VENECIJA I C. GORA NAM ‘PRESUDILE’

SVE MA­NJE KRUZERA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DAR­KO BIČAK

U Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma ne vi­de ve­li­ku šte­tu u ma­njem bro­ju kruzera, HTZ go­vo­ri o kon­ku­rent­skom Ko­to­ru

Ia­ko su broj­ke o tu­ris­tič­kom pro­me­tu u Hr­vat­skoj sve ve­će i uglav­nom bi­lje­že dvoz­na­men­kas­ti rast, je­dan sek­tor pa­da i to naj­vi­še u po­s­ljed­njih 10 go­di­na. Ri­ječ je o stra­nim kru­ze­ri­ma ko­jih je, pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, u pr­vom po­lu­go­di­štu bi­lo 18,1 pos­to ma­nje ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni.

Nes­luž­be­no se u Mi­nis­tar­stvu po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re doz­na­je da je glav­ni raz­log za ma­nji broj kruzera či­nje­ni­ca da je ta­li­jan­ska Vla­da ogra­ni­či­la broj ve­li­kih kruzera ko­ji mo­gu uplov­lja­va­ti u ak­va­to­rij Ve­ne­ci­je. Ka­ko ve­ći­na bro­da­ra že­li po­ve­za­ti Ve­ne­ci­ju pre­ko hr­vat­skih gra­do­va s Grč­kom, naj­češ­će Ate­nom, jas­no je da kad is­pad­ne jed­na toč­ka na tom prav­cu do­la­zi do pot­pu­ne pro­mje­ne kru­zer­skih li­ni­ja.

U pr­vom po­lu­go­di­štu je u hr­vat­ske lu­ke uplo­vi­lo 56 tak­vih bro­do­va ko­ji su os­tva­ri­li 236 pu­to­va­nja s 316.654 put­ni­ka. Naj­frek­vent­ni­ja je bi­la lu­ka Du­brov­nik s 183 po­sje­ta, a sli­je­di Split sa 79 po­sje­ta. Ia­ko je ne­ma u ovoj sta­tis­ti­ci, Lu­ka Za­dar bi­lje­ži ove go­di­ne zna­ča­jan rast do­la­ska kruzera, a ko­ji su pri­je pris­ta­ja­li u Spli­tu ili Du­brov­ni­ku, a zbog grad­nje no­ve lu­ke Ga­že­ni­ca.

Iz Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ca (HTZ) is­ti­ču da je naj­ve­ći pad za­bi­lje­žen kod bro­do­va pod ta­li­jan­skom zas­ta­vom. “Rast je za­bi­lje­žen je­di­no kod bro­do­va pod bel­gij­skom i nor­ve­škom zas­ta­vom, no oni či­ne oko 10% ukup­nih pu­to­va­nja. Ve­za­no uz bro­do­ve s ta­li­jan­skom zas­ta­vom, iz me­di­ja je poz­na­to da je kom­pa­ni­ja Cos­ta Cro­ci­ere u ovoj go­di­ni pre­us­mje­ri­la svo­je kru­ze­re na dru­ge des­ti­na­ci­je. Ta­ko pri­mje­ri­ce Ko­tor ras­te u seg­men­tu kruzera. Kom­pa­ra­tiv­na pred­nost Ko­to­ra je što se Cr­na Gora na­la­zi iz­van EU što bro­da­ri­ma omo­gu­ću­je pro­da­ju i na­ba­vu ro­be i us­lu­ga bez ca­ri­na i po­re­za uz ni­že tak­se”, ka­žu u HTZu.

U Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma ne vi­de ve­li­ku šte­tu u ma­njem bro­ju kruzera.

“U kruž­nim pu­to­va­nji­ma za­pra­vo ri­ječ o plu­ta­ju­ćim ho­te­li­ma ko­ji pre­vo­ze put­ni­ke s jed­nog mjes­ta na dru­go, od­nos­no od lu­ke do lu­ke. Ve­li­ki kru­ze­ri, zbog raz­no­li­ke po­nu­de na bro­du, ima­ju i obi­ljež­ja po­kret­ne des­ti­na­ci­je. Na tak­vim se bro­do­vi­ma pro­vo­di ve­ći­na vre­me­na pu­to­va­nja, pa se oni sma­tra­ju pri­mar­nom des­ti­na­ci­jom bo­rav­ka tu­ris­ta, a sve us­put­ne des­ti­na­ci­je u ko­ji­ma pris­ta­ju, sma­tra­ju se se­kun­dar­nim des­ti­na­ci­ja­ma”, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma. Do­da­ju da s dru­ge stra­ne ima­mo char­te­re ko­ji, pre­ma po­da­ci­ma iz sus­ta­va eCrew o tu­ris­tič­kom pro­me­tu od po­čet­ka go­di­ne do 7. ko­lo­vo­za, bi­lje­že 276 ti­su­ća do­la­za­ka te 1,76 mi­li­ju­na no­će­nja što pred­stav­lja rast od 15 pos­to u do­las­ci­ma i 17 pos­to u no­će­nji­ma tu­ris­ta ko­ji bo­ra­ve na tak­vim plo­vi­li­ma.

FOTOLIA

Kruž­nja pu­to­va­nja Hr­vat­skom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.