Dal­ma­ci­ja od ruj­na uvo­di red na pla­že, mo­že se i bez iz­mje­na za­ko­na

Le­žalj­ke ne­će smje­ti na vi­še od 40 pos­to pla­že i bit će slo­že­ne na jed­nom mjes­tu do ko­ri­šte­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Nes­luž­be­no se ču­je da bi na­kon usva­ja­nja no­vog žu­pa­nij­skog pra­vil­ni­ka mo­glo do­ći do odu­zi­ma­nja ne­kih koncesija kod ko­jih je bilo kr­še­nja ugo­vo­ra

Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja u ruj­nu bi tre­ba­la do­ni­je­ti no­va, stro­ža i tran­s­pa­rent­ni­ja pra­vi­la igre za do­dje­lu koncesija na pla­ža­ma, a naj­av­lju­ju i uki­da­nja ne­kih koncesija kod ko­jih su in­s­pek­to­ri ut­vr­di­li kr­še­nje ugo­vo­ra. Iz­mje­ne će re­gu­li­ra­ti dvi­je od­lu­ke, ona o os­ni­va­nju Struč­nog ti­je­la za ocje­nu po­nu­da za kon­ce­si­je na po­mor­skom do­bru te do­no­še­nje Pra­vil­ni­ka o gos­po­dar­skom ko­ri­šte­nju pla­ža na po­dru­čju SDŽ, a ia­ko će se u ruj­nu de­talj­no de­fi­ni­ra­ti obje od­lu­ke, ini­ci­ja­ti­va no­vog vod­stva Žu­pa­ni­je na­iš­la je čak i na odo­bra­va­nje opor­be, či­ji čla­no­vi na­čel­no po­dr­ža­va­ju tran­s­pa­rent­ni­ju po­li­ti­ku na po­mor­skom do­bru i jed­na­ka pra­va za sve po­du­zet­ni­ke.

No­vi sas­tav po­vje­rens­tva

Uvo­đe­nje re­da na pla­že za no­vog split­sko dal­ma­tin­skog žu­pa­na Bla­žen­ka Bo­ba­na pred­stav­lja pra­vi iz­a­zov, bu­du­ći da je upra­vo afe­ra s kon­ce­si­jom na pla­ži Zlat­ni rat na Bra­ču ko­šta­la fo­te­lje nje­go­va pret­hod­ni­ka Zlat­ka Že­vr­nju.

O kon­ce­si­ja­ma će ta­ko u bu­duć­nos­ti od­lu­či­va­ti Po­vje­rens­tvo ko­je bi tre­ba­lo ima­ti se­dam čla­no­va od ko­jih je je- dan pro­mje­njiv i do­la­zi iz je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve na či­jem se po­dru­čju do­dje­lju­je koncesija. Uz da­va­te­lja kon­ce­si­je, tu će sje­di­ti po je­dan vi­jeć­nik Žu­pa­nij­ske skup­šti­ne iz re­do­va vla­da­ju­ćih i opor­be, pred­stav­nik Sve­uči­li­šta, udru­ge ko­je su re­gis­tri­ra­ne za pos­lo­ve ve­za­no za po­mor­sko­pro­met­nu te­ma­ti­ku, Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Split te pred­stav­nik grad­skog ili op­ćin­skog vi­je­ća na či­jem se po­dru­čju ras­pi­su­je koncesija. Na žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni pri­hva­ćen je pri­jed­log “Po­kre­ta oto­ka” da se de­talj­ni­je raz­ra­di de­fi­ni­ci­ja udru­ge ko­ja će bi­ti uklju­če­na u od­bor, ta­ko da se osim po­mor­skim do­brom ba­vi i od­go­vor­nim i par­ti­ci­pa­tiv­nim uprav­lja­njem jav­nim do­brom.

Po pri­jed­lo­gu Pra­vil­ni­ka, kon­ce­si­onar ne smi­je ogra­ni­ča­va­ti pris­tup pla­ži kao jav­nom do­bru, le­žalj­ke i sun­co­bra­ni ne smi­ju za­uzi­ma­ti vi­še od 40 pos­to po­vr­ši­ne pla­že i mo­ra­ju bi­ti slo­že­ni na jed­nom mjes­tu do zah­tje­va gos­ta za ko­ri­šte­njem, osim u slu­ča­ju ako to ni­je mo­gu­će i ka­da Po­vje­rens­tvo za pra­će­nje iz­vr­ša­va­nja od­lu­ka i ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji na po­mor­skom do­bru od­lu­či da je ras­po­red praz­nih le­žalj­ki po pla­ži oprav­dan.

Obve­zan plan ko­ri­šte­nja

Kon­ce­si­ona­ri u ro­ku od 60 da­na mo­ra­ju iz­ra­di­ti Plan ko­ri­šte­nja po­dru­čja u ko­jem će de­talj­no na­ves­ti či­me se sve pla­ni­ra­ju ba­vi­ti, gdje će se na­la­zi­ti le­žalj­ke, gdje ko­ri­dor za pje­ša­ke i slič­ni sa­dr­ža­ji, a znat­no ve­ća ov­last u pro­ved­bi da­je se ko­mu­nal­nim re­da­ri­ma.

“Po­dr­ža­va­mo uvo­đe­nje re­da u sus­tav da­va­nja koncesija na pla­ža­ma i ja­ko smo za­do­volj­ni što se žu­pa­ni­ja ovog pu­ta po­tru­di­la do­ni­je­ti re­gu­la­ti­vu ko­ja će svi­ma da­ti jed­na­ke mo­guć­nos­ti i obve­ze. Ta­ko­đer smo predložili da se javno objavljuju re­zul­ta­ti inspekcija ko­ji će pokazati tko redovito krši ugovore”, ka­že Ivana Marković, SDPo­va gradonačelnica Supetra.

Zbog još ne­kih aman­d­ma­na žu­pan Bo­ban od­lu­čio je da se ide u dru­go či­ta­nje, te da se no­vi Pra­vil­nik do­ne­se u ruj­nu.

PREDLOŽILI SMO I DA SE JAVNO OBJAVLJUJU RE­ZUL­TA­TI INSPEKCIJA KO­JI ĆE POKAZATI TKO REDOVITO KRŠI UGOVORE, KA­ŽE GRADONAČELNICA SUPETRA IVANA MARKOVIĆ

Kon­ce­si­je nad pla­ža­ma pod lu­pom su od slu­ča­ja Zlat­ni Rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.