Bro­dar­skom ins­ti­tu­tu u blo­ka­di pri­je­ti ste­čaj

Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne po­ru­ču­je ka­ko to ni­je nji­ho­va nad­lež­nost

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

U Ma­ri­će­vu mi­nis­tar­stvu dr­že ka­ko se sva pi­ta­nja o pos­lo­va­nju ins­ti­tu­ta ti­ču is­klju­či­vo me­nadž­men­ta

Vi­še od če­ti­ri mje­se­ca proš­lo je od ka­da je ime­no­van pri­vre­me­ni di­rek­tor i pri­vre­me­no smi­re­na si­tu­aci­ja oko Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta, no ra­čun ove dr­žav­ne tvrt­ke i da­lje je u blo­ka­di, a Vla­da i za uprav­lja­nje dr­žav­nim po­du­ze­ći­ma re­sor­no Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne ne iz­jaš­nja­va­ju se o dalj­njoj bu­duć­nos­ti Ins­ti­tu­ta. A da stvar bu­de slo­že­ni­ja, ne­dav­no je Fina po­kre­nu­la stečajni pos­tu­pak zbog neizvršenih pla­ća­nja pre­ko 120 da­na, u iz­no­su od 12,6 mi­li­ju­na ku­na. Ho­će li se ste­čaj i otvo­ri­ti, te ka­kav će stav dr­ža­ve biti u ras­pra­vi, ni­ti ju­čer u Mi­nis­tar­stvu dr­žav­ne imo­vi­ne ne­ma­ju od­go­vo­ra.

Što­vi­še, to mi­nis­tar­stvo ko­je osmiš­lja­va i provodi po­li­ti­ku uprav­lja­nja po­du­ze­ći­ma iz dr­žav­nog por­t­fe­lja u ci­je­los­ti se iz­mi­če od slu­ča­ja Bro­dar­ski ins­ti­tut. To je, ka­žu u od­go­vo­ru na naš upit, tvrt­ka u 100pos­tot­nom vlas­niš­tvu dr­ža­ve u ko­jem pra­va i obve­ze s os­no­ve člans­tva pri­pa­da­ju mi­nis­tar­stvi­ma zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, obra­ne, te gos­po­dar­stva. U pri­log to­mu da ne­ma­ju in­ge­ren­ci­je nad od­lu­či­va­njem o dalj­njem ra­zvo­ju do­ga­đa­ja oko Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta na­vo­de i ka­ko Mi­nis­tar­stvo dr­žav­ne imo­vi­ne ni­ti ne­ma svog pred­stav­ni­ka u nad­zor­nom od­bo­ru tvrt­ke. Pod­sje­ća­ju i na ra­ni­ju naj­a­vu mi­nis­tra Go­ra­na Ma­ri­ća ka­ko na­mje­ra­va Bro­dar­ski ins­ti­tut biti ski­nu­ti s lis­te stra­te­ških dr­žav­nih tvrt­ki. U Ma­ri­će­vu mi­nis­tar­stvu ukrat­ko dr­že ka­ko se sva pi­ta­nja o pos­lo­va­nju Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta ti­ču me­nadž­men­ta, jer, ka­žu, to je “sa­mos­tal­na i prav­na oso­ba, te suk­lad­no na­ve­de­nom od­go­va­ra za svo­je kor­po­ra­tiv­no uprav­lja­nje”. A Mi­nis­tar­stvo s dru­ge stra­ne uprav­lja imo­vi­nom, di­oni­ca­ma i pos­lov­nim udje­li­ma, te teh­nič­ki provodi iz­bor kan­di­da­ta za čla­no­ve upra­va i nad­zor­nih od­bo­ra.

FINA JE PO­KRE­NU­LA STEČAJNI POS­TU­PAK ZBOG NEIZVRŠENIH PLA­ĆA­NJA PRE­KO 120 DA­NA

No, iako svo­jim od­go­vo­ri­ma na no­vi­nar­ski upit upor­no upu­ću­ju na v.d. di­rek­to­ra Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta Igo­ra Trip­ko­vi­ća, od­go­vo­re o to­mu ho­će li op­s­ta­nak blo­ki­ra­ne tvrt­ke ko­joj pri­je­ti otva­ra­nje ste­ča­ja vlas­nik po­ku­ša­ti ri­je­ši­ti pro­da­jom atrak­tiv­ne imo­vi­ne ili na­la­že­njem stra­te­škog part­ne­ra ipak tre­ba do­ći iz Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne.

U nje­go­voj nad­lež­nos­ti je i da ko­or­di­ni­ra mi­nis­tar­stva na ko­ja pre­ba­cu­je in­ge­ren­ci­je za slu­čaj Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta i pri­tiš­će ih da se na­đe rje­še­nje. Osim to­ga, kao klju­čan u vo­đe­nju stra­te­gi­je uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom, Ma­rić je taj koji tre­ba po­jas­ni­ti raz­lo­ge zbog ko­jih sma­tra da Bro­dar­ski ins­ti­tut vi­še ne­ma stra­te­šku važ­nost za Hr­vat­sku.

