Pet žu­pa­ni­ja dr­ži 56,2 pos­to ukup­nog hr­vat­skog iz­vo­za

Tek 11 žu­pa­ni­ja ima su­fi­cit, naj­ve­ći os­tva­ri­le Si­sač­ko-mos­la­vač­ka i Kra­pin­sko-za­gor­ska

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Stre­ći­nom ukup­nog rob­nog iz­vo­za Hr­vat­ske i po­lo­vi­com vri­jed­nos­ti ukup­no­ga uvo­za Grad Za­greb i u struk­tu­ri rob­ne raz­mje­ne uvjer­lji­vo pred­nja­či u od­no­su na sve os­ta­le žu­pa­ni­je. Di­je­lom je to objaš­nji­vo ti­me što se vri­jed­nost iz­vo­za i uvo­za žu­pa­ni­ja pra­te po sje­di­štu izvoznika i uvoz­ni­ka pa se npr. iz­voz pli­na s plin­skih po­lja u Ja­dra­nu re­gis­tri­ra u Gra­du Za­gre­bu. No, ka­ko se is­ti­če u naj­no­vi­joj ana­li­zi HGK, o vanj­sko­tr­go­vin­skoj raz­mje­ni žu­pa­ni­ja, hrvatska je rob­na raz­mje­na, uz Za­greb, ja­če kon­cen­tri­ra­na na još ne­ko­li­ko žu­pa­ni­ja. Pr­vih pet žu­pa­ni­ja s naj­ve­ćim iz­vo­zom ta­ko či­ne 56,2 pos­to ukup­nog iz­vo­za RH, a pr­vih de­set čak 75,3%. Kon­cen­tra­ci­ja je kod uvo­za još iz­ra­že­ni­ja pa pr­vih pet žu­pa­ni­ja uvo­zi 73,1% ukup­nog uvo­za, a pr­vih de­set čak 84,9%. Uz to, ana­li­ti­ča­ri HGK na­po­mi­nju zna­ča­jan udio re­gi­onal­no ne­ras­po­re­đe­nog di­je­la vanj­sko­tr­go­vin­ske raz­mje­ne, ko­ji kod iz­vo­za iz­no­si vi­še od de­set pos­to, a kod uvo­za 6,8 pos­to.

Kad je ri­ječ o vanj­sko­tr­go­vin­skom sal­du, tek po­lo­vi­na, toč­ni­je 11 žu­pa­ni­ja, os­tva­ru­je rob­ni su­fi­cit, a me­đu nji­ma su naj­ve­ći la­ni os­tva­ri­le Si­sač­ko­mos­la­vač­ka i Kra­pin­sko­za­gor­ska žu­pa­ni­ja. Ve­ći­na žu­pa- ni­ja pre­ma­ši­la je pret­kriz­nu ra­zi­nu iz­vo­za, a naj­ve­ći rast od čak 440 pos­to za­bi­lje­žen je u Lič­koSenj­skoj te Za­gre­bač­koj i Me­đi­mur­skoj. Ra­zi­nu iz­vo­za iz 2008. ni­je do­seg­nu­lo ne­ko­li­ko žu­pa­ni­ja Ja­dran­ske Hr­vat­ske (sma­njen iz­voz u bro­do­grad­nji) te Si­sač­ko­mos­la­vač­ka u ko­joj je zbog pa­da iz­vo­za pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je la­ni doš­lo do pa­da iz­vo­za is­pod pret­kriz­ne ra­zi­ne.

GORAN STANZL/PIXSELL

Grad Za­greb i u struk­tu­ri rob­ne raz­mje­ne uvjer­lji­vo pred­nja­či

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.