Ap­pleu ras­la do­bit, pri­ho­di i di­oni­ca

Iz­nad oče­ki­va­nja Opo­ra­vak iPho­nea

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ap­ple

je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju os­tva­rio pri­ho­de od 45,4 mi­li­jar­de do­la­ra, 7,2 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, a ka­ko je snaž­no po­ras­la i do­bit, cijena di­oni­ce tog teh­no­lo­škog di­va do­seg­nu­la je naj­vi­šu ra­zi­nu u po­vi­jes­ti. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću do­bit Ap­plea iz­no­si­la je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju 8,7 mi­li­jar­di do­la­ra, što je 11,8 pos­to vi­še ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne.

Rast pri­ho­da za­hva­lju­je se, me­đu os­ta­lim, ras­tu pro­da­je naj­važ­ni­jeg Ap­ple­ovog pro­izvo­da iPho­nea za 1,6 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, na pre­ko 41 mi­li­jun ure­đa­ja. Pri­tom su pri­ho­di od pro­da­je tog mo­bi­te­la po­ras­li za 3 pos­to, na 24,8 mi­li­jar­di do­la­ra. Svi­je­tlu toč­ku u iz­vješ­ću pred­stav­lja i rast pri­ho­da od us­lu­ga Ap­ple Mu­sic, Ap­ple Pay, App Sto­re i iClo­ud, za 22 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, na 7,3 mi­li­jar­de do­la­ra.

Ap­ple je iz­vi­jes­tio ka­ko je pro­da­ja iPa­da ras­la 28 pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, pri če­mu su pri­ho­di od pro­da­je tog ta­blet ra­ču­na­la po­ras­li za 2 pos­to, 4,9 mi­li­jar­di do­la­ra. Za­hva­lju­ju­ći bo­ljim re­zul­ta­ti­ma od oče­ki­va­nja, cijena di­oni­ce Ap­plea u uto­rak je u pro­du­že­nom tr­go­va­nju na Wall Stre­etu po­ras­la oko 6 pos­to, na re­kord­nih 159 do­la­ra. Sto­ga je tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja naj­v­rjed­ni­je svjet­ske kom­pa­ni­je pre­ma­ši­la 830 mi­li­jar­di do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.