SLOVENSKE TVRT­KE PRO­TIV ZA­OŠ­TRA­VA­NJA S HR­VAT­SKOM

GRANIČNI SPOR

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BIČAK

Ia­ko je gos­po­dar­ska su­rad­nja hr­vat­skih i slo­ven­skih gos­po­dar­stve­ni­ka sve snaž­ni­ja, u Slo­ve­ni­ji pos­to­ji strah da bi tr­za­vi­ce oko gra­ni­ce mo­gle ugro­zi­ti pos­lov­no okru­že­nje. Sto­ga, ka­ko pi­še ma­ri­bor­ski dnev­nik Ve­čer, po­li­tič­ko za­oš­tra­va­nje s Hr­vat­skom tre­ba iz­bje­ga­va­ti. Ka­ko je za slo­ven­ski me­dij ko­men­ti­rao Ro­bert Grah, di­rek­tor re­gi­onal­ne gos­po­dar­ske ko­mo­re slo­ven­skog Prek­mur­ja, slo­ven­ska i hr­vat­ska po­du­ze­ća uzor­no su­ra­đu­ju i vr­lo su is­pre­ple­te­na.

Za­to su po­seb­no na ovom po­dru­čju za­in­te­re­si­ra­ni da se stras­ti smi­re i vo­di smi­ren di­plo­mat­ski i struč­ni di­ja­log o spor­nim pi­ta­nji­ma. Ta slo­ven­ska re­gi­ja po­seb­no do­bro su­ra­đu­je s hr­vat­skim Me­đi­mu­rjem i s Va­ra­ždin­skom žu­pa­ni­jom. Ta­ko je iz­voz iz Prek­mur­ja u Hr­vat­sku la­ni po­ve­ćan za 30 pos­to, na go­to­vo 70 mi­li­ju­na eura, dok je uvoz iz Hr­vat­ske u tu re­gi­ju oko 40 mi­li­ju­na eura, pa je po rob­noj raz­mje­ni Hr­vat­ska za Prek­mu­rje sko­ro jed­na­ko važ­na kao nje­mač­ko i aus­trij­sko tr­ži­šte.

“Po­du­ze­ća s obje stra­ne gra­ni­ce ra­zvi­ja­ju su­rad­nju i pre­ko za­jed­nič­kih nas­tu­pa u ino­zem­s­tvu, a naš je za­jed­nič­ki in­te­res da se usko­ro re­gu­li­ra i slo­bo­dan pro­tok lju­di”, ka­zao je Grah, s ob­zi­rom na to da i Slo­ven­ci i Hr­va­ti do idu­će go­di­ne za rad u su­sjed­noj dr­ža­vi još uvi­jek tre­ba­ju rad­ne do­zvo­le. Hr­vat­ska je Slo­ven­ci­ma za­nim­lji­va i zbog ve­li­kog bro­ja tu­ris­ta ko­ji­ma mo­gu pla­si­ra­ti svo­je pre­hram­be­ne pro­izvo­de. S dru­ge stra­ne, zbog iz­daš­nih ko­he­zij­skih EU fon­do­va, mno­gi slo­ven­ski gra­đe­vi­na­ri vi­de pri­li­ku u ve­li­kim in­fraPos­lov­nja­ci struk­tur­nim pro­jek­ti­ma..

FOTOLIA

že­le do­bru su­rad­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.