INDUSTRIJA LJEPOTE IZVOZ HRVATSKE KOZMETIKE U PET GODINA UDVOSTRUČEN

Izvoz u 5 godina udvostručen, Za­jed­ni­ca za de­ter­džen­te i koz­me­ti­ku uš­la u Co­sme­tics Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Za­jed­ni­ca za de­ter­džen­te i koz­me­ti­ku pri HGK, ko­ja okup­lja 40 pro­izvo­đa­ča i ve­le­tr­go­va­ca koz­me­tič­kih pro­izvo­da, pri­dru­ži­la se europ­skom udru­že­nju Co­sme­tics Eu­ro­pe. “Udru­že­nje po­put Co­sme­tics Eu­ro­pe ima iz­ra­van pris­tup pro­pi­si­ma u pri­pre­mi te mo­guć­nost lo­bi­ra­nja pri Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji. Osim što ti­me mo­gu za­šti­ti­ti in­te­re­se na­še in­dus­tri­je, ujed­no po­ti­ču i raz­li­či­te pro­jek­te ve­za­ne za zaštitu oko­li­ša, kva­li­te­tu pro­izvo­da i si­gur­nost po­tro­ša­ča te do­pri­no­se ugle­du i po­zi­tiv­nom sta­vu jav­nos­ti”, rek­la je pos­lov­na taj­ni­ca Za­jed­ni­ce za de­ter­džen­te i koz­me­ti­ku pri HGK Ma­ri­na Bi­šku­pec do­da­ju­ći da se u koz­me­tič­koj in­dus­tri­ji zad­njih ne­ko­li­ko godina bi­lje­ži kon­ti­nu­ira­ni rast.

U raz­dob­lju od 2012. do 2015. uku­pan pri­hod po­ras­tao je za 79 mi­li­ju­na ku­na. “Hr­vat­ski koz­me­tič­ki pro­izvo­di svo­jom kva­li­te­tom pro­naš­li su mjes­to na tr­ži­štu i us­pješ­no kon­ku­ri­ra­ju stra­nim pro­izvo­di­ma. Izvoz koz­me­tič­kih pro­izvo­da u 2016. je iz­no­sio 10.028 to­na i go­to­vo se udvos­tru­čio u od­no­su na 2011. ka­da je iz­no­sio 5792 to­ne. Mno­gi ma­li pro­izvo­đa­či pro­izvo­de pri­rod­nu koz­me­ti­ku te­me­lje­nu na pri­rod­nim si­ro­vi­na­ma na­šeg pod­neb­lja te su svo­jom po­nu­dom kva­li­tet­nih pro­izvo­da uč­vr­sti­li svoj po­lo­žaj na tr­ži­štu“, po­jaš­nja­va Bi­šku­pec.

Pre­ma po­da­ci­ma Co­sme­tics Eu­ro­pe, upra­vo su europ­ske dr­ža­ve vo­de­ći glo­bal­ni pro­izvo­đač koz­me­tič­kih pro­izvo­da sa 77 mi­li­jar­di eura go­diš­nje, a sli­je­di SAD sa 64 mi­li­jar­di eura te Ki­na s 41 mi­li­jar­dom eura. Fran­cu­ska i Nje­mač­ka glav­ni su europ­ski iz­voz­ni­ci, a pro­izvod­njom kozmetike se ba­vi vi­še od 5000 tvrt­ki u Eu­ro­pi.

Kva­li­te­ta i pri­rod­ni sas­toj­ci ključ su us­pje­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.