PE­TI­CI­JU POTPISALO

Po­rez na ne­kret­ni­ne 124.000 GRA­ĐA­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pe­ti­ci­ja Udru­ge po­rez­nih obvez­ni­ka Li­pa, ko­jom gra­đa­ni mo­gu iz­ra­zi­ti pro­tiv­lje­nje uvo­đe­nju po­re­za na ne­kret­ni­ne, do utor­ka pri­je­pod­ne pri­ku­pi­la je vi­še od 124.000 pot­pi­sa. Čel­nik Udru­ge Da­vor Hu­ić iz­ja­vio je da će od­ni­je­ti pot­pi­se na raz­go­vor u Vla­du, a ako raz­go­vo­ri pro­pad­nu, da će se raz­mo­tri­ti i dru­ge op­ci­je, uklju­ču­ju­ći i re­fe­ren­dum. “Cilj nam je bio pri­ku­pi­ti sto ti­su­ća pot­pi­sa, no sa­da već ide­mo pre­ma njih 150.000. S pri­kup­lje­nim pot­pi­si­ma na­mje­ra­va­mo iz­a­ći pred Vla­du i od nje tra­ži­ti odus­ta­ja­nje od tog po­re­za”, ka­zao je Hu­ić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.