Vi­še do­zvo­la i bla­ži uvje­ti za tak­si li­cen­ci­je

Pri­jed­log no­vog za­ko­na Tr­ži­šte će se li­be­ra­li­zi­ra­ti, na vo­za­če Ube­ra pri­mje­nji­vat će se pra­vi­la ko­ja vri­je­de i za dru­ge

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JOSIP BOHUTINSKI/VL

Pri­jed­log no­vog Za­ko­na o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu ko­ji bi tre­bao na je­sen bi­ti usvo­jen u Hr­vat­skom sa­bo­ru

UMi­nis­tar­stvu pro­me­ta pri­pre­ma se pri­jed­log no­vog Za­ko­na o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu ko­ji bi tre­bao naj­e­sen bi­ti usvo­jen u Sa­bo­ru, a pri­je to­ga će u jav­nu ras­pra­va. U Rad­noj sku­pi­ni ko­ja je ra­di­la na tom pri­jed­lo­gu bi­li su i pred­stav­ni­ci tak­si udru­že­nja, Ube­ra i ren­ta­car ku­ća, je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve te Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva.

Ka­ko doz­na­je­mo, u no­vom za­ko­nu će se dje­lo­mič­no li­be­ra­li­zi­ra­ti tak­si tr­ži­šte i to ta­ko da će se po­ve­ća­ti broj tak­si do­zvo­la i ubla­ži­ti kri­te­ri­ji za do­bi­va­nje li­cen­ci­je za tak­sis­te. I part­ner­vo­za­či Ube­ra mo­rat će ima­ti i do­zvo­le i li­cen­ci­je. Ka­ko ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci, kod iz­ra­de pri­jed­lo­ga sa­gle­da­va­ni su svi problemi i raz­li­či­ta miš­lje­nja o tr­ži­štu pri­je­vo­za u Hr­vat­skoj pa i ne­flek­si­bil­nost pos­to­je­ćeg za­ko­na i sus­tav ogra­ni­ča­va­ju­ćeg bro­ja do­zvo­la. Ri­je­šit će se problemi po­put ne­jed­na­ke prak­se u pi­ta­nju ci­je­na i uvje­ta pri­je­vo­za, ko­ri­šte­nja pro­met­ne in­fras­truk­tu­re, ka­pa­ci­te­ta i vr­ste vo­zi­la ko­ji­ma se obav­lja auto­tak­si pri­je­voz i opre­me vo­zi­la na po­dru­čju Hr­vat­ske. Ka­žu i da će no­vi Za­kon ići u smje­ru dje­lo­mič­ne li­be­ra­li­za­ci­je. Cilj je da se do­đe do po­ve­ća­nja bro­ja do­zvo­la i da se sma­nje ad­mi­nis­tra­tiv­na op­te­re­će­nja za pru­ža­nje us­lu­ga jav­nog pri­je­vo­za put­ni­ka, ali da se za­dr­ži mi­ni­mum pro­pi­sa i si­gur­nos­nih stan­dar­da. U ko­nač­ni­ci, to bi sve tre­ba­lo do­pri­ni­je­ti si­gur­nos­ti gra­đa­na i do­ves­ti do jef­ti­ni­je us­lu­ge.

Što se ti­če tak­si do­zvo­la, na je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve je pre­ma pos­to­je­ćem za­ko­nu da odre­de ko­li­ko će ih iz­da­ti. A to je sad vr­lo ša­ro­li­ko.

Što se ti­če no­vih tr­žiš­nih mo­de­la, po­pu Ube­ra, na­ši iz­vo­ri ka­žu da su oni uvi­jek do­bro­doš­li, ali pod uvje­tom da im je pos­lo­va­nje u skla­du sa za­kon­skim ok­vi­rom. No­vim Za­ko­nom Uber ne­će bi­ti po­seb­na ka­te­go­ri­ja ne­go će se tre­ti­ra­ti kao i dru­gi tak­si pri­je­voz­ni­ci. No, tak­sis­ti će se mo­ra­ti su­oči­ti s po­ve­ća­nom kon­ku­ren­ci­jom jer će bi­ti vi­še do­zvo­la, a do li­cen­ci­ja će se mo­ći do­ći lak­še. Tak­sis­ti su dva­put ovo lje­to pro­s­vje­do­va­li pro­tiv Ube­ra, a dr­ža­va je pro­gla­si­la pos­lo­va­nje nje­go­vih part­ner vo­za­ča u Hr­vat­skoj ne­le­gal­nim jer obav­lja­ju tak­si pri­je­voz bez po­treb­nih do­zvo­la i li­cen­ci­ja.

Tak­sis­ti su ovo lje­to dva pu­ta pro­s­vje­do­va­li pro­tiv Ube­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.