Aero­drom u Tiv­tu ko­ris­tit će sa­mo vr­lo bo­ga­ti gos­ti

Ara­pi­ma naj­po­met­ni­ja zrač­na lu­ka u CG

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

NE­GA­TIV­NE UČIN­KE OD SKORO POTPUNOG UKI­DA­NJA KOMERCIJALNOG PRO­ME­TA S TIVTOM OSJETIO BI I VELIKI DIO TURISTIČKOG SEK­TO­RA CRNE GORE

Fonf ICD iz Du­ba­ija, vlas­nik Po­tro Mon­te­ne­gra, aero­drom će pre­na­mi­je­ni­ti za pri­vat­ne i pos­lov­ne zra­ko­plo­ve imuć­nih

Naj­vje­ro­vat­ni­ji kan­di­dat za preuzimanje naj­pro­met­ni­je zrač­ne lu­ke u Cr­noj Go­ri - aerodroma Ti­vat - je no­vi vlas­nik elit­nog na­utič­ko­tu­ris­tič­kog cen­tra Porto Montenegro, dr­žav­ni inves­ti­cij­ski fond Du­ba­ija ICD - doz­na­ju Vi­jes­ti.

Pre­mi­jer Crne Gore Du­ško Marković kra­jem svib­nja u Tiv­tu je naj­a­vio da dr­ža­va ne­će do­pus­ti­ti svo­joj kom­pa­ni­ji Ae­ro­dro­mi Crne Gore (ACG) da uz­me po­vo­ljan kre­dit od 50 mi­li­ju­na eura za nuž­nu re­kons­truk­ci­ju, mo­der­ni­za­ci­ju i pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta zrač­ne lu­ke u Tiv­tu, već će vla­da aero­drom po­nu­di­ti u du­go­roč­ni za­kup za­in­te­re­si­ra­nom stra­nom inves­ti­to­ru.

“Na­še opre­dje­lje­nje je da će­mo Ae­ro­dro­me Crne Gore u cje­li­ni, a po­seb­no aero­drom Ti­vat, po­ku­ša­ti va­lo­ri­zi­ra­ti kroz mo­del du­go­roč­nog za­ku­pa. Pos­to­ji oz­bilj­no zanimanje re­no­mi­ra­nih svjet­skih kom- pa­ni­ja i za ovaj pros­tor. Mi sa Svjet­skom ban­kom ra­di­mo na pro­jek­ti­ra­nju mo­de­la i usko­ro će­mo iz­a­ći s kon­kret­nim pri­jed­lo­gom“, re­kao je ta­da Marković.

Pre­go­vo­ri bli­zu kra­ja

Proteklih go­di­na je vi­še stra­nih inves­ti­to­ra iz Francuske, Kanade i Izraela pokazivalo zanimanje za preuzimanje aerodroma u Tiv­tu, ali vla­da u ko­joj je ta­da bio i SDP, či­ji su pri­pad­ni­ci vo­di­li ACG, ni­je na to oz­bilj­ni­je re­agi­ra­la, tvr­de Vi­jes­ti. ACG sa­da vo­de lju­di DPS-ovog ko­ali­cij­skog part­ne­ra, SD Ivana Bra­jo­vi­ća, ko­ji se služ­be­no u Tiv­tu za­la­žu pro­tiv Mar­ko­vi­će­ve stra­te­gi­je da­va­nja aerodroma u du­go­roč­ni za­kup, što je prak­tič­no jed- na­ko pri­va­ti­za­ci­ji. Ta­kav stav ima­ju i sve dru­ge opo­zi­ci­cij­ske stran­ke u Tiv­tu, dok se ti­vat­ski DPS još ni­je iz­jas­nio. Gradonačelnica Sne­ža­na Ma­ti­je­vić i pred­sjed­nik grad­ske skup­šti­ne Ivan No­vo­sel (obo­je DPS), upor­no su do­sa­da obi­ja­li zah­tje­ve opo­zi­ci­je da se pi­ta­nje sta­tus­nih pro­mje­na aerodroma Ti­vat sta­vi na dnev­ni red grad­ske skup­šti­ne, tvr­de­ći da op­ćin­ska vlast “ne­ma do­volj­no in­for­ma­ci­ja”.

Pre­ma in­for­ma­ci­jam Vi­jes­ti, pre­go­vo­ri na naj­vi­šoj ra- zi­ni iz­me­đu cr­no­gor­ske vlas­ti i pred­stav­ni­ka ICD-a o pre­uzi­ma­nju aerodroma Ti­vat su po­od­mak­li, pa su no­vi vlas­ni­ci Porto Mon­te­ne­gra bli­zu to­me da pos­ta­nu vlas­ni­ci naj­pro­met­ni­jeg cr­no­gor­skog aerodroma. Oni su još u svib­nju proš­le go­di­ne, ka­da su za­vr­ši­li tran­sak­ci­ju vri­jed­nu 210 mi­li­ju­na eura i ku­pi­li Porto Montenegro od nje­go­vog do­ta­daš­njeg vlas­ni­ka Pe­te­ra Mun­ka i nje­go­vih part­ne­ra, naj­a­vi­li da je to sa­mo po­če­tak nji­ho­vih pla­no­va u Cr­noj Go-

ri. ICD namjerava Porto Montenegro razvijati kao elitnu des­ti­na­ci­ju za ta­ko­zva­ni “ul­tra-high-net-wor­th-in­di­vi­du­als”, od­nos­no za bo­ga­ta­še či­ja osob­na imo­vi­na pre­la­zi vri­jed­nost od naj­ma­nje 30 mi­li­ju­na do­la­ra. Ti­vat­ski na­utič­ko­tu­ris­tič­ki cen­tar sa­mo je okos­ni­ca nji­ho­vih da­le­ko ve­ćih pla­no­va u Cr­noj Go­ri ko­ji su ve­za­ni uz zrač­ni i ces­tov­ni pri­je­voz, ne­kret­ni­ne i pro­je­ka­te ra­zvo­ja vi­so­kog tu­riz­ma. Za­to su vr­lo za­in­te­re­si­ra­ni za preuzimanje aero­drom ko­ji, me­đu­tim, ka- ko Vi­jes­ti doz­na­ju u kru­go­vi­ma bli­skim tom inves­ti­to­ru, ne bi ra­zvi­ja­li ona­ko ka­ko je to pre­dvi­dio Mas­ter plan ACG, već bi umjes­to zrač­ne lu­ke us­mje­re­ne pri­je sve­ga na ko­mer­ci­jal­no zra­ko­plov­s­tvo, ko­ja bi mo­gla pri­hva­ti­ti tri mi­li­ju­na put­ni­ka go­diš­nje, aero­drom Ti­vat bio pre­tvo­ren u aero­drom za ko­ri­šte­nje tzv. ge­ne­ral­nog zra­ko­plov­s­tva - ma­njih pri­vat­nih i pos­lov­nih zra­ko­plo­va bo­ga­tih oso­ba, dok bi pro­met komercijalnog zra­ko­plov­s­ta bio sma­njen.

Ot­pu­šta­nje rad­ni­ka?

To ne­iz­rav­no zna­či i ot­pu­šta­nje ve­li­kog bro­ja rad­ni­ka i odus­ta­nak od ra­zvoj­nih pro­jek­ta aerodroma ko­ji bi zna­či­li za­poš­lja­va­nje do­dat­ne rad­ne sna­ge, objaš­nja­va­ju Vi­jes­ti. Ne­ga­tiv­ne učin­ke od skoro potpunog uki­da­nja komercijalnog pro­me­ta s Tivtom, imao bi i veliki dio turističkog sek­to­ra na cr­no­gor­skom pri­mor­ju či­ji kli­jen­ti ko­ris­te ti­vat­ski aero­odro­mu.

Dr­žav­ni inves­ti­cij­ski fond Du­ba­ija ICD pod iz­rav­nom je kon­tro­lom vla­de UAE-a. Nje­gov pred­sjed­nik je še­ik Mo­ham­med bin Ra­shid Al Mak­to­um, pre­mi­jer UAE-a i emir Du­ba­ija. U inves­ti­cij­skom por­t­fo­li­ju ICDa uz os­ta­lo su i udje­li u vlas­niš­tvu u Emi­ra­tes Gru­pi naj­ve­ćem zrač­nom pri­je­voz­ni­ku na Bli­skom is­to­ku, kom­pa­ni­ji Dna­ta ko­ja je naj­ve­ći da­va­telj us­lu­ga zra­ko­plo­vi­ma u toj re­gi­ji, te u iz­u­zet­no pro­met­noj zrač­noj lu­ci Du­bai In­ter­na­ti­onal.

FOND ICD NAMJERAVA PORTO MONTENEGRO RAZVIJATI KAO ELITNU DES­TI­NA­CI­JU

PROTEKLIH GO­DI­NA JE VI­ŠE STRA­NIH INVES­TI­TO­RA IZ FRANCUSKE, KANADE I IZRAELA POKAZIVALO ZANIMANJE ZA PREUZIMANJE AERODROMA U TIV­TU

PD

Ri­je­ke tu­ris­ta do­la­ze sva­kod­nev­no u Cr­nu Go­ru pre­ko ti­vat­skog aerodroma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.