U Slo­ve­ni­ju sti­že i ja­pan­ski Su­mi­to­mo

Part­ne­ri Na­kon Ya­skawe, pro­izvo­đa­ča ro­bo­ta i Kan­sa­ije­vog pre­uzi­ma­nja He­li­osa no­va inves­ti­ci­ja s Da­le­kog is­to­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

No­va ja­pan­ska inves­ti­ci­ja vri­jed­na je 34 mil. eura, a po­sao na proizvodnji opre­me za me­di­cin­sku in­dus­tri­ju do­bit će oko 200 oso­ba

Na­kon ja­pan­ske Ya­skawe, ko­ja će Ko­čev­ju pro­izvo­di­ti de­set vr­sta in­dus­trij­skih ro­bo­ta za auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju, a imat će i dis­tri­bu­cij­ski cen­tar za svo­je ro­bo­ta, i na­kon što je ja­pan­ski Kan­sai ku­pio slo­ven­sku tvor­ni­cu bo­ja i la­ko­va He­li­os, ko­ja će bi­ti nje­gov europ­ski ra­zvoj­ni cen­tar, u Slo­ve­ni­ju do­la­zi još jed­na ja­pan­ska inves­ti­ci­ja.

Su­mi­to­mo Rub­ber In­dus­tri­es, či­ja ses­trin­ska tvrt­ka Su­mi­mo­to Cor­po­ra­ti­on u Slo­ve­ni­ji ima Sum­mit auto­mo­bi­le (Sum­mit le­asing pro­dan je proš­le go­di­ne fon­du Ap­po­lo), na­mje­ra­va do trav­nja 2019. u Slo­ve­ni­ji iz­gra­di­ti vi­so­ko­teh­no­lo­šku tvor­ni­cu za pro­izvod­nju sin­tet­skih po­li­me­ra elas­to­me­ra za me­di­cin­sku in­dus­tri- ju, pi­šu Fi­nan­ce. Riječ je, na pri­mjer, o gu­me­nim štit­ni­ci­ma za epru­ve­te i dru­gim me­di­cin­skim po­ma­ga­li­ma.

Kon­ku­ret­na cijena ra­da

Inves­ti­ci­ja je vri­jed­na 34 mi­li­ju­na eura, a po­sao će, pre­ma pi­sa­nju ja­pan­skih me­di­ja, do­bi­ti oko 200 oso­ba.

Gdje će na 30 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra bi­ti po­dig­nu­ta ve­li­ka tvor­ni­ca još ni­je poz­na­to, ali pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma lis­ta riječ je o lo­ka­ci­ji u sre­diš­njem di­je­lu Slo­ve­ni­je.

Oči­to Ko­če­vje ovog pu­ta ni­je u igri, Ja­pan­ci bi, pre­ma po­da­ci­ma Fi­nan­ca, ra­do u pos­lov­nu zo­nu Ko­men­da, dok dr­ža­va že­li fi­nan­cij­ske po­ti­ca­je inves­ti­to­ru da­ti da poč­ne pro­izvod­nju u mjes­ti­ma gdje je ne­za­pos­le­nost visoka, na pri­mjer Tr­bov­lju.

Inves­ti­ci­ju će vo­di­ti Lons­troff, švi­car­ska tvrt­ka Ja­pa­na­ca, a obja­vi­li su i ime tvrt­ke u Slo­ve­ni­ji ko­ja još ni­je re­gis­tri­ra­na Lons­troff me­di­cin­ski elas­to­me­ri.

Fi­nan­ce su raz­go­va­ra­le s pred­stav­ni­com kom­pa­ni­je Su­mi­to­mo Ura­rom Ma­su­dom, ko­ja je ovih da­na bo­ra­vi­la u Slo­ve­ni­ji. Na pi­ta­nje ka­ko su od­lu­či­li do­ći u Slo­ve­ni­ju, Ma­su­da ka­že da su ima­li do­brog lo­kal­nog sa­vjet­ni­ka.

“Uvje­ri­lo nas je to što ste ka­da je riječ o ci­je­ni rad­ne sna­ge kon­ku­rent­ni Švi­car­skoj. Ali i to što ov­dje ta­ko­re­ći svi go­vo­re en­gle­ski. I Slo­ve­ni­ja je bli­zu na­ših ku­pa­ca”, objaš­nja­va pred­stav­ni­ca ja­pan­ske kom­pa­ni­je.

Pred­stav­ni­ca Su­mi­to­ma ta­ko­đer se sas­ta­la sa slo­ven- skim pre­mi­je­rom Mi­rom Ce­ra­rom.

