Za na­uko­va­nje đa­ka iz­dva­ja­ju vi­še nov­ca

Obrt­nič­ka za­ni­ma­nja Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva da­je po­du­zet­n­ci­ma 5 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta otvo­ri­lo je na­tje­čaj za bes­po­vrat­ne pot­po­re za na­uko­va­nje uče­ni­ka za obrt­nič­ka za­ni­ma­nja, a osi­gu­ran je ve­ći uku­pan nov­ča­ni fond ne­go ra­ni­jih godina, ukup­no 5 mi­li­ju­na ku­na.

Pri­ja­ve mo­gu pod­no­si­ti is­klju­či­vo obr­ti, mi­kro, ma­la i sred­nja po­du­ze­ća, za­dru­ge i us­ta­no­ve, ko­ji iz­vo­de prak­tič­nu nas­ta­vu i vjež­be na­uko­va­nja uče­ni­ka ko­ji se edu­ci­ra­ju za za­ni­ma­nja u sus­ta­vu ve­za­nih obr­ta po je­dins­tve­nom mo­de­lu obra­zo­va­nja, a ko­ji ima­ju naj­ma­nje jed­nog za­pos­le­nog, ured­no pod­mi­ru­ju obve­ze pre­ma po­rez­noj upra­vi i za­pos­le­ni­ci­ma i ni­su u pred­ste­čaj­nom ili pos­tup­ku pri­sil­ne na­pla­te i lik­vi­da­ci­je.

Kao i ra­ni­jih godina, naj­ni­ži iz­nos pot­po­re ko­ji se mo­že do­bi­ti je 15 ti­su­ća ku­na, a naj­vi­ši 150 ti­su­ća. Mak­si­mal­no se pot­po­rom mo­že po­kri­ti 80 pos­to tro­ško­va ve­za­nih uz iz­nos pro­sječ­nih na­gra­da ko­je se u te­ku­ćoj škol­skoj go­di­ni is­pla­ću­ju uče­ni­ci­ma ko­ji se obra­zu­ju kroz ovaj sus­tav, te do 50 pos­to ut­vr­đe­nog naj­vi­šeg mo­gu­ćeg iz­no­sa pot­po­re za nak­na­du men­to­ru, od­nos­no naj­vi­še 75 ti­su­ća ku­na. Po­nu­de se za­pri­ma­ju do 1. ruj­na, a sred­stva će se odo­bra­va­ti oni­ma ko­ji za­do­vo­lje kri­te­ri­je pre­ma re­dos­li­je­du za­pri­ma­nja pri­ja­ve.

Ko­ris­ni­ci pot­po­re bi­ti će pod nad­zo­rom, a mo­rat će već u ro­ku 6 mje­se­ci pre­da­ti pri­vre­me­ni iz­vi­je­štaj, od­nos­no iz­vo­de sa ži­ro ra­ču­na, ka­ko bi po­t­vr­di­lo na­mjen­sko ko­ri­šte­nje sred­sta­va. Ut­vr­di li se ne­na­mjen­sko ko­ri­šte­nje, mo­rat će vra­ti­ti pot­po­ru uve­ća­nu za za­tez­nu ka­ma­tu.

Za prak­su u obr­ti­ma, za­dru­ga­ma, po­du­ze­ći­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.