Po­lja­ci že­le ame­rič­ki plin, ali jef­ti­ni­ji

Ra­ču­ni­ca is­pred po­li­ti­ke U od­no­su na Ka­tar i Ru­si­ju, SAD tra­ži zna­čaj­no vi­šu ci­je­nu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Polj­ska još ni­je do­ni­je­la od­lu­ku o uvo­zu ame­rič­kog ukap­lje­nog pri­rod­nog pli­na (LNG) jer bi za tak­vu od­lu­ku ci­je­na tre­ba­la bi­ti kon­ku­rent­na, re­kao je u in­ter­v­juu za ru­ske Ria No­vos­ti polj­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Wi­told Wa­s­zc­zykow­ski. “Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci sti­glo je par tan­ke­ra iz Ame­ri­ke, ali bio je to pi­lot projekt ka­ko bi­smo se uvje­ri­li da je uvoz iz SAD-a teh­nič­ki mo­guć. Taj je projekt bio us­pje­šan, no sa­da oče­ku­je­mo uvje­te bu­du­će­ga ugo­vo­ra”, re­kao je Wa­s­zc­zykow­ski.

Do­dao je ka­ko Polj­ska že­li uvo­zi­ti plin iz SAD-a, ali pod uvje­tom da nje­go­va ci­je­na bu­de kon­ku­rent­na ci­je­na­ma dru­gih do­bav­lja­ča, kao što su Ka­tar i Ru­si­ja. “Tre­nut­no je plin iz SA­Da zna­čaj­no skup­lji, no pred­lo­že li Ame­ri­kan­ci ugo­vor ko­ji će bi­ti kon­ku­ren­tan uvo­zu iz Ka­ta­ra ili dru­gih re­gi­ja, mo­že­mo ga raz­mo­tri­ti”, re­kao je polj­ski šef di­plo­ma­ci­je.

Ra­ni­je je polj­ski pred­sjed­nik An­dr­zej Du­da iz­ja­vio da Polj­ska mo­že pos­ta­ti ener­get­sko čvo­ri­šte kroz ko­je će ame­rič­ki plin bi­ti dis­tri­bu­iran u sred­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu. Po nje­go­vim ri­je­či­ma, to je bi­la te­ma raz­go­vo­ra s ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom Do­nal­dom Trum­pom po­čet­kom sr­p­nja. Polj­ske go­diš­nje po­tre­be za pli­nom iz­no­se oko 15 mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra, od če­ga ru­ski Ga­z­prom dos­tav­lja 10 mi­li­jar­di. Po­lja­ci su 2015. u rad pus­ti­li LNG ter­mi­nal Swi­no­uj­s­cie, ka­pa­ci­te­ta pet mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra pli­na go­diš­nje.

REUTERS

Pred­sjed­nik Polj­ske An­dr­zej Du­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.