Sa­po­nia na po­lu­go­di­štu s 19,5 mil. kn ne­to do­bi­ti

Stra­na tr­ži­šta Pad od 2% zbog ja­ča­nja ku­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gru­pa

Sa­po­nia na po­lu­go­di­štu je os­tva­ri­la ope­ra­tiv­nu do­bi­ti od 21,9 mi­li­ju­na ku­na i ne­to do­bi­ti od 19,6 mi­li­ju­na, što, ka­žu u iz­vješ­ću na ZSE pred­stav­lja zna­ča­jan rast u od­no­su na re­zul­ta­te os­tva­re­ne u is­to vri­je­me la­ni. Pri­ho­di od pro­da­je iz­no­se 510,5 mi­li­ju­na ku­na i ni­ži su tri pos­to, dok kon­so­li­di­ra­ni pos­lov­ni pri­ho­di za pr­vih šest mje­se­ci 2017. go­di­ne iz­no­se 520,5 mi­li­ju­na ku­na i za 2% pos­to su ni­ži u od­no­su na is­to raz­dob­lje pret­hod­ne go­di­ne. “Na sma­nje­nje pro­da­je od 2% na ino­tr­ži­šti­ma na ko­ji­ma zna­čaj­no je utje­ca­lo i ja­ča­nje ku­ne u od­no­su na euro”, ka­žu u tvrt­ki.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.