Koga će Trump okriviti ka­da usko­ro do­đe do korekcije fi­nan­cij­skih tr­ži­šta?

Uz­let Naj­ve­ća za­go­net­ka je ne­po­ve­za­nost iz­me­đu per­for­man­se fi­nan­cij­skih tr­ži­šta i stvar­nos­ti, dok bur­ze di­oni­ca nas­tav­lja­ju s pos­ti­za­njem no­vih vi­si­na, ame­rič­ko gos­po­dar­stvo os­tva­ri­lo je rast po pro­sječ­noj sto­pi od sa­mo 2% ti­je­kom pr­ve po­lo­vi­ce 2017. što

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - NOURIEL ROUBINI* re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr *Nouriel Roubini Pred­sjed­nik Upra­ve tvrt­ke Roubini Ma­cro Asso­ci­ates i pro­fe­sor eko­no­mi­je u Pos­lov­noj Ško­li Stern na sve­uči­li­štu NYU

TVRT­KE SU MA­NJE SKLONE ULAGANJU JER USPORENI RAST PLA­ĆA SMANJUJE PO­TROŠ­NJU I STO­GA CJE­LO­KUP­NI GOS­PO­DAR­SKI RAST

AKO SE FINANCIJSKA REGULATIVA SUVIŠE OLABAVI, TO BI MO­GLO REZULTIRATI JOŠ JEDNIM IMOVINSKIM I KREDITNIM BALONOM

Uo­vom tre­nut­ku, na­kon pro­te­ka šest mje­se­ci man­da­ta ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, mo­že­mo s vi­še po­uz­da­nja pro­ci­je­ni­ti iz­gle­de ame­rič­kog gos­po­dar­stva i kre­ira­nja gos­po­dar­ske po­li­ti­ke pod nje­go­vom ad­mi­nis­tra­ci­jom. Naj­ve­ća za­go­net­ka je ne­po­ve­za­nost iz­me­đu per­for­man­se fi­nan­cij­skih tr­ži­šta i stvar­nos­ti. Dok bur­ze di­oni­ca nas­tav­lja­ju s pos­ti­za­njem no­vih vi­si­na, ame­rič­ko gos­po­dar­stvo os­tva­ri­lo je rast po pro­sječ­noj sto­pi od sa­mo 2% ti­je­kom pr­ve po­lo­vi­ce 2017. go­di­ne – što pred­stav­lja spo­ri­ji rast ne­go za vri­je­me man­da­ta Ba­rac­ka Oba­me – a ni­ti oče­ki­va­nja ve­za­na uz per­for­man­se ti­je­kom os­tat­ka go­di­ne ni­su pu­no bolja.

Ula­ga­či u bur­ze di­oni­ca i da­lje se na­da­ju da će Trump us­pje­ti pro­gu­ra­ti po­li­ti­ke ko­je će sti­mu­li­ra­ti rast i po­ve­ća­ti kor­po­ra­tiv­nu do­bit. Na­da­lje, us­po­ren rast pla­ća na­go­vi­je­šta da in­fla­ci­ja ne pos­ti­že ci­lja­nu sto­pu ko­ju su odre­di­le Fe­de­ral­ne re­zer­ve, što zna­či da će nor­ma­li­za­ci­ja ka­mat­nih sto­pa od stra­ne Fe­da te­ći spo­ri­je od oče­ki­va­nog. Ni­že du­go­roč­ne ka­mat­ne sto­pe i sla­bi­ji do­lar do­bre su vi­jes­ti za ame­rič­ke bur­ze di­oni­ca, dok je Trum­pov plan o po­ti­ca­nju pos­lo­va­nja u prin­ci­pu još uvi­jek do­bar za po­je­di­nač­ne di­oni­ce, ia­ko je is­pu­šten zrak iz ta­ko­zva­nog Trum­po­vog tr­go­va­nja na va­lu re­fla­ci­je. U ovom tre­nut­ku pos­to­ji ma­nje razloga za za­bri­nu­tost da će pro­gram fi­skal­nog sti­mu­las­na ogrom­nih raz­mje­ra po­ve­ća­ti vri­jed­nost do­la­ra i pri­mo­ra­ti Fed na po­di­za­nje sto­pa. Ob­zi­rom na po­li­tič­ku ne­učin­ko­vi­tost Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je, si­gur­ni­je je pret­pos­ta­vi­ti da, ako bu­de bilo kak­vog sti­mu­lan­sa, on će bi­ti ma­nji od oče­ki­va­nog.

