‘Fra­njo Tuđ­man’ u fi­na­lu Fes­ti­va­la ar­hi­tek­tu­re

Svjet­ska eli­ta Pres­tiž­ni event u Ber­li­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zgra­da

no­vog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man uš­la je na užu lis­tu kan­di­da­ta za na­gra­du na Svjet­skom fes­ti­va­lu ar­hi­tek­tu­re ko­je će se ove go­di­ne odr­ža­ti od 15. do 17. stu­de­nog u Ber­li­nu. Au­tor­sko dje­lo hr­vat­skih ar­hi­te­ka­ta Bran­ka Kin­cla i Vla­di­mi­ra Ne­id­har­d­ta te Ju­re Ra­di­ća kon­ku­ri­ra za na­gra­du u ka­te­go­ri­ji tran­s­por­ta – za­vr­še­nih obje­ka­ta s još 12 zgra­da iz ci­je­log svi­je­ta. Pri­je de­vet go­di­na pak Kincl, Ne­id­har­dt i Ra­dić po­bi­je­di­li su na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju za pro­jek­t­no rje­še­nje no­vog put­nič­kog ter­mi­na­la Zrač­ne lu­ke Zagreb, i to u kon­ku­ren­ci­ji ve­li­kih ime­na svjet­ske ar­hi­tek­tu­re po­put Nor­ma­na Fos­te­ra, Za­he Ha­did i Shi­ge­rua Ba­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.