Ber­lin­ski sas­ta­nak - rje­še­nje za di­ze­la­še

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

U Ber­li­nu da­nas po­či­nje tzv. di­zel sum­mit, na ko­je­mu će pred­stav­ni­ci po­li­ti­ke, auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je i sin­di­ka­ta po­ku­ša­ti pro­na­ći mo­del od­no­sa pre­ma auto­mo­bi­li­ma na di­zel po­gon, ko­ji­ma u mno­gim nje­mač­kim gra­do­vi­ma zbog pre­ve­li­ke ko­li­či­ne štet­nih pli­no­va pri­je­ti za­bra­na. “Pri­ti­sak na auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju je to­li­ko ve­lik da će nje­zi­ni pred­stav­ni­ci mo­ra­ti na­či­ni­ti mno­go već us­tup­ke od do­sad po­nu­đe­nih”, re­kao je uoči di­zel­sum­mi­ta Gerd Lan­d­sberg, pred­sjed­nik Sa­ve­za nje­mač­kih gra­do­va i op­ći­na za agen­ci­ju dpa.

Na sas­ta­nak su po­zva­ni pred­stav­ni­ci Vol­k­swa­ge­na, Au­di­ja, Por­s­c­hea, BMWa, Da­imle­ra, For­da i Ope­la te pre­mi­je­ri po­kra­ji­na u ko­ji­ma su cen­tri auto­in­dus­tri­je. Pro­ma­tra­či kri­ti­zi­ra­ju što ni­su po­zva­ni i pred­stav­ni­ci eko­lo­ških udru­ga. Mi­nis­tar pro­me­ta Alexan­der Do­brin­dt iz­ja­vio je me­di­ji­ma ka­ko tro­ško­ve even­tu­al­nih preinaka na auto­mo­bi­li­ma s di­zel­skim mo­to­rom, či­me bi bi­li za­do­vo­lje­ni eko­lo­ški stan­dar­di i iz­bjeg­nu­te za­bra­ne, mo­ra sno­si­ti au­to­in­dus­tri­ja. Od 45,8 mi­li­ju­na uto­mo­bi­la u Nje­mač­koj, go­to­vo je sva­ki tre­ći na di­zel po­gon. An­ke­te po­ka­zu­ju da 78 pos­to Ni­je­ma­ca pri­želj­ku­je stro­že mje­re, pa i za­bra­nu pro­me­ta di­ze­la­ša ako bi to po­zi­tiv­no utje­ca­lo na zdrav­lje.

TRO­ŠKO­VE PREINAKA ZA EKOSTANDARDE MO­RAT ĆE PLATITI INDUSTRIJA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.