U dru­gom kvar­ta­lu BDP će ubr­za­ti na 2,6 pos­to

Eko­nom­ski ins­ti­tut: Na­kon vr­lo ni­ske vri­jed­nos­ti u trav­nju, po­ras­le sve kom­po­nen­te CEIZ-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dru­gi ovo­go­diš­nji kvar­tal vje­ro­jat­no je Hr­vat­skoj do­nio ubr­za­nje ras­ta gos­po­dar­stva na 2,6 pos­to, na­kon što je tro­mje­se­čje pri­je bi­la ri­ječ o plu­su BDPa od 2,5 pos­to.

Uka­zu­je na to kre­ta­nje CEIZ in­dek­sa Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta u Za­gre­bu ko­ji je, ka­žu, u lip­nju pao za 0,4 in­dek­s­na bo­da u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2016., što je naj­ma­nje go­diš­nje sma­nje­nje nje­go­ve vri­jed­nos­ti in­dek­sa za­bi­lje­že­no ove go­di­ne.

“Na­kon vr­lo ni­ske vri­jed­nos­ti CEIZa u trav­nju, ko­ju naj­vi­še mo­že­mo za­hva­li­ti snaž­ni­jem pa­du in­dus­trij­ske pro­izvod­nje i sma­nje­nju pri­ho­da od PDVa, in­deks je u svib­nju i lip­nju ku­mu­la­tiv­no po­ras­tao za 0,6 bodova”, po­jaš­nja­va­ju ana­li­ti­ča­ri EIZa do­da­ju­ći ka­ko to zna­či da je u od­no­su na pr­vo tro­mje­se­čje CEIZ in­deks u dru­gom tro­mje­se­čju po­ras­tao, što su­ge­ri­ra po­bolj­ša­nje sta­nja pos­lov­nog cik­lu­sa

Na go­diš­njoj su ra­zi­ni, do­da­ju ana­li­ti­ča­ri, u plu­su sve kom­po­nen­te CEIZ in­dek­sa, što se po­naj­vi­še od­no­si na tu­ri­zam od­nos­no do­la­ske gos­ti­ju u Hr­vat­sku.

Taj je seg­ment u lip­nju na go­diš­njoj ra­zi­ni os­tva­rio skok od 33,4 pos­to. Na dnu ljes­tvi­ce ras­ta s tek 0,5 pos­to je pak in­dus­trij­ska pro­izvod­nja.

G. J./PIX

Tu­ris­ti su do­bra­no po­gu­ra­li do­ma­će gos­po­dar­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.