De­po­zi­ti ba­na­ka u lip­nju ve­ći za 3,4 mi­li­jar­di ku­na

De­po­zi­ti u uz­le­tu Trend vi­so­kih, u pra­vi­lu dvoz­na­men­kas­tih, sto­pa ras­ta de­po­zit­nog nov­ca tra­je od ožuj­ka 2013., a pr­vi put na­kon če­ti­ri mje­se­ca ukup­ni šted­ni i oro­če­ni de­po­zi­ti za­bi­lje­ži­li su bla­gi mje­seč­ni rast od 0,2 pos­to ili 485 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ukup­ni de­po­zi­ti u pos­lov­nim ban­ka­ma na kra­ju lip­nja iz­no­si­li su 261,3 mi­li­jar­du ku­na, što pred­stav­lja rast na mje­seč­noj i na go­diš­njoj ra­zi­ni, na­vo­di se u ana­li­zi Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria (RBA) ko­ja se po­zi­va na po­dat­ke Hrvatske na­rod­ne ban­ke. De­po­zi­ti su ta­ko u lip­nju bi­li za 1,3 pos­to ili za 3,4 mi­li­jar­de ku­na ve­ći u od­no­su na svi­banj, dok su na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ras­li 2,3 pos­to. Pri­tom je de­po­zit­ni no­vac kra­jem lip­nja iz­no­sio 64,2 mi­li­jar- de ku­na. Pro­ma­tra­no po sek­to­ri­ma, glav­ni­na pri­ras­ta do­la­zi od ne­fi­nan­cij­skih po­du­ze­ća, a trend vi­so­kih sto­pa ras­ta de­po­zit­nog nov­ca, go­to­vo u ci­je­los­ti dvoz­na­men­kas­tih, tra­je od ožuj­ka 2013., na­vo­di se u ana­li­zi RBA. Po­ru­ču­ju da je rast de­po­zit­nog nov­ca po­s­lje­di­ca opo­rav­ka gos­po­dar­stva i sklo­nos­ti do­ma­ćih sek­to­ra dr­ža­nju lik­vid­ni­je fi­nan­cij­ske imo­vi­ne u uvje­ti­ma kon­ti­nu­ira­nog pa­da ka­mat­nih sto­pa na šted­ne i oro­če­ne de­po­zi­te. S dru­ge stra­ne, pad ka­mat­nih sto- pa na de­po­zi­te iz­rav­na je po­s­lje­di­ca iz­nim­no vi­so­ke du­go­go­diš­nje lik­vid­nos­ti ko­ja uz­ro­ku­je i pad ka­mat­nih sto­pa na pla­sma­ni­ma, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri RBA te is­ti­ču da na­ve­de­na obi­ljež­ja ni­su ka­rak­te­ris­ti­ka sa­mo hr­vat­skog fi­nan­cij­skog tr­ži­šta. Na­vo­de i da je u lip­nju na­kon pet mje­se­ci za­us­tav­lje­no raz­mje­no snaž­no mje­seč­no sma­nji­va­nje šted­nih i oro­če­nih de­po­zi­ta, do­mi­nant­no pre­dvo­đe­no sma­nje­njem u ka­te­go­ri­ji de­viz­nih de­po­zi­ta. Pr­vi put na­kon če­ti­ri mje­se­ca ukup­ni šted­ni i oro­če­ni de­po­zi­ti za­bi­lje­ži­li su bla­gi mje­seč­ni rast od 0,2 pos­to ili 485 mi­li­ju­na ku­na, na 197,1 mi­li­jar­du ku­na.

Ipak, i de­ve­ti mje­sec za re­dom za­bi­lje­ži­li su pad na go­diš­njoj ra­zi­ni, za 2,4 pos­to. To­me do­dat­no do­pri­no­si i ja­ča­nje ku­ne u od­no­su na euro, bu­du­ći da u struk­tu­ri ovih de­po­zi­ta i da­lje prev­la­da­va­ju de­viz­ni de­po­zi­ti. Oni su kra­jem dru­gog tro­mje­se­čja iz­no­si­li 162,3 mi­li­jar­de ku­na, od če­ga se na sek­tor ku­ćans­ta­va od­no­si­lo 134 mi­li­jar­de ku­na.

FOTOLIA

De­po­zi­ti ku­ćans­tva iz­no­se 134 ml­rd. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.