Ame­rič­ki Dje­vi­čan­ski oto­ci na ru­bu ban­kro­ta

Du­go­vi s Ka­ri­ba Ar­hi­pe­la­gu ne­dos­ta­ju 2 mi­li­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na­kon Portorika, još je­dan ame­rič­ki pre­ko­mor­ski te­ri­to­rij gr­ca u fi­nan­cij­skim pro­ble­mi­ma Ame­rič­ki Dje­vi­čan­ski oto­ci. U tom ka­rip­skom ar­hi­pe­la­gu od tri oto­ka na ko­ji­ma ži­vi oko 100.000 sta­nov­ni­ka jav­ne su financije na ru­bu slo­ma. Te­ri­to­rij du­gu­je čak dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra inves­ti­to­ri­ma što ga, gle­da­no po sta­nov­ni­ku, či­ni naj­za­du­že­ni­jom ad­mi­nis­tra­tiv­nom je­di­ni­com u SADu. Ame­rič­ki Dje­vi­čan­ski oto­ci go­di­na­ma su jav­ne us­lu- ge fi­nan­ci­ra­li za­du­ži­va­njem na Wall Stre­etu. Na­ime, investitori su ra­do ku­po­va­li obveznice tog teritorija, tros­tru­ko os­lo­bo­đe­ne po­re­za na ka­pi­tal­nu do­bit na lo­kal­noj, dr­žav­noj i sa­vez­noj ra­zi­ni.

Me­đu­tim, na­kon što je u svib­nju Por­to­ri­ko ban­kro­ti­rao, ula­ga­či dug Ame­rič­kih Dje­vi­čan­skih oto­ka zaobilaze u ši­ro­kom lu­ku. Ia­ko je tu­ri­zam glav­na gos­po­dar­ska gra­na, na eko­no­mi­ju oto­ka snaž­no se odra­zi­lo za­tva­ra­nje ra­fi­ne­ri­je naf­te Ho­ven­sa pri­je pet godina ko­ja je bi­la najveći po­je­di­nač­ni pos­lo­da­vac. BDP oto­ka se od 2008. sma­njio za go­to­vo tre­ći­nu. Ka­ko bi iz­naš­la nov­ca za ot­pla­tu du­go­va, vla­da gu­ver­ne­ra Ken­net­ha Map­pa pred­lo­ži­la je sma­nje­nje jav­ne po­troš­nje za 10 pos­to.

Ne­dav­no je po­ve­ća­no i opo­re­zi­va­nje al­ko­hol­nih pi­ća, ci­ga­re­ta i za­še­će­re­nih pi­ća, a vla­da je za­pri­je­ti­la da će da­ti na draž­bu ne­kret­ni­ne po­je­di­na­ca i tvrt­ki ko­je su po­rez­ni duž­ni­ci.

INVESTITORI S WALL STREETA ZAOBILAZE OBVEZNICE TOG TERITORIJA NA­KON BAN­KRO­TA PORTORIKA

RE­UTERS

Biv­ša zgra­da ure­da za obra­zo­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.