Tra­že kon­ce­si­ona­ra za ži­ča­ru Ko­tor-Ce­ti­nje

Po­gled s vi­si­ne Ukup­na du­ži­na ži­ča­re ko­ja će pre­la­zi­ti pre­ko NP Lov­ćen iz­no­sit će 15 ki­lo­me­ta­ra

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cr­no­gor­sko Mi­nis­tar­stvo odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma ras­pi­sa­lo je jav­ni po­ziv za pret­k­va­li­fi­ka­ci­ju za do­dje­lji­va­nje kon­ce­si­je za iz­grad­nju i uprav­lja­nje no­vom ži­ča­rom od Ko­to­ra do Ce­ti­nja. Mi­nis­tar­stvo je po­zva­lo sve za­in­te­re­si­ra­ne da do 5. ruj­na dos­ta­ve pri­ja­ve. Pro­je­kat ži­ča­re će se re­ali­zi­ra­ti po mo­de­lu DBFOT – pro­jek­ti­raj, iz­gra­di, fi­nan­ci­raj, uprav­ljaj i pre­ne­si, na­vo­di MINAbu­si­ness. Oče­ku­je se da Ten­der­ska ko­mi­si­ja obja­vi svo­ju ocje­nu u ro­ku od de­set da­na od otva­ra­nja pri­ja­va.

Iz Mi­nis­tar­stva su pod­sje­ti­li da je za­vr­še­na stu­di­ja iz­vod­lji­vos­ti i re­vi­di­ra­ni idej­ni pro­jekt, za sve fa­ze osim za stroj­ne ins­ta­la­ci­je, pos­ta­je ži­ča­re i kons­truk­ci­je stu­po­va ži- ča­re, za ko­je su ura­đe­na idej­na rje­še­nja. Ži­ča­ra će se pros­ti­ra­ti od Ko­to­ra do Ce­ti­nja, pre­la­ze­ći pre­ko Na­ci­onal­nog par­ka Lov­ćen. Cje­lo­kup­na ru­ta bi­će po­di­je­lje­na u tri di­oni­ce, s če­ti­ri pos­ta­je – Dub, Kuk, Iva­no- va Ko­ri­ta i Ce­ti­nje. Ukup­na du­ži­na ži­ča­re iz­no­sit će oko 15 ki­lo­me­ta­ra.

Kon­ce­si­ja za pro­jekt bit će do­di­je­lje­na pu­tem me­đu­na­rod­nog nad­me­ta­nja u dvos­tu­panj­skom pos­tup­ku, u skla- du s cr­no­gor­skim Za­ko­nom o kon­ce­si­ja­ma.

Da bi se kva­li­fi­ci­ra­li za su­dje­lo­va­nje u dru­goj fa­zi pos­tup­ka na­tje­ča­ja, pod­no­si­te­lji pri­ja­ve ili kon­zor­ci­ji moraju is­pu­ni­ti odre­đe­ne pre­du­vje­te, me­đu ko­ji­ma je da nji­ho­va pro­sječ­na do­bit, imo­vi­na i pri­hod za po­s­ljed­nje tri fi­skal­ne go­di­ne moraju bi­ti ve­ći od nu­le, pet mi­li­ju­na eura, od­nos­no 40 mi­li­ju­na eura.

Pod­no­si­telj pri­ja­ve mo­ra imati ugo­vor ili za­klju­če­ni pre­du­go­vor o su­dje­lo­va­nju u re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta s kom­pa­ni­jom ko­je ima is­kus­tvo u iz­grad­nji i opre­ma­nju naj­ma­nje jed­nog ope­ra­tiv­nog sus­ta­va ži­ča­re, du­ži­ne naj­ma­nje dva ki­lo­me­tra, ko­ji je iz­gra­đen u po­s­ljed­njih pet godina.

Iz­me­đu dva cr­no­gor­ska gra­da bit će če­ti­ri pos­ta­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.