Kad zakažu kartice, HAC priznaje i izjavu o plaćanju

Pro­blem sa ser­ve­rom U špi­ci tu­ris­tič­ke se­zo­ne kvar one­mo­gu­ćio pla­ća­nje ces­ta­ri­na na POS ure­đa­ji­ma Za­be

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Zbog pro­ble­ma ko­ji je ti­je­kom ne­dje­lje pri­je­pod­ne ima­la Za­gre­bač­ka ban­ka sa svo­jim ser­ve­rom, doš­lo je do po­te­ško­ća s tran­sak­ci­ja­ma na POS mre­ži, od­nos­no s pla­ća­njem kar­ti­ca­ma. Ia­ko je kvar br­zo ot­klo­njen, go­to­vo svi elek­tron­ski me­di­ji su pre­ni­je­li da ni­je mo­gu­će pla­ća­nje kar­ti­ca­ma na na­pla­ti ces­ta­ri­ne na auto­ces­ta­ma pod uprav­lja­njem tvrt­ke Hr­vat­ske auto­ces­te (HAC). Ka­ko se ra­di o špi­ci tu­ris­tič­ke se­zo­ne kad su gu­žve na auto­ces­ta­ma ki­lo­me­tar­ske, a če­ka­nja na na­pla­ti ces­ta­ri­ne se ne­kad mje­ri sa­ti­ma, ras­pi­ta­li smo se ka­ko je kvar utje­cao na sta­nje u pro­me­tu. Iz sa­mog HACa ka­žu da ni­kak­vi oz­bilj­ni­ji pro­blem ni­su ima­li jer je pla­ća­nje kar­ti­ca­ma sa­mo jed­na od mo­guć­nos­ti na­pla­te. “Pos­to­ji niz re­zerv­nih op­ci­ja ko­je sus­tav dr­že odr­ži­vim u svim uvje­ti­ma. Ces­ta­ri­nu je mo­gu­će pla­ti­ti i elek­tron­ski (ENC), pret­plat­nič­kom kar­tom, go­to­vi­nom ili de­vi­za­ma, a u ko­nač­ni­ci ako se baš do­go­di da su svi os­ta­li mo­de­li pla­ća­nja iz ne­kog razloga ne­funk­ci­onal­ni, mo­gu­će je da se ces­ta­ri­na ‘pla­ti’ i s iz­ja­vom ko­ju pot­pi­še vo­zač ko­jom se obve­zu­je na pla­ća­nje ces­ta­ri­ne nak­nad­no”, ka­za­la je Ka­ta Ku­pre­šak, glas­no­go­vor­ni­ca HACa. Iz kar­ti­čar­skih ku­ća ka­žu da je kon­kret­ni slu­čaj pos­lov­ni od­nos ban­ke i kup­ca (HAC-a) te da oni, osim kon­tro­le kva­li­te­te us­lu­ge, ne­ma­ju mo­guć­nos­ti utje­ca­ti na to. Iz ban­kar­skog sek­to­ra is­ti­ču da se ovak­vi slu­ča­je­vi do­ga­đa­ju ri­jet­ko jer su si­gur­nos­ne mje­re iz­nim­ne, a i ko­ris­ni­ci ima­ju naj­češ­će POS ure­đa­je vi­še ba­na­ka te je ne­mo­gu­će da u is­tom tre­nut­ku svi zakažu.

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

Na­pla­ta je bi­la ote­ža­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.