Do­bit Ge­ne­ra­li­ja iz­nad oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Čvr­sti re­zul­ta­ti Ta­li­jan­ski osi­gu­ra­va­telj pred­sta­vio so­lid­no po­lu­go­diš­nje iz­vješ­će

Ope­ra­tiv­na do­bit do­se­gla je 2,6 mi­li­jar­di eura dok su ana­li­ti­ča­ri oče­ki­va­li 2,51 mi­li­jar­du eura

Tre­ći europ­ski osi­gu­ra­va­telj, ta­li­jan­ski Ge­ne­ra­li, obja­vio je u sri­je­du po­lu­go­diš­nje re­zul­ta­te iz­nad oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra, po­naj­vi­še zbog ras­ta u seg­men­tu neživotnih osiguranja. Ka­ko sto­ji u iz­vješ­ću, ne­to do­bit je po­ve­ća­na 3,7 pos­to na 1,22 mi­li­jar­de eura dok je ope­ra­tiv­na do­bit do­seg­nu­la 2,6 mi­li­jar­di eura što je pre­ko če­ti­ri pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju.

Visoka pro­fi­ta­bil­nost

Iz Ge­ne­ra­li­ja po­seb­no is­ti­ču ka­ko je rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti os­tva­ren una­toč okruž­ju ni­skih ka­mat­nih sto­pa. Ana­li­ti­ča­ri su u pro­sje­ku oče­ki­va­li da će Ge­ne­ra­li­je­va ope­ra­tiv­na do­bit do­seg­nu­ti 2,51 mi­li­jar­du eura. Visoka pro­fi­ta­bil­nost kom­pa­ni­je ogle­da se i u po­ka­za­te­lju po­vra­ta na ka­pi­tal (ROE) ko­ji je os­tao sta­bi­lan na 13,6 pos­to. To je u skla­du s ci­ljem Upra­ve Ge­ne­ra­li­ja ko­ja je oče­ki­va­la ROE iz­nad 13 pos­to. “Ovo su čvr­sti i do­bri re­zul­ta­ti. Os­tva­re­ni su u pot­pu­nos­ti zbog po­bolj­ša­nja na­šeg pos­lo­va­nja”, ko­men­ti­rao je za me­di­je glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Ge­ne­ra­li­ja Phi­lip­pe Don­net.

Ukup­na za­ra­ču­na­ta bru­to premija smanjena je ma­nje od je­dan pos­to na 36,6 mi­li­jar­di eura. Izbjegnut snažniji pad zasluga je seg­men­ta neživotnih osiguranja gdje je premija ras­la 1,5 pos­to na 11,3 mi­li­jar­de eura. Ras­tu su naj­vi­še do­pri­ni­je­la osiguranja mo­tor­nih vo­zi­la gdje je premija ras­la ma­lo ma­nje od če­ti­ri pos­to. To­me su naj­vi­še do­pri­ni­je­la tr­ži­šta Nje­mač­ke, za­tim sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe

UKUP­NA PREMIJA SMANJENA JE MA­NJE OD

JE­DAN POS­TO NA 36,6 MI­LI­JAR­DI EURA, A IZBJEGNUT SNAŽNIJI PAD ZASLUGA JE RAS­TA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ZA 1,5 POS­TO

te ame­rič­ko tr­ži­šte. Ne­ži­vot­na osiguranja iz­van seg­men­ta mo­tor­nih vo­zi­la ta­ko­đer su ras­la, i to za 0,8 pos­to.

Sud­bi­na Ge­ne­ra­li Le­be­na

Za­ra­ču­na­ta bru­to premija u ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma za­bi­lje­ži­la je pad od 1,8 pos­to na 25,3 mi­li­jar­de eura. U tom je seg­men­tu za­bi­lje­žen pad na ma­tič­nom, ta­li­jan­skom tr­ži­štu za 4,3 pos­to, a slič­ni tren­do­vi pri­mjet­ni su i na nje­mač­kom tr­ži­štu. Tr­ži­šte sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe ta­ko­đer bi­lje­ži pad pre­mi­je ži­vot­nog osiguranja od 3,4 pos­to. Od važ­ni­jih tr­ži­šta rast je za­bi­lje­žen u Fran­cu­skoj, i to za vi­še od če­ti­ri pos­to.

Proš­lo­ga je mje­se­ca Re­uters iz­vi­jes­tio ka­ko Ge­ne­ra­li razmatra pro­da­ju nje­mač­ke po­druž­ni­ce za ži­vot­no osi­gu­ra­nje, Ge­ne­ra­li Le­ben. Upi­tan u sri­je­du o sud­bi­ni te po­druž­ni­ce, Phi­lip­pe Don­net je iz­ja­vio ka­ko kom­pa­ni­ja “razmatra raz­li­či­te op­ci­je”. “Do­ni­jet će­mo od­lu­ku do kra­ja go­di­ne”, do­dao je Don­net, a pre­no­si ame­rič­ki pos­lov­ni por­tal CNBC.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.