Zbog To­lu­ši­će­va pra­vil­ni­ka na koc­ki 30% hr­vat­skog iz­vo­za

Re­gi­ja in­zis­ti­ra da uki­ne­mo stro­ge kon­tro­le, pri­je­te od­maz­dom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ miroslav.ku­sku­no­vic@pos­lov­ni.hr

Sr­bi­ja, BiH, Ma­ke­do­ni­ja i Cr­na Go­ra od EK su ju­čer za­tra­ži­le da se uklju­či u rje­ša­va­nje tr­go­vin­skog spo­ra

Uvo­đe­njem no­vog Pra­vil­ni­ka ko­jim je Hrvatska po­ve­ća­la nak­na­de i po­oš­tri­la kon­tro­le uvo­za iz ze­ma­lja regije Hr­vat­skoj bi mo­gao ugro­zi­ti tre­ći­nu iz­vo­za, od­nos­no oko po­la mi­li­jar­de eura, ako zem­lje ko­je je ovaj pra­vil­nik raz­lju­tio, uve­du pro­tu­mje­re ko­je bi mo­gle us­po­ri­ti ili ugro­zi­ti iz­voz ro­ba na ova tr­ži­šta.

Ul­ti­ma­tum iz su­sjed­stva

Pra­vil­nik je na no­ge di­gao zem­lje u re­gi­ji – Sr­bi­ju, BiH, Ma­ke­do­ni­ju, Cr­nu Go­ru či­ji su se duž­nos­ni­ci ju­čer sas­ta­li u Sa­ra­je­vu. Na­kon sastanka, na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je poručeno je ka­ko je Hrvatska pre­kr­ši­la odred­be i ugrozila ekonomske interese proizvođača i izvoznika iz regije. Obja­vi­li su ka­ko su pot­pi­sa­li za­jed­nič­ko pi­smo ko­je će bi­ti pos­la­no Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji, a Hr­vat­sku su po­zva­li da hit­no uki­ne dis­kri­mi­na- tor­ske odred­be, te da ci­je­na in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra tre­ba od­go­va­ra­ti stvar­nim tro­ško­vi­ma pos­tup­ka i mo­ra bi­ti us­kla­đe­na s pro­sječ­nim ci­je­na­ma u zem­lja­ma regije i EU.

Po­zva­li su Eu­rop­sku ko­mi­si­ju da se uklju­či u rje­ša­va­nje pro­ble­ma u skla­du s odred­ba­ma SSPa te po­ru­či­li da će do ko­nač­nog rje­še­nja sva­ka zem­lja po­du­ze­ti mje­re i me­ha­niz­me ko­je sma­tra adek­vat­nim. Iz Sa­ra­je­va je za­tra­žen i hi­tan sas­ta­nak s hr­vat­skim mi­nis­trom zbog mo­gu­ćih po­s­lje­di­ca jer že­le za­obi­ći naj­go­ri sce­na­rij ka­ko se ne bi uš­lo u la­nac mje­ra i kon­tra­mje­ra su­sje­da.

Po­je­di­ne zem­lje mo­gle bi od­mah po­seg­nu­ti za kon­tra­mje­ra­ma, a ne­ke od njih, po­put Sr­bi­je, već naj­av­lju­ju da bi mo­gla kre­nu­ti u uvo­đe­nje de­talj­ni­jih ana­li­za uvoz­ne ro­be iz Hr­vat­ske ko­je mo­gu tra­ja­ti i do mje­sec da­na, či­me bi sva­ka­ko bio ugro­žen iz­voz.