Re­za­nje po­rez­nih sto­pa

Ni­je vje­ro­jat­no da će do­ći do pro­mje­na ve­za­no uz nes­po­sob­nost ad­mi­nis­tra­ci­je po pi­ta­nju pro­ved­be pla­no­va na po­dru­čju gos­po­dar­ske po­li­ti­ke. Po­ku­ša­ji re­pu­bli­ka­na­ca u Kon­gre­su us­mje­re­ni na uki­da­nje Oba­ma­ca­ra pod­ba­ci­li su, oso­bi­to jer su umje­re­ni re­pu­bli­kan­ci od­bi­li gla­sa­ti za pri­jed­log za­ko­na ko­ji bi uki­nuo zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje za oko 20 mi­li­ju­na Ame­ri­ka­na­ca.

Trum­po­va ad­mi­nis­tra­ci­ja tre­nut­no se usre­do­to­ču­je na po­rez­nu re­for­mu, či­ja će pro­ved­ba ima­ti jed­na­ku te­ži­nu, ako ne i ve­ću. Pret­hod­ni pri­jed­lo­zi po­rez­ne re­for­me bi­li su pre­dvi­dje­li ušte­de us­li­jed uki­da­nja za­ko­na Oba­ma­ca­re, no na­kon pred­lo­že­ne “pri­la­god­be po­re­za na­kon pre­la­ska gra­ni­ce” ta je ide­ja na­pu­šte­na.

To os­tav­lja re­pu­bli­kan­ci­ma u Kon­gre­su ma­lo ma­ne­var­skog prostora. Re­pu­bli­kan­ci će ili mo­ra­ti sre­za­ti po­rez­ne sto­pe u znat­no ma­njoj mje­ri od ono­ga što su is­pr­va na­mje­ra­va­li, ili će bi­ti pri­mo­ra­ni za­do­vo­lji­ti se pri­vre­me­nim i ogra­ni­če­nim po­rez­nim re­zo­vi­ma ko­ji se ne pla­ća­ju.

Skrom­ni po­ti­ca­ji

U ci­lju po­go­do­va­nja ame­rič­kim rad­ni­ci­ma i po­ti­ca­nja gos­po­dar­skog ras­ta, po­rez­ne re­for­me tre­ba­ju po­ve­ća­ti op­te­re­će­nje za bo­ga­te i olak­ša­ti si­tu­aci­ju rad­ni­ci­ma i sred­njoj kla­si. Ali Trum­po­vi pri­jed­lo­zi pos­ti­gli bi upra­vo su­prot­no: ovis­no o to­me ko­ji plan raz­ma­tra­te, 80% do 90% po­god­nos­ti opet bi se od­no­si­lo na one ko­ji spa­da­ju u gor­njih 10% ve­za­no uz do­ho­dov­nu dis­tri­bu­ci­ju.

Što­vi­še i još re­le­vant­ni­je, raz­log ra­di ko­jeg ame­rič­ke kor­po­ra­ci­je ne go­mi­la­ju tri­li­ju­ne do­la­ra u go­to­vi­ni od­bi­ja­ju­ći pro­ved­bu ka­pi­tal­nih ula­ga­nja ni­je sto­ga jer je po­rez­na sto­pa suviše vi­so­ka, kao što tvr­de Trump i re­pu­bli­kan­ci. Umjes­to to­ga, tvrt­ke su ma­nje sklone ulaganju jer usporeni rast pla­ća smanjuje po­troš­nju i sto­ga cje­lo­kup­ni gos­po­dar­ski rast.

On­kraj po­rez­ne re­for­me, Trum­pov plan za sti­mu­la­ci­ju krat­ko­roč­nog ras­ta kroz po­troš­nju na infrastrukturu u vri­jed­nos­ti od tri­li­jun do­la­ra još uvi­jek se ne na­zi­re. Umjes­to iz­rav­nog vla­di­nog ula­ga­nja tog iz­no­sa, ad­mi­nis­tra­ci­ja že­li da­ti skrom­ne po­rez­ne po­ti­ca­je pri­vat­nom sek­to­ru u ci­lju pre­dvo­đe­nja raz­li­či­tih pro­je­ka­ta. Na­ža­lost, bit će po­treb­no vi­še od po­rez­nih olak­ši­ca za pro­ved­bu ve­li­kih in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta od po­čet­ka do kra­ja, ali pri­lič­no je ma­len broj pro­je­ka­ta ko­ji bi se s la­ko­ćom mo­gli pro­ves­ti, pod uvje­tom da su im osi­gu­ra­na financijska sred­stva. Do­bre vi­jes­ti su da ad­mi­nis­tra­ci­ja ni­je pro­ve­la ra­di­kal­no pro­tek­ci­onis­tič­ke po­li­ti­ke.

