Ko­lo­voz do­no­si pr­vi ve­ći pad ci­je­na di­oni­ca ove go­di­ne

Re­kord­ne ra­zi­ne bur­zov­nih in­dek­sa za­bri­nja­va­ju struč­nja­ke

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Glav­ni po­kre­tač tr­ži­šta do­bri su pos­lov­ni re­zul­ta­ti, ali od obe­ća­nih eko­nom­skih re­for­mi još ne­ma ni­šta

Re­kor­di ame­rič­kih bur­zov­nih in­dek­sa te znat­no ja­ča­nje eura po­s­ljed­njih tje­da­na na­vo­di sve vi­še fi­nan­cij­skih ana­li­ti­ča­ra na prog­no­ze o sko­raš­njoj ko­rek­ci­ji. Na Wall Stre­etu je proš­lo­ga tjed­na Dow Jo­nes oja­čao 1,2 pos­to, na 22.092 bo­da do­seg­nuv­ši no­ve re­kord­ne ra­zi­ne, dok je S&P 500 po­ras­tao 0,2 pos­to, na 2476 bo­do­va. Na­sdaq in­deks os­la­bio je, pak, 0,4 pos­to, na 6351 bod.

Pot­po­ra tr­ži­štu

Uz po­da­tak da je u sr­p­nju broj za­pos­le­nih u SADu po­ras­tao za 209.000, znat­no vi­še od oče­ki­va­nih 183.000, pot­po­ru tr­ži­štu da­li su i re­zul­ta­ti kom­pa­ni­je. Na­ime, iz­vješ­ća je obja­vi­lo oko dvi­je tre­ći­ne kom­pa­ni­ja iz sas­ta­va S&P 500 in­dek­sa, pri če­mu ih je 72 pos­to pre­ba­ci­lo oče­ki­va­nja, vi­še od pro­sječ­nih 64 pos­to u kvar­ta­lu. Pr­vi pu­ta na­kon šest go­di­na kom­pa­ni- je iz sas­ta­va S&P-a 500 u pri­li­ci du obja­vi­ti dvoz­na­men­kas­ti rast za­ra­da.

Me­đu­tim, re­zul­ta­ti su za sa­da je­di­ni po­kre­tač tr­ži­šta, upo­zo­ra­va­ju ana­li­ti­ča­ri. Od obe­ća­nih eko­nom­skih re­for­mi pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, a ko­je su iz­a­zva­le skok ci­je­na di­oni­ca na­kon nje­go­va iz­bo­ra još ne­ma ni­šta. “Rast tr­ži­šta iz­gra­đen je na uskoj sku­pi­ni te­me­lja. U pra­vi­lu to ni­je in­di­ka­ci­ja zdra­vog ras­ta. Ne bih bio šo­ki­ran ako bih vi­dio pad in­dek­sa”, ka­že za Reuters Mark Lus­c­hi­ni, glav­ni ana­li­ti­čar tvrt­ke Jan­ney Mon­t­go­mery Scott. Tr­ži­šte iz­gle­da sku­po, gle­da­no pre­ma po­vi­jes­nim stan­dar­di­ma.

Na­ime, ula­ga­či u ame­rič­ke di­oni­ce pla­ća­ju 18 do­la­ra za je­dan do­lar oče­ki­va­ne za­ra­de kom­pa­ni­ja iz S&P-a 500 u idu­ćih go­di­nu da­na. Du­go­roč­ni pro­sjek je 15 do­la­ra. U pri­log te­zi o sko­rom pa­du in­dek­sa ide i do­ba go­di­ne. “Ko­lo­voz uobi­ča­je­no ni­je sja­jan mje­sec za di­oni­ce. U po­s­ljed­njih 20 go­di­na u ko­lo­vo­zu je za­bi­lje­žen rast sa­mo pet pu­ta”, upo­zo­ra­va Ne­il Wil­son, sta­ri­ji ana­li­ti­čar tr­ži­šta u lon­don­skom ETX Ca­pi­ta­lu.

Pres­po­ri rast ka­ma­ta

Ko­rek­ci­ju od 10 pos­to u idu­ćih dva mjeseca oče­ku­je Gi­les Ke­ating, pred­sjed­nik ins­ti­tu­ta Wer­t­h­s­te­in i biv­ši ana­li­ti­čar Cre­dit Su­issea. Ka­ko je u po­ne­dje­ljak iz­ja­vio za CNBC, re­zul­tat kom­pa­ni­ja su u re­du, do­bri su i ma­kro­eko­nom­ski po­da­ci, ali se ka­mat­ne sto­pe ne po­ve­ća­va­ju ta­ko br­zo. An­ke­te po­ka­zu­ju ka­ko inves­ti­to­ri pro­cje­nju­ju da pos­to­ji 48 pos­to šan­si da se ame­rič­ka sre­diš­nja ban­ka od­lu­či za još jed­no po­ve- ća­nje ka­mat­nih sto­pa u pro­sin­cu. S dru­ge stra­ne Atlan­ti­ka pred­sjed­nik Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) Na­rio Drag­hi iz­ja­vio je ka­ko će pro­te­ći još du­go vre­me­na dok ECB ne za­us­ta­vi mo­ne­tar­ne po­ti­ca­je.

Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju pad i na europ­skim bur­za­ma gdje su ci­je­ne di­oni­ca proš­lo­ga tjed­na po­ras­le. Lon­don­ski FTSE in­deks oja­čao je 1,9 pos­to, na 7511 bo­do­va, dok je fran­k­furt­ski DAX po­ras­tao 1,1 pos­to, na 12.297 bo­do­va, a pa­ri­ški CAC 1,4 pos­to, na 5203 bo­da. Me­đu­tim, euro je pre­ma do­la­ru oja­čao već če­t­vr­ti tje­dan za­re­dom.

FOTOLIA

Ko­rek­ci­ja od 10 pos­to mo­gu­ća je u idu­ćih dva mjeseca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.