Irci se plaše da skupi stanovi opet nose krizu

Ir­ska pre­dvo­di ras­tom u Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Eko­no­mis­ti tje­še jav­nost tvrd­nja­ma ka­ko sa­daš­nji br­zi eko­nom­ski rast ni­je te­me­ljen na kre­di­ti­ma, već zdra­vom ras­tu za­poš­lja­va­nja

Dok ir­ska jav­nost sma­tra ka­ko zem­lja ni­šta ni­je na­uči­la iz slo­ma tr­ži­šta ne­kret­ni­na i kri­ze ko­ja je pri­je pet go­di­na po­ha­ra­la zem­lju, eko­no­mis­ti ocje­nju­ju da je tre­nut­ni br­zi rast gos­po­dar­stva na mno­go zdra­vi­jim te­me­lji­ma ne­go u proš­lom de­set­lje­ću. Gra­đe­vin­ske di­za­li­ce opet do­mi­ni­ra­ju vi­zu­ra­ma glav­nog gra­da Du­bli­na, a ci­je­ne najma ne­kret­ni­na od­le­tje­le su u ne­bo. Ka­ko pre­no­si The Gu­ar­di­an, dnev­ni list Irish Ti­mes za­po­čeo je u ve­lja­či proš­le go­di­ne iz­ra­ču­na­va­ti ko­li­ko se di­za­li­ca vi­di iz nji­ho­vog sje­di­šta u sre­di­štu gra­da kao po­ka­za­telj gra­đe­vin­ske ak­tiv­nos­ti. Dok je lanj­ske zi­me bilo 34 di­za­li­ca, proš­lo­ga mjeseca već ih je 69.

Du­blin gu­ra ci­je­ne

Služ­be­ni po­da­ci za pr­vo tro­mje­se­čje ka­zu­ju da je prosječna ci­je­na najma stambenog prostora na na­ci­onal­noj ra­zi­ni iz­no­si­la 1131 euro, 13,4 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Rast ci­je­na pr­vens­tve­no je “zas­lu­ga” Du­bli­na gdje ci­je­ne ras­tu i 14 pos­to go­diš­nje. U pri­jes­tol­ni­ci se ci­je­ne mje­seč­nog najma kre­ću iz­me­đu

U DUBLINU SE CI­JE­NE NAJMA STAMBENOG PROSTORA KRE­ĆU OD 1398 EURA

DO 1868 EURA DOK JE PROSJEČNA CI­JE­NA NAJMA UREDSKOG PROSTORA 642 EURA PO ‘KVADRATU’

1398 eura i 1868 eura. Sta­tis­ti­ka ka­zu­je da su ci­je­ne najma u Dublinu tre­nut­no 15 pos­to vi­še od ta­daš­njih re­kord­nih ra­zi­na za­bi­lje­že­nih 2008. go­di­ne, pa je jef­ti­ni­je unaj­mi­ti stan u Lon­do­nu ne­go u ir­skom glav­nom gra­du. Na­jam uredskog prostora tre­nut­no u pro­sje­ku sto­ji 642 eura po če­tvor­nom me­tru, 42 pos­to vi­še ne­go u Fran­k­fur­tu, upo­zo­ra­va eko­no­mist Da­vid McWil­li­ams.

Ta­kav skok ci­je­na iz­a­zva­la je bri­tan­ska od­lu­ka o iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je. Tr­ži­šte, na­ime, sma­tra, da će do­bar dio kom­pa­ni­ja pre­se­li­ti iz Lon­do­na u Du­blin. Me­đu­tim, ako Brexit ne po­ka­že da su oče­ki­va­nja bi­la toč­na, na tr­ži­štu ko­mer­ci­jal­nih ne­kret­ni­na opet se na­pu­hu­je ba­lon, sma­tra McWil­li­ams. Slič­no sma­tra i vlas­nik ma­le obi­telj­ske elek­tri­čar­ske tvrt­ke ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man.

Što ako ba­lon puk­ne?

Na vr­hun­cu gra­đe­vin­skog bu­ma 2006. go­di­ne on i nje­gov otac za­poš­lja­va­li su 14 rad­ni­ka. Po iz­bi­ja­nju kri­ze 2012. i pa­da ci­je­na ne­kret­ni­na za go­to­vo 60 pos­to mo­ra­li su ih sve ot­pus­ti­ti. Da­nas opet za­poš­lja­va­ju šes­te­ro rad­ni­ka. “Pos­la ima ko­li­ko že­li­te. Sve je is­to­vjet­no kao i pri­je. Ci­je­ne ne­kret­ni­na br­zo ras­tu. No, što ako ba­lon opet puk­ne? Iz­gle­da da ni­ka­da ne­će­mo iz­vu­ći po­uku”, is­ti­če taj po­du­zet­nik. Me­đu­tim, eko­nom­ski ana­li­ti­ča­ri tvr­de ka­ko je sa­daš­nji gos­po­dar­ski rast op­sež­ni­ji i dub­lji od pret­kriz­nog raz­dob­lja i ne do­ga­đa se sa­mo u pri­jes­tol­ni­ci, već i u pro­vin­ci­ji.

Lo­ret­ta O’Sul­li­van iz sre­diš­nje ban­ke Ir­ske tvr­di ka­ko je rast za­poš­lja­va­nja ključ­ni po­ka­za­telj jer se tjed­no otva­ra 1000 no­vih rad­nih mjes­ta, od če­ga tri če­t­vr­ti­ne iz­van Du­bli­na. “Važ­na raz­li­ka iz­me­đu sa­daš­njeg ras­ta i onog pri­je kri­ze jest što ovaj ni­je te­me­ljen na kre­di­ti­ra­nju. Rast kre­di­ti­ra­nja u Ir­skoj i da­lje je re­la­tiv­no slab. Da­nas ima­mo rast za­poš­lja­va­nja, uz ni­sku in­fla­ci­ju i po­ne­što ras­ta pla­ća”, tvr­di O’Sul­li­van. Za raz­li­ku od 2012. ka­da je ne­za­pos­le­nost iz­no­si­la 15,2 pos­to, sa­da je na 6,2 pos­to. Ako se obis­ti­ne pre­dvi­đa­nja sre­diš­nje ban­ke o ovo­go­diš­njem ras­tu od BDPa od 4,8 pos­to, Ir­ska će če­t­vr­tu go­di­nu za­re­dom bi­ti naj­br­že­ras­tu­će gos­po­dar­stvo Eu­rop­ske uni­je.

FOTOLIA

Broj gra­đe­vin­skih di­za­li­ca u Dublinu udvos­tru­čio se u od­no­su na lanj­sku zi­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.