Si­gur­ni dr­žav­ni po­ti­ca­ji

Ja­pan­ci će do­bi­ti ne­ke fi­nan­cij­ske po­ti­ca­je od dr­ža­ve, po­t­vr­đu­je Ma­su­do, ali o de­ta­lji­ma ni­je htje­la go­vo­ri­ti. Ona ta­ko­đer ni­je že­lje­la ni­šta re­ći o lo­ka­ci­ji no­ve tvor­ni­ci, sa­mo da će bi­ti iz­a­bra­na do kra­ja mje-

se­ca. Su­mi­to­mo Rub­ber In­dus­tri­es os­no­van je 1917. go­di­ne i na­s­ljed­nik je osam godina ra­ni­je os­no­va­ne kom­pa­ni­je Du­nlop Rub­ber Com­pany (Far East) Ltd Ja­pan Of­fi­ce, sa sje­di­štem u Ko­beu u Ja­pa­nu. Za­poš­lja­va 6693 oso­ba.

Od 1960. go­di­ne dio je Su­mi­to­mo gru­pe, a di­oni­ce kom­pa­ni­je ko­ti­ra­ju na bur­zi. Proš- le go­di­ne, Su­mi­to­mo Rub­ber In­dus­tri­es os­tva­rio je 5,82 mi­li­jar­di eura pri­ho­da od pro­da­je (5,2 pos­to ma­nje u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu) i 563,62 mi­li­ju­na ope­ra­tiv­ne do­bi­ti, što je 17,8 pos­to ma­nje ne­go go­di­nu da­na ra­ni­je, po­ka­zu­je bi­lan­ca kom­pa­ni­je.

Ove go­di­ne oče­ku­ju 6,537 mi­li­jar­di eura pri­ho­da od pro­da­je i 384,54 mi­li­ju­na eura ope­ra­tiv­ne do­bi­ti.

Eu­ro­pa ni­je najveće tr­ži­šte

Naj­vi­še pro­izvo­de auto­mo­bil­ske gu­ma (85,7 pos­to pro­da­je), sport­ske rek­vi­zi­te (9,6 pos­to), te in­dus­trij­sku gu­mu i os­ta­le pro­izvo­de ko­ji do­no­se 4,7 pos­to od pro­da­je.

Nji­ho­vo najveće tr­ži­šte je Ja­pan (40,6 pos­to), na­kon če­ga sli­je­di os­ta­tak Azi­je (20,8 pos­to), Sje­ver­na Ame­ri­ka (17,5 pos­to), Eu­ro­pa (7,3 pos­to), a os­ta­lo pro­da­ju na dru­gim tr­ži­šti­ma.

Slo­ven­ska po­du­ze­ća su u Ja­pan po pr­vi put proš­le go­di­ne iz­vez­la vi­še od sto mi­li­ju­na eura vri­jed­nu ro­bu i us­lu­ge, uvoz je ta­ko­đer ve­ći ne­go pret­hod­ne go­di­ne.

Slo­ve­ni­ja je tek na 77. mjes­tu me­đu ja­pan­skim uvoz­nim tr­ži­šti­ma, a na 96. mjes­tu me­đu ja­pan­skim iz­voz­nim tr­ži­šti­ma. Ja­pan naj­vi­še uvo- zi mi­ne­ral­na go­ri­va i ulja (18,3 pos­to ukup­nog uvo­za), elek­trič­nu i elek­tro­nič­ku opre­me (14,8 pos­to uvo­za), stro­je­ve i nuk­le­ar­ne re­ak­to­re (oko 10 pos­to ukup­nog uvo­za), far­ma­ce­ut­ske pro­izvo­de (če­ti­ri pos­to ukup­nog uvo­za) i op­tič­ku, teh­no­lo­šku i me­di­cin­sku opre­mu (če­ti­ri pos­to ukup­nog uvo­za)).

Naj­vi­še iz­vo­zi auto­mo­bi­le (22 pos­to iz­vo­za), stro­je­ve i nuk­le­ar­ne re­ak­to­re (19,2 pos­to od ukup­nog iz­vo­za), elek­trič­nu i elek­tro­nič­ku opre­me (15,2 pos­to), ro­bu ši­ro­ke po­troš­nje (5,9 pos­to), te op­tič­ku, teh­no­lo­šku i me­di­cin­sku opre­mu (5,6 pos­to).

U slo­ven­skom iz­vo­zu u Ja­pan auto­mo­bi­li za­uzi­ma­ju 67 pos­to, a sa se­dam pos­to sli­je­di gru­pa pro­izvo­da nuk­le­ar­ni re­ak­to­ri, ko­tlo­vi, stro­je­vi i me­ha­nič­ki ure­đa­ji.

FOTOLIA

Štit­ni­ci za epru­ve­te je­dan su od Su­mi­to­mo­vih pro­izvo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.