Adria ku­pi­la Darwin Air­li­ne

Po­troš­nja Slo­ven­ski zrač­ni pri­je­voz­nik pre­uzeo švi­car­sku kom­pa­ni­ju iz Lu­ga­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Darwin svo­jim zra­ko­plo­vi­ma po­ve­zu­je Lu­ga­no u juž­nom švi­car­skom kan­to­nu Ti­ci­no s Züric­hom

Slo­ven­ska zra­ko­plov­na tvrt­ka Adria Airways proš­log mje­se­ca ku­pi­la je 99,1-pos­tot­ni udio švi­car­skog zrač­nog pri­je­voz­ni­ka Darwin Air­li­ne. Švi­car­ski zra­ko­plov­ni pri­je­voz­nik sa­da pos­lu­je pod na­zi­vom Adria Airways Swit­zer­land, pi­še por­tal exyu­avi­ati­on.com, ko­ji ta­ko­đer na­vo­di da je vr­lo vje­ro­jat­no ka­ko će švi­car­ska pri­je­voz­nič­ka kom­pa­ni­ja do­bi­ti iz­gled le­tje­li­ca Adria Airwaysa, a nje­go­vi za­pos­le­ni­ci no­ve uni­for­me. Voz­ni red na­do­pu­nit će slo­ven­ski vlas­nik. Adria Airways je pri­je sve­ga us­mje­ren na ju­go­is­toč­nu i sred­nju Eu­ro­pu, dok je švi­car­ska tvrt­ka fo­ku­si­ra­na na sred­nju Eu­ro­pu i ju­go­za­pad kon­ti­nen­ta, što otva­ra mo­guć­nos­ti za me­đu­sob­no na­do­pu­nja­va­nje. “Slo­ven­ska zra­ko­plov­na tvrt­ka će švi­car­skom re­gio- nal­nom zra­ko­plov­nom pri­je­voz­ni­ku pu­no bo­lje od­go­va­ra­ti ne­go nje­gov pri­jaš­nji part­ne­ra Eti­had Airways”, re­kao je pr­vi čo­vjek švi­car­ske kom­pa­ni­je iz Lu­ga­na He­in­rich Ol­len­di­ek, ko­ji je ra­ni­je bio glav­ni fi­nan­cij­ski di­rek­tor Adria Airwaysa.

Bo­lji part­ne­ri od Eti­ha­da

Tri go­di­ne pri­je Adri­ji­nog pre­uzi­ma­nja arap­ska zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja ku­pi­la je tre­ći­nu švi­car­skog pri­je­voz­ni­ka, ko­ji je u tom rez­dob­lju dje­lo­vao pod ime­nom Eti­had Re­gi­onal.

“Eti­had bio je div u od­no­su na Darwin Air­li­ne. Adria je ve­ća kom­pa­ni­ja, ali ne i div, slič­ne je ve­li­či­ne, ima 13 zra­ko­plo­va. Dak­le, Adria i Darwin su ja­ka mom­čad”, re­kao je iz­me­đu os­ta­log Ol­len­di­ek. Darwin ima de­set tur­bo­pro­pe­ler­skih zra­ko­plo­va, od ko­jih je ne­ke u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na Adria Airways već ko­ris­ti­la na svo­jim li­ni­ja­ma iz Ljub­lja­ne.

Darwin od­nos­