Pu­la će do­se­ći cilj od 600.000 put­ni­ka

Re­kor­di Zrač­ne lu­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cilj

od 600.000 put­ni­ka u ovoj go­di­ni, ko­ji si je am­bi­ci­oz­no pos­ta­vi­la Zrač­na lu­ku Pu­la, go­to­vo će si­gur­no bi­ti os­tva­ren. Kroz nju je pro­tek­log mje­se­ca proš­lo re­kord­nih 154.122 put­ni­ka, što je za 32,5 pos­to vi­še ne­go la­ni. Bu­de li se pro­met i da­lje odvi­jao tak­vim rit­mom, se­zo­na će, ka­žu, nad­ma­ši­ti proš­lo­go­diš­nju. U pr­vih se­dam mje­se­ci ove go­di­ne kroz tu zrač­nu lu­ku ukup­no je proš­lo 315.704 put­ni­ka, od­nos­no 34,6 pos­to vi­še ne­go la­ni u is­tom raz­dob­lju kada je pul­ska lu­ka ukup­no za­bi­lje­ži­la 436.121 put­ni­ka, a tu broj­ku na­da­ju se pre­ma­ši­ti ove go­di­ne već u dru­goj po­lo­vi­ni ko­lo­vo­za.

U sr­p­nju rast 32,5 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.