Lo­ša vi­jest je da se Trump i da­lje dr­ži svog slo­ga­na “ku­puj ame­rič­ko, za­pos­li Ame­ri­kan­ca” i nje­go­ve pro­tek­ci­onis­tič­ke ges­te vi­še će na­šte­ti­ti ras­tu, ne­go što će spa­si­ti radna mjes­ta. On je već po­vu­kao SAD iz Tran­s­pa­ci­fič­kog part­ner­stva i na­pus­tio pre­go­vo­re ve­za­ne uz Tran­sa­tlant­sko tr­go­vin­sko i inves­ti­cij­sko part­ner­stvo s Eu­rop­skom uni­jom. Po­nov­ni pre­go­vo­ri su u ti­je­ku ve­za­no uz Sje­ver­no­ame­rič­ki spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni, a on bi mo­gao po­ku­ša­ti po­no­vi­ti pre­go­vo­re o os­ta­lim spo­ra­zu­mi­ma ve­za­no uz slo­bod­nu tr­go­vi­nu, po­put bi­la­te­ral­nog spo­ra­zu­ma s Juž­nom Ko­re­jom. On bi ta­ko­đer još uvi­jek mo­gao za­po­če­ti tr­go­vin­ski rat s Ki­nom kroz uvo­đe­nje ca­ri­na na če­lik i os­ta­le pro­izvo­de.

Trump bi ta­ko­đer mo­gao ogra­ni­či­ti po­ten­ci­jal ras­ta SA­Da res­trik­ci­jom imi­gra­ci­je. Po­vrh za­bra­na pri­hva­ta po­sje­ti­te­lja iz šest pre­tež­no mus­li­man­skih ze­ma­lja, ad­mi­nis­tra­ci­ja namjerava ogra­ni­či­ti mi­gra­ci­ju vi­so­ko kva­li­fi­ci­ra­nih rad­ni­ka te po­ve­ća­va broj de­por­ta­ci­ja imi­gra­na­ta bez od­go­va­ra­ju­ćih is­pra­va. Sve to, u kom­bi­na­ci­ji s do­is­ta ra­zvi­ka­nim gra­nič­nim zi­dom, sre­zat će po­nu­du rad­ne sna­ge u bu­duć­nos­ti, a sa­mim ti­me i gos­po­dar­ski rast.

Eko­lo­ška de­gra­da­ci­ja

Na­po­s­ljet­ku, Trum­pov plan o de­re­gu­la­ci­ji ne­će po­tak­nu­ti gos­po­dar­ski rast i mo­že ga za­pra­vo s vre­me­nom os­la­bi­ti. Ako se financijska regulativa suviše olabavi, to bi mo­glo rezultirati još jednim imovinskim i kreditnim balonom, pa čak i još jed­nom fi­nan­cij­skom kri­zom i re­ce­si­jom.

U me­đu­vre­me­nu, Trum­po­va od­lu­ka o pov­la­če­nju iz Pa­ri­škog kli­mat­skog spo­ra­zu­ma, u kom­bi­na­ci­ji s vra­ća­njem oko­liš­nih regulativa na pret­hod­no sta­nje, do­vest će do eko­lo­ške de­gra­da­ci­je i us­po­re­nog ras­ta u in­dus­tri­ja­ma ze­le­nog gos­po­dar­stva po­put so­lar­ne ener­gi­je. Ta­ko­đer, sla­bi­ja za­šti­ta rad­ne sna­ge do­dat­no će sma­nji­ti pre­go­va­rač­ku moć rad­ni­ka, te će sto­ga sp­rje­ča­va­ti rast pla­ća i cje­lo­kup­ne po­troš­nje.

Ni­je iz­ne­na­đu­ju­će da je stvar­ni i po­ten­ci­jal­ni rast za­peo na oko 2%. Toč­no, in­fla­ci­ja je ni­ska, dok su kor­po­ra­tiv­na do­bit i bur­ze di­oni­ca u uz­le­tu. No, jaz iz­me­đu Wall Stre­eta i Ma­in Stre­eta se pro­dub­lju­je. Vi­so­ko vred­no­va­nje tr­ži­šta po­tak­nu­to lik­vid­noš­ću i ira­ci­onal­nim za­no­som ne odra­ža­va te­melj­nu gos­po­dar­sku stvar­nost. Ne­iz­bjež­na je ko­nač­na ko­rek­ci­ja tr­ži­šta. Pi­ta­nje je sa­mo koga će Trump okriviti kad se ona do­go­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.