ni re­kord.

Tu­ris­tič­ka inva­zi­ja

Oče­ki­va­no je najveći rast i naj­vi­še put­ni­ka bi­lo na ja­dran­skim aero­dro­mi­ma u Splitu, Du­brov­ni­ku, Za­dru i Pu­li, no ne za­os­ta­ju ni oni os­ta­li.

Sr­panj je bio re­kor­dan mje­sec za za­gre­bač­ku Zrač­nu lu­ku Fra­njo Tuđ­man po bro­ju put­ni­ka. Čak 351.532 put­ni­ka proš­lo je proš­li mje­sec kroz nju, što je po­ve­ća­nje od 14,5 pos­to u od­no­su na is­ti mje­sec proš­le go­di­ne. Naj­pro­met­ni­ji dan bio je 17. sr­p­nja ka­da je za­bi­lje­že­no 12.598 put­ni­ka, a uz taj još su tri da­na bi­lje­ži­la vi­še od 12 000 put­ni­ka, što se u po­vi­jes­ti za­gre­bač­ke zračne luke još ni­je do­go­di­lo. Iz­ni­man rast pro­me­ta od 10 pos­to, tra­je ci­je­lu go­di­nu, a us­lu­ge naj­pro­met­ni­je zračne luke u Hr­vat­skoj u pr­vih je se­dam mje­se­ci ko­ris­ti­lo vi­še od 1,6 mi­li­ju­na put­ni­ka. Zbog po­ve­ća­nog op­se­ga pos­la, na Fra­nji Tuđ­ma­nu su za­pos­li­li 118 no­vih lju­di. Ras­tu bro­ja put­ni­ka je do­pri­ni­je­lo i us­pos­tav­lja­nje osam no­vih li­ni­ja, od ko­jih su tri li­ni­je dva­ju no­vih avi­opri­je­voz­ni­ka Mo­nar­ch i Emi­ra­tes.

Cro­atia Air­li­nes otvo­ri­la je če­ti­ri no­ve des­ti­na­ci­je iz Za­gre­ba, a pos­to­je­će zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je po­ve­ća­le su broj frek­ven­ci­ja i ka­pa­ci­te­te zra­ko­plo­va što je iz­rav­no utje­ca­lo na po­rast bro­ja put­ni­ka. Oče­ku­je se da će broj put­ni­ka do kra­ja go­di­ne po pr­vi pu­ta pre­ma­ši­ti tri mi­li­ju­na”, ka­žu u za­gre­bač­koj zrač­noj lu­ci ko­joj je na če­lu Jacqu­es Fe­ron. Zrač­na lu­ka Split već ne­ko­li­ko godina bi­lje­ži po­vi­jes­ne re­kord­ne, pa je ta­ko i ove go­di­ne kad je broj put­ni­ka po­ve­ćan ti­je­kom sr­p­nja za ne­vje­ro­jat­nih 112 ti­su­ća. Na­ime, proš­log mje­se­ca je pre­ko split­skog aerodroma proš­lo 656.905 put­ni­ka, a što je 21 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. Broj sli­je­ta­nja i po­li­je­ta­nja zra­ko­plo­va je bio 5204 ili osam pos­to, a što pak zna­či da je bi­la ve­ća po­pu­nje­nost.

Pro­ši­re­nje terminala

Ka­ko po­jaš­nja­va di­rek­tor ZL Split, Luk­ša No­vak, ovo­go­diš­nje pos­lo­va­nje im ka­rak­te­ri­zi­ra zna­ča­jan rast pro­me­ta, po­seb­no put­ni­ka te nas­ta­vak grad­nje na rekonstrukciji i dogradnji put­nič­kog terminala.

Uz Split, na­ša glav­na tu­ris­tič­ka zrač­na lu­ka je ona u Du­brov­ni­ku ko­ja je ti­je­kom sr­p­nja za­bi­lje­ži­la 442.030 put­ni­ka, a što je 15,4 pos­to vi­še ne­go u is­tom mjesecu 2016. go­di­ne ka­da je pre­ko ZL Du­brov-

NAJVEĆI BROJ PUT­NI­KA PREVEZENIH U JED­NOM MJESECU OD OSNUTKA ZRAČNE LUKE Ire­na Ćo­šić ZL Zadar NASTAVLJAMO RADOVE NA DOGRADNJI I REKONSTRUKCIJI TERMINALA Luk­ša No­vak ZL Split

nik le­tje­lo 383.032 put­ni­ka. I Zadar bi­lje­ži re­kord­ne re­zul­ta­te s 114.000 put­ni­ka u sr­p­nju, a što je 17,5 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. “Na­kon proš­lo­go­diš­njeg ko­lo­vo­za sa 103.000 put­ni­ka, ovo je najveći broj put­ni­ka prevezenih u jed­nom mjesecu od osnutka Zračne luke. U ko­lo­vo­zu se oče­ku­je jed­na­ko po­ve­ća­nje, pa bi se ta­ko­đer po pr­vi put tre­ba­lo do­go­di­ti da se dva mje­se­ca za re­dom pre­ma­ši 100.000 put­ni­ka”, ka­žu u zrač­noj lu­ci u Ze­mu­ni­ku ko­ju vo­di di­rek­to­ri­ca Ire­na Ćo­sić.