Ia­ko je mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić ovom mje­rom po­ku­šao za­šti­ti do­ma­će tr­ži­šte od uvo­za vo­ća i po­vr­ća ti­je­kom ljet­ne se­zo­ne, te do­bio po­li­tič­ke bo­do­ve, ne­ko­li­ko ana­li­ti­ča­ra nam je ka­za­lo, ka­ko se tr­go­vi­na ne smi­je gra­di­ti na za­bra­na­ma jer je ri­zik ve­lik. Mi iz ovih ze­ma­lja uvo­zi­mo se­zon­sku ro­bu, ve­ći­nom si­ro­vi­nu, dok na tr­ži­šta u re­gi­ji iz­vo­zi­mo pro­izvo­de do­da­ne vri­jed­nos­ti. “To­lu­šić mo­ra ra­di­ti na po­di­za­nju kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de, a ne zbog po­li­tič­kih po­ena, ula­zi­ti u su­kob i rat sa su­sje­di­ma s ko­ji­ma tr­gu­je­mo”, ka­žu nam ne­ki struč­nja­ci iz sek­to­ra.

Du­go­roč­no upit­no

Ova mje­ra, ako bi je mi­nis­tar sa­da i sus­pen­di­rao, ipak je do­ni­je­la krat­ko­roč­ni re­zul­tat jer je pri­mi­je­nje­na u se­zo­ni naj­ve­ćeg uvo­za vo­ća i po­vr­ća. Ti­me je za­šti­tio do­ma­će tr­ži­šte i otvo­rio pros­tor za ro­be do­ma­ćih po­ljo­pri­vred­ni­ka. No, du­go­roč­no bi mo­gla iz­a­zva­ti ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce i do­dat­no ugro­zi­ti iz­voz na ova tr­ži­šta ko­ji stag­ni­ra od ula­ska u EU. Zbog to­ga su po­je­di­ne ve­li­ke kom­pa­ni­je po­put Kra­ša, Vin­di­je, Du­ka­ta i Ga­vri­lo­vi­ća, dio pro­izvod­nje za ova tr­ži­šta, pre­se­li­le u Sr­bi­ji ili BiH. Iz hr­vat­skih tvrt­ki ko­je iz­vo­ze na ova tr­ži­šta su još suz­dr­ža­ni u da­va­nju ko­men­ta­ra. Je­di­nu iz­ja­vio dao je za Ve­čer­nji list pred­sjed­nik Upra­ve Po­drav­ke Ma­rin Pu­car, ko­ji ka­že ka­ko sve sku­pa ni­je do­bro i ova te­ma de­fi­ni­tiv­no ne ide u pri­log na­šim iz­voz­ni­ci­ma. Iz HGK su po­ru­či­li ka­ko si­tu­aci­ja ko­ju su pro­uz­ro­ko­va­le odred­be no­vog Pra­vil­ni­ka ni­je jed­nos­tav­na.

HGK za hit­no rje­še­nje

“Prem­da je do­ne­sen s ci­ljem osi­gu­ra­nja ve­ćeg obuj­ma kon­tro­le vo­ća i po­vr­ća i u ko­nač­ni­ci za­šti­te po­tro­ša­ča, efekt ko­ji je iz­a­zvao mo­gao bi ima­ti ne­ga­tiv­ne učin­ke za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo. Na­da­mo se da do oz­bilj­ni­jih po­s­lje­di­ca za naš iz­voz ne­će do­ći. Zem­lje regije naj­av­lju­ju (i već dje­lo­mič­no pro­vo­de) po­ja­čan ve­te­ri­nar­ski i fi­to­sa­ni­tar­ni nad­zor za ro­bu ži­vo­tinj­skog i ne­ži­vo­tinj­skog po­dri­je­tla iz Hr­vat­ske, što zna­či tak­vo pos­tu­pa­nje i za pri­mar­ne po­ljo­pri­vred­ne pro­izvo­de i za pre­ra­đe­vi­ne. Oče­ku­je­mo žur­no do­no­še­nje od­go­va­ra­ju­ćeg rje­še­nja ka­ko bi se nas­ta­vi­la uobi­ča­je­na di­na­mi­ka tr­go­va­nja”.

S JUČERAŠNJEG SARAJEVSKOG SASTANKA PORUČENO JE KA­KO JE HRVATSKA UGROZILA EKONOMSKE INTERESE PROIZVOĐAČA I IZVOZNIKA IZ REGIJE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.