Uko­li­ko ima uvjer­lji­ve ar­gu­men­te za to, dr­ža­va tre­ba hit­no po­kre­nu­ti pri­va­ti­za­ci­ju, bu­du­ći da tvrt­ka već dje­lu­je na tr­ži­štu. No, iz mi­nis­tar­stva otvo­re­no ka­žu da o mo­guć­nos­ti pri­va­ti­za­ci­je i na­la­že­nja stra­te­škog part­ne­ra za­sad ne­ma­ju in­for­ma­ci­ja. Su­je­ku de­ći pre­ma ovim po­ru­ka­ma, Ma­rić se pre­ma pro­ble­mu Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta po­na­ša po­sve su­prot­no ulo­zi ko­ju je imao u ne­dav­nom rje­ša­va­nju slu­ča­ja Imu­no­lo­škog ins­ti­tu­ta, gdje je bio ite­ka­ko an­ga­ži­ran.

Ova­ko, tvrt­ka ko­ja ima blo­ki­ran ra­čun, ko­ja je pre­ma fi­nan­cij­skom iz­vješ­ću u 2016. os­tva­ri­la uku­pan pri­hod od 20 mi­li­ju­na ku­na i gu­bi­tak od 14 mi­li­ju­na ku­na, te­ško uz ne­za­in­te­re­si­ra­nog vlas­ni­ka mo­že do­bi­ti bi­lo ka­kav oz­bi­ljan po­sao. Tro­ško­vi za pla­će 100njak za­pos­le­nih su 15 mi­li­ju­na ku­na, tvrt­ka ima 28 mi­li­ju­na ku­na du­go­roč­nih i go­to­vo 19 mi­li­ju­na krat­ko­roč­nih obve­za. Tvrt­ku je la­ni blo­ki­ra­la Cro­atia ban­ka, a u ovoj go­di­ni pri­dru­ži­le su se i os­ta­le ban­ke s ko­ji­ma pos­lu­je, le­asing ku­će, te ne­ko­li­ko do­bav­lja­ča i rad­ni­ci ko­ji­ma ni­su is­pla­će­ne pla­će.

Di­rek­tor Igor Trip­ko­vić u iz­vješ­ću pre­da­nom ne­tom pri­je Fi­ni­nog zah­tje­va za otva­ra­nje ste­ča­ja s op­ti­miz­mom je naj­a­vio ka­ko bi uz na­po­re na osi­gu­ra­nju nov­ča­nog to­ka i iz­la­ska iz blo­ka­de tvrt­ka mo­gla osi­gu­ra­ti nas­ta­vak pos­lo­va­nja. Na­vo­di i ka­ko su u ti­skih pre­go­vo­ri s po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma za re­ali­za­ci­ju dva ino­va­tiv­na i fi­nan­cij­ski vr­lo vri­jed­na pro­jek­ta, koji bi bi­li do­volj­ni za osi­gu­ra­nje te­ku­će lik­vid­nos­ti, a osim to­ga, Bro­dar­ski ins­ti­tut ima i ne­kih ugo­vo­re­nih pos­lo­va s pos­to­je­ćim kup­ci­ma. Pri­je ot­pri­li­ke go­di­nu da­na nes­luž­be­no se iz Ins­ti­tu­ta ču­lo ka­ko je u zad­njoj fa­zi ugo­va­ra­nja ve­lik po­sao pro­jek­ti­ra­nja cje­lo­kup­ne ri­bar­ske flo­te za Ga­nu, s obu­kom po­sa­de, a ko­ja bi uklju­či­va­la i če­ti­ri do pet hr­vat- bro­do­gra­di­li­šta. Pro­jekt je bio vri­je­dan mi­li­jar­du eura, a tre­ba­la ga je pra­ti­ti De­ut­s­c­he ban­ka. No, ka­ko dr­ža­va di­že ru­ke i pu­šta Ins­ti­tut da po­to­ne, ta­ko i na­ru­či­te­lji od­la­ze i tra­že no­ve part­ne­re za pro­jekt. A iz­bje­ga­va­nje od­go­vor­nos­ti i odu­gov­la­če­nje s od­lu­ka­ma o bu­duć­nos­ti Bro­dar­skog ins­ti­tu­ta na kra­ju sa­mo da­je za pra­vo oni­ma koji sum­nja­ju da se iza sve­ga kri­ju in­te­re­si za kup­njom atrak­tiv­nog zem­lji­šta na ko­je­mu se na­la­zi ova ins­ti­tu­ci­ja.

IGOR KRALJ/ PIXSELL

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne po­na­ša se kao da ga se Bro­dar­ski ne ti­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.