Ko­ris­nu si­ro­vi­nu do­bi­vat će iz plas­tič­nog ot­pa­da

Ri­je­ča­ni u EU pro­jek­tu stva­ra­nja no­ve tva­ri

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­ječ­ka tvrt­ka Mi­plast s part­ne­ri­ma iz Špa­njol­ske pro­vo­di pro­jekt pod na­zi­vom “LIFE ECOMETHYLALVi­so­ko kva­li­tet­ni me­ti­lal iz ne­re­cik­la­bil­nog plas­tič­nog ot­pa­da po­mo­ću pro­ce­sa po­bolj­ša­ne ka­ta­li­tič­ke hi­dro­ga­si­fi­ka­ci­je plaz­mom (KHRP)“ko­ji se fi­nan­ci­ra iz EU pro­gra­ma Ho­ri­zon 2020. Ka­ko po­jaš­nja­va Fi­lip Mi­ke­ta, vo­di­telj is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja u Mi­plas­tu, ovaj pro­jekt će tes­ti­ra­ti va­lo­ri­za­ci­ju ne­re­cik­la­bil­nog plas­tič­nog ot­pa­da ko­ji je tre­nu­tač­no na od­la­ga­li­šti­ma. “Pro­jekt će re­cik­li­ra­ti ne­re­cik­la­bil­ni plas­tič­ni ot­pad iz: auto­mo­bil­skog, elek­trič­no­elek­tron­skog i am­ba­laž­nog sek­to­ra da bi pro­izveo vri­jed­no ke­mij­sko sred­stvo me­ti­lal. Tr­ži­šte za me­ti­lal je pro­ci­je­nje­no na 5,2 mi­li­jar­de eura go­diš­nje. Ko­ris­ti se u raz­nim in­dus­tri­ja­ma zbog ni­ske tok­sič­nos­ti, ni­ske vi­skoz­nos­ti i po­seb­no nje­go­ve ve­li­ke sna­ge ota­pa­nja, či­ne­ći ga odr­ži­vom za­mje­nom za ota­pa­la na ba­zi naf­te”, ka­že Mi­ke­ta. Iz tvrt­ke po­ru­ču­je da ovi­me u Ri­je­ku uvo­de cir­ku­lar­nu eko­no­mi­ju. Teh­no­lo­gi­ja, ko­ja do­sad ni­je ko­ri­šte­na za tre­ti­ra­nje ne­re­cik­la­bil­nog plas­tič­nog ot­pa­da, bit će de­mons­tri­ra­na na pi­lot­pos­tro­je­nju u Špa­njol­skoj. Pos­tro­je­nje će ra­di­ti ne­pres­ta­no, po­ve­ća­va­ju­ći učin­ko­vi­tost i sma­nju­ju­ći po­troš­nju ener­gi­je. Za­tim će bi­ti uve­de­no i u Ri­je­ci da bi se is­pi­tao nje­gov po­ten­ci­jal re­pli­ka­ci­je, ko­ji bi tre­bao bi­ti vi­sok zbog kom­pak­t­ne i mo­du­lar­ne kon­fi­gu­ra­ci­je pos­tro­je­nja. Pro­izve­de­ni me­ti­lal će se pla­si­ra­ti kao eko si­ro­vi­na, pri­je sve­ga u plas­ti­čar­skoj, ke­mij­skoj i auto­in­dus­tri­ji.

Mi-plast će da­ti no­vu vri­jed­nost ne­re­cik­la­bil­nom plas­tič­nom ot­pa­du i ta­ko pro­vo­di­ti cir­ku­lar­nu eko­no­mi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.