NA SKRADINSKOM BUKU 10 TI­SU­ĆA GOS­TI­JU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pr­vi put ovog lje­ta broj po­sje­ti­te­lja na Skradinskom buku u Na­ci­onal­nom par­ku Kr­ka u po­ne­dje­ljak je do­seg­nuo 10 ti­su­ća, ko­li­ko mak­si­mal­no lju­di u jed­nom tre­nut­ku mo­že bi­ti na tom mjes­tu. Ogra­ni­če­nje bro­ja po­sje­ti­te­lja NP Kr­ka uveo je u lip­nju ka­ko bi oču­va­li pri­ro­du i posebnost na­ci­onal­nog par­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.