Sber­bank u prav­noj ofen­zi­vi, u Ljub­lja­ni i žal­ba vla­de

Agro­kor Uz pri­ja­vu pro­tiv To­do­ri­ća u RH, Ru­si s 2 žal­be na od­lu­ku ljub­ljan­skog su­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Iz ru­ske su ban­ke već pri­je dva mje­se­ca na­go­vi­jes­ti­li tuž­bu pro­tiv To­do­ri­ća zbog pri­kri­va­nja pra­vog fi­nan­cij­skog sta­nja kom­pa­ni­je

Sber­bank, naj­ve­ća ru­ska ban­ka i najveći po­je­di­nač­ni vje­rov­nik Agro­ko­ra, već od ak­ti­vi­ra­nja Lex Agro­ko­ra naj­av­lju­je da će zaštitu svo­jih in­te­re­sa a oni su, za po­če­tak, po­dra­zu­mi­je­va­li pred­nost na­pla­te i za 100 mi­li­ju­na eura ‘sta­bi­li­za­cij­skog’ kre­di­ta kon­cer­nu iz ožuj­ka tj. ne­što pri­je uvo­đe­nja re­ži­ma iz­van­red­ne upra­ve tra­ži­ti i tuž­ba­ma.

Ne­ko­li­ko ko­ra­ka u tom smje­ru u toj su ban­ci već i po­du­ze­li; od po­ku­ša­ja da na Tr­go­vač­kom su­du os­po­ri za­ko­ni­tost mo­de­la fi­nan­ci­ra­nja pre­ma tzv. roll up mo­de­lu do tra­že­nja pri­vre­me­ne mje­re ko­jom bi se blo­ki­ra­la re­ali­za­ci­ja proš­lo­mje­seč­nog kre­di­ta. To ni­je is­pa­lo us­pješ­no, ali po­kre­nu­li su i no­ve prav­no­sud­ske ak­ci­je, i to na dvi­je fron­te.

Da raz­miš­lja­ju o kaz­ne­noj pri­ja­vi pro­tiv Ivi­ce To­do­ri­ća iz Sber­ban­ka su jav­no na­go­vi­jes­ti­li još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, a pre­ma pi­sa­nju Ju­tar­njeg lis­ta, sad su to i pro­ve­li u dje­lo.

Pod­sje­ti­mo, već pri­li­kom tih naj­a­va tuž­be dru­gi je čo­vjek te ban­ke, Mak­sim Po­le­ta­ev, iz­nio i glav­na upo­ri­šta: ne­pot­pu­ne i ne­re­al­ne po­dat­ke od­nos­no pri­kri­va­nje stvar­nog fi­nan­cij­skog sta­nja uoči skla­pa­nja spo­me­nu­tog in­ter­vent­nog kre­di­ta. Is­to­dob­no, slo- ven­ski me­di­ji pre­no­se da je Sber­bank zbog Agro­ko­ra pod­nio i dvi­je žal­be na od­lu­ku ljub­ljan­skog Okruž­nog su­da ko­jom je kon­cer­nu sre­di­nom sr­p­nja, a na zah­tjev iz­van­red­ne upra­ve Agro­ko­ra, priz­nat sta­tus stra­ne prav­ne oso­be u pos­tup­ku in­sol­vent­nos­ti.

Jed­nu je žal­bu ulo­ži­la ma­tič­na ru­ska ban­ka kao najveći vje­rov­nik Agro­ko­ra, a dru­gu ljub­ljan­ska po­druž­ni­ca (Sber­bank Ljub­lja­na) kao zna­ča­jan vje­rov­nik Mercatora. Taj se ko­rak Sber­ban­ka sma­tra oče­ki­va­nim, jer tak­va sud­ska od­lu­ka one­mo­gu­ću­je sud­sku ovr­hu, tj. zap­lje­nu (di­oni­ce Mercatora) na ra­čun dos­pje­lih du­go­va.

Uto­li­ko je i za­nim­lji­vi­je što je na od­lu­ku ljub­ljan­skog su­da žal­bu da­la i slo­ven­ska vla­da. Na dan obja­ve te od­lu­ke mi­nis­tar gos­po­dar­stva Zdrav­ko Po­či­val­šek iz­ja­vio da se “za Mer­ca­tor od­lu­kom su­da ni­šta ne mi­je­nja”, a ka­ko bi se spri­je­či­lo even­tu­al­no fi­nan­cij­sko is­crp­lji­va­nje Mercatora od Agro­ko­ra (vlas­ni­ka 70%), ta­moš­nja je vla­da bi­la do­ni­je­la i po­se­ban za­kon. Po­či­val­šek je dan kas­ni­je re­kao i da od­lu­ka su­da “na ne­ki na­čin pred­stav­lja zaštitu od jednostranih poteza pojedinih ba­na­ka i ne­će utje­ca­ti na pos­lo­va­nje i rad upra­ve Mercatora”, ali je po­ru­čio i da će do is­te­ka ro­ka za žal­be te­me­lji­to pro­uči­ti sve as­pek­te.

Žal­ba je objaš­nje­na važ­noš­ću Mercatora kao pos­lo­dav­ca za Slo­ve­ni­ju te ocje­nom da bi pos­tu­pak in­sol­vent­nos­ti Agro­ko­ra ipak mo­gao ugro­zi­ti kom­pa­ni­ju.

OD­LU­KU SLOVENSKOG SU­DA SLOVENSKI MI­NIS­TAR GOS­PO­DAR­STVA JE PRI­JE 15-AK DA­NA OPISIVAO I KAO ZAŠTITU MERCATORA OD JEDNOSTRANIH POTEZA POJEDINIH BA­NA­KA

Pot­pred­sjed­nik Sber­ban­ka Po­le­ta­ev već je upo­zo­ra­vao da će po­du­ze­ti prav­ne ko­ra­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.