CA mi­li­jun­ske šte­te za sva­ki dan štraj­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Štrajk u Cro­atia Air­li­ne­su naj­av­ljen za uto­rak 8. ko­lo­vo­za mo­gao bi do­ves­ti do ko­lap­sa u zrač­nom pro­me­tu jer je sr­ce tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Hr­vat­ski na­ci­onal­ni pri­je­voz­nik su­dje­lu­je na hr­vat­skom tr­ži­štu zrač­nog pro­me­ta s udje­lom od 30 pos­to, a pro­sječ­no dnev­no ima 105 le­to­va. Na vr­hun­cu se­zo­ne zra­ko­plo­vi CA dnev­no pre­ve­zu i 10.000 put­ni­ka. Ti­je­kom štraj­ka mo­ra se osi­gu­ra­ti nor­mal­no odvi­ja­nje tre­ći­ne le­to­va.

Di­rek­tor CA Kre­ši­mir Kuč­ko ju­čer je pro­ci­je­nio da će od 300injak pi­lo­ta i stju­ar­de­sa štraj­ka­ti njih 50 do 100 te je naj­a­vio da će unaj­mi­ti avi­one s po­sa­dom ka­ko bi se osi­gu­rao neo­me­ta­ni pri­je­voz put­ni­ka.Ka­zao je da su put­ni­ci naj­bit­ni­ji i da u kom­pa­ni­ji ne že­le da ni jed­nom od njih pro­pad­ne go­diš­nji od­mor ili dru­go pu­to­va­nje u na­šu zem­lju.

Ko­li­ko će avi­ona s po­sa­da­ma unaj­mi­ti ni­je re­kao jer se ne zna ko­li­ko će osob­lja štraj­ka­ti. No, pro­cje­na je da će zbog to­ga kom­pa­ni­ja imati vi­še­mi­li­jun­ske šte­te po sva­kom da­nu štraj­ka. Za proš­log štraj­ka u svib­nju 2013. CA je us­pje­la 85% put­ni­ka pre­ves­ti po re­du le­te­nja, a os­ta­tak uz kaš­nje­nja.

Kuč­ko je ipak upo­zo­rio da štrajk usred se­zo­ne mo­že ne­po­vrat­no ugro­zi­ti ugled CA i Hrvatske kao tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je. “Ovaj štrajk mo­že iz­a­zva­ti ko­laps u zrač­nom prijevozu”, ka­že di­rek­tor CA. Kom­pa­ni­ja će, na­ga­đa se, imati i ve­li­ke tro­ško­ve zbog kom­pen­za­ci­je put­ni­ci­ma za ot­ka­za­ne le­to­ve, a one iz­no­se od 250 do 600 eura po put­ni­ku.

Obus­ta­va le­to­va usred se­zo­ne mo­že ugro­zi­ti i ugled kom­pa­ni­je i ci­je­le Hrvatske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.