Do­da­ju da u pr­vih se­dam mje­se­ci bi­lje­že sli­čan trend po­ras­ta bro­ja put­ni­ka kao i na mje­seč­noj raz­ni sr­p­nja. Od po­čet­ka go­di­ne pre­ve­ze­no je 320.000 put­ni­ka što je 15.6 pos­to vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni. Do kra­ja go­di­ne ukup­ni pro­met bi tre­bao bi­ti oko 600.000 put­ni­ka, što je za 15 pos­to vi­še u od­no­su na proš­lo­go­diš­nji re­kord od 520,000 put­ni­ka.

Ve­li­ka po­pu­nje­nost

Sr­panj je bio re­kor­dan u Pu­li gdje ta­moš­nja zrač­na lu­ka bi­lje­ži 154.122 put­ni­ka što je 32,5 pos­to vi­še ne­go u is­tom mjesecu la­ni. “Broj zra­ko­plov­nih ope­ra­ci­ja nam je bio 2032, a što je 30 pos­to vi­še ne­go u is­tom mjesecu la­ni kad ih je bi­lo 1566. Ci­je­lu ovu go­di­nu ka­rak­te­ri­zi­ra ve­li­ko po­ve­ća­nje bro­ja put­ni­ka i ope­ra­te­ra. Tu su Luf­t­han­sa, Bri­tish Airways, Tran­sa­cia, Easy Jet, a po­seb­no Eu­rowin­gs ko­ji je otvo­rio le­te­nje iz če­ti­ri no­ve des­ti­na­ci­je iz Nje­mač­ke te cje­lo­go­diš­nju li­ni­ju za Dü­ssel­dorf. Po­rast ko­ji bi­lje­ži­mo do sa­da je na ra­zi­ni 35 pos­to vi­še put­ni­ka ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne”, ka­zao je Sve­mir Rad­mi­lo, di­rek­tor Zračne luke Pula.

Zrač­na lu­ka Osi­jek bi­lje­ži po­rast bro­ja put­ni­ka za 24 pos­to, a po­li­je­ta­nja i sli­je­ta­nja zra­ko­plo­va za 19 pos­to. “Pro­met u sr­p­nju ka­rak­te­ri­zi­ra go­to­vo 100 pos­to po­pu­nje­nost zra­ko­plo­va na do­ma­ćim li­ni­ja­ma te ve­lik broj čar­ter le­to­va. Do ovog tre­nut­ka os­tva­ren pro­met put­ni­ka nam go­vo­ri da će ovo bi­ti rekordna godina Zračne luke Osi­jek od iz­grad­nje aerodroma”, ka­žu u zrač­noj lu­ci u Osijeku ko­joj je na če­lu di­rek­tor Do­ma­goj Ma­ri­nić. U Zrač­noj lu­ci Ri­je­ka ne­ma­ju re­zul­ta­te za sr­panj, a u pr­vih šest mje­se­ci su ima­li 37.930 put­ni­ka, a što je rast za 2,9 pos­to.

OVA GODINA ĆE BI­TI REKORDNA PO PRO­ME­TU OD IZ­GRAD­NJE AERODROMA U OSIJEKU Do­ma­goj Ma­ri­nić ZL Osi­jek

RAST BRO­JA PUT­NI­KA U SR­P­NJU 2017. NA HR­VAT­SKIM ZRAČNIM LUKAMA (u od­no­su na sr­panj 2016.) +33% 154.122 put­ni­ka bi­lo je ti­je­kom mje­se­ca sr­p­nju na Zrač­noj lu­ci u Pu­li što je ap­so­lut­ni re­kord +15% 351.532 put­ni­ka bi­lo je ti­je­kom pro­tek­log mje­se­ca na Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man +3% 22.411 zra­ko­pl­nih put­ni­ka proš­lo je u pr­vih šest mje­se­ci pre­ko Zračne luke Ri­je­ka na Kr­ku +18% 114.000 put­ni­ka, uglav­nom pre­ko low cost pri­je­voz­ni­ka, je ti­kom sr­p­nja obra­đe­no za za­dar­som aero­dro­mu

+21% 656.905 uglav­nom tu­ris­ta je obra­đe­no na Zrač­noj lu­ci Split u sr­p­nju, a što je na­ci­onal­ni re­kord +24% 100 pos­to bi­la je po­pu­nje­nost go­to­vo svih zra­ko­plo­va u Osijeku ti­je­kom sr­p­nja +16% 442.030 zra­ko­plov­nih put­ni­ka bi­lo je ti­je­kom sr­p­nja na Zrač­noj lu­ci Dubrovnik u Či­li­pi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.