OTP ku­pio Voj­vo­đan­sku ban­ku za 125 mi­li­ju­na eura

Ma­đar­ska ban­ka pos­ta­la sed­ma naj­ve­ća u Sr­bi­ji

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred­stav­ni­ci Na­ci­onal­ne ban­ke Grč­ke i OTP ban­ke Sr­bi­ja pot­pi­sa­li su spo­ra­zum o pro­da­ji Voj­vo­đan­ske ban­ke i NBG Le­asin­ga i os­ta­le imo­vi­ne NBG Gru­pe u Sr­bi­ji. Do­go­vo­re­ni iz­nos za di­oni­ce Voj­vo­đan­ske ban­ke i NBG Le­asin­ga iz­no­si 125 mi­li­ju­na eura. Kao re­zul­tat pre­uzi­ma­nja, tr­žiš­ni udjel OTP ban­ke Sr­bi­ja će se po­ve­ća­ti na 5,7 pos­to, te će pos­ta­ti sed­ma naj­ve­ća ban­ka na sr­p­skom tr­ži­štu.

“Po­s­ljed­njih go­di­na OTP ban­ka Sr­bi­ja os­tva­ru­je sta­lan rast, a na­ša su oče­ki­va­nja da će se ovaj po­zi­ti­van trend nas­ta­vi­ti po­tak­nut ovim pre­uzi­ma­njem”, re­kao je Las­lo Volf, za­mje­nik glav­nog di­rek­to­ra OTP Ban­ke Ma­đar­ska i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra OTP ban­ke Sr­bi­ja.

“Naš stra­te­ški cilj je po­ve­ća­nje tr­žiš­nog udje­la u zem­lja­ma u ko­ji­ma smo pri­sut­ni. Na­kon us­pješ­no re­ali­zi­ra­nih ak­vi­zi­ci­ja u Hr­vat­skoj i Ru­munj­skoj, ovo je tre­će preuzimanje ban­ke ko­je smo oba­vi­li u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko me­se­ci. Ako se zna da smo po­sve­će­ni dalj­njem ja­ča­nju na­še na­zoč­nos­ti, nas­ta­vit će­mo pa­ž­lji­vo pra­ti­ti pri­li­ke za preuzimanje dru­gih ba­na­ka u re­gi­ji. Fi­nan­cij­sko za­klju­če­nje ove tran­sak­ci­je bit će re­ali­zi­ra­no na­kon iz­da­va­nja nuž­nih služ­be­nih su­glas­nos­ti, što oče­ku­je­mo da će bi­ti pro­ve­de­no do kra­ja ove go­di­ne”, do­dao je Las­lo Volf.

“Ovim pre­uzi­ma­njem se do­dat­no uč­vr­š­ću­je na­zoč­nost OTP ban­ke u Sr­bi­ji i omo­gu­ća­va du­go­roč­na pro­fi- ta­bil­nost pos­lo­va­nja ban­ke”, do­dao je Pre­drag Mi­haj­lo­vić, pred­sjed­nik Iz­vr­š­nog od­bo­ra OTP ban­ke Sr­bi­ja.

“Si­gur­ni smo da će vi­še od mi­li­jun klijenata fi­zič­kih oso­ba ko­ris­ni­ka us­lu­ga Voj­vo­đan­ske ban­ke bi­ti za­do­volj­no vi­so­kok­va­li­tet­nim asor­ti­ma­nom pro­izvo­da i us­lu­ga ko­je nu­di OTP Gru­pa”, do­dao je Pre­drag Mi­haj­lo­vić.

S tr­žiš­nim udje­lom od 4,2% ak­ti­ve ban­kar­skog sek­to­ra na kra­ju 2016. go­di­ne, Vojvođanska ban­ka je deveta po veličini ban­ka u Sr­bi­ji sa značajnom bazom klijenata iz segmenta stanovništva, a kao uni­ver­zal­na ban­ka ta­ko­đer i ak­tiv­ni su­di­onik u seg­men­tu prav­nih oso­ba.

U 2016. go­di­ni, ukup­na ak­ti­va Voj­vo­đan­ske ban­ke iz­no­si­la je 1,17 mi­li­ju­na eura, uz ukup­no sta­nje kre­di­ta 810 mi­li­ju­na eura. U pro­tek­le dvi­je go­di­ne ban­ka je os­tva­ri­la pri­nos na vlas­ti­ti ka­pi­tal (ROE) od 1,9% i 2,3%. Vojvođanska ban­ka tre­nut­no ima 1405 za­pos­le­nih, pos­lu­je pre­ko mre­že od 105 po­druž­ni­ca i ras­po­la­že sa 138 ban­ko­ma­ta.

Kli­jen­ti Voj­vo­đan­ske ban­ke mo­gu oče­ki­va­ti bo­lju po­nu­du pro­izvo­da, kao i kva­li­tet us­lu­ga i u slje­de­ćem raz­dob­lju. Oče­ku­je se da će OTP ban­ka Sr­bi­ja i Vojvođanska ban­ka ulo­ži­ti sve na­po­re ka­ko bi osi­gu­ra­le učin­ko­vi­tu in­te­gra­ci­ju fi­nan­cij­skih ins­ti­tu­ci­ja.

VOJVOĐANSKA BAN­KA JE DEVETA PO VELIČINI BAN­KA U SR­BI­JI SA ZNAČAJNOM BAZOM KLIJENATA IZ SEGMENTA STANOVNIŠTVA

PD

Kli­jen­ti Voj­vo­đan­ske ban­ke mo­gu oče­ki­va­ti bo­lju po­nu­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.