Su­ša uni­šti­la 40% po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje u RS-u

Bez ki­še Urod će ove go­di­ne bi­ti znat­no ma­nji, a vo­ća­ri tra­že pro­gla­še­nje sta­nja ele­men­tar­ne ne­po­go­de da bi na­dok­na­di­li šte­tu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zbog ve­li­kih su­ša ko­je će urod vo­ća, po­vr­ća i krmnog bilja sma­nji­ti za 40 do 50 pos­to, a u ne­kim di­je­lo­vi­ma ga ne­će uop­šte ni bi­ti, vla­da Re­pu­bli­ke Sr­p­ske će za desetak da­na po­nov­no raz­ma­tra­ti mje­re ko­je bi tre­ba­lo po­du­ze­ti na ubla­ža­va­nju šte­te. Iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de RS rek­li su da je iz­ra­zi­ta su­ša, uz snjež­ne pa­da­vi­ne i mraz ko­ji su po­čet­kom ove go­di­ne na­ni­je­li ve­li­ku šte­tu po­ljo­pri­vre­di, obi­lje­ži­la ovu pro­izvod­nu go­di­nu, za ko­ju se po ni­zu po­ka­za­te­lja mo­že re­ći da je jed­na od naj­slo­že­ni­jih u po­s­ljed­njih pet godina.

“Ima­ju­ći u vi­du pa­da­li­ne, ko­je su dva do če­ti­ri pu­ta ma­nje od vi­še­go­diš­njeg pro­sje­ka, već sa­da se mo­že za­klju­či­ti da je ovo ek­s­trem­no suš­na godina, a ka­ko se u ko­lo­vo­zu i ruj­nu nas­ta­ve to­plot­ni va­lo­vi i ma­njak pa­da­li­na, mo­že se go­vo­ri­ti o ele­men­tar­noj ne­po­go­di”, na­vo­de iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de. Dra­go­ja Doj­či­no­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja vo­ća­ra RS, upu­tio je vla­di RS i re­sor­nom mi­nis­tar­stvu zah­tjev za pro­gla­še­nje sta­nja ele­men­tar­ne ne­po­go­de. “Pro­gla­še­njem sta­nja ele­men­tar­ne ne­po­go­de zbog mra­za i su­še i na­dok­na­dom di­je­la šte­te, po­ljo­pri­vred­nim pro­izvo­đa­či­ma da­li bis­te pri­je­ko po­treb­nu po­moć za op­s­ta­nak i nas­ta­vak pro­izvod­nje”, po­ru­čio je Doj­či­no­vić.

Do­sa­daš­nje pro­cje­ne struč­nih služ­bi mi­nis­tar­stva go­vo­re da će obu­jam pro­izvod­nje kukuruza, industrijskog i krmnog bilja, vo­ća i po­vr­ća bi­ti sma­njen za oko 450.000 to­na, što je oko 40 pos­to, na­vo­de Ne­za­vis­ne no­vi­ne.

Na ne­kim po­vr­ši­na­ma ne­će uop­šte bi­ti uro­da, na ne­ki­ma će bi­ti sma­njen za 50 pos­to, dok će na jed­nom di­je­lu po­vr­ši­na po­s­lje­di­ce bi­ti sla­bi­je.

“Ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce će se osje­ti­ti i u sto­čar­skoj proizvodnji zbog dras­tič­nog sma­nje­nja pro­izvod­nje stoč­ne hra­ne, me­sa i mli­je­ka, te stoč­nog fon­da, a us­to sma­njit će se i po­nu­da do­ma­ćih pro­izvo­da, što će utje­ca­ti na rast cijena i po­ve­ća­nje uvo­za”, is­ti­ču u mi­nis­tar­stvu.

Vla­di­mir Uso­rac, pred­sjed­nik Udru­že­nja po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča mlje­ka­ra RS, ka­že da je ne­re­al­no oče­ki­va­ti od nad­lež­nih da pro­gla­se sta­nje ele­men­tar­ne ne­po­go­de jer bi on­da mo­ra­li na­dok­na­di­ti svu nas­ta­lu šte­tu, a ko­ja će, pre­ma pr­vim procjenama, do kra­ja se­zo­ne iz­no­si­ti 400 mi­li­ju­na KM (oko 1,6 ml­rd. ku­na).

PRE­MA PROCJENAMA MI­NIS­TAR­STVA PO­LJO­PRI­VRE­DE RS-A PROIZVODNJA KUKURUZA, INDUSTRIJSKOG I KRMNOG BILJA, VO­ĆA I PO­VR­ĆA BIT ĆE SMANJENA ZA OKO 450.000 TO­NA

Ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce su­še osje­tit će se i u sto­čar­skoj proizvodnji Re­pu­bli­ke Sr­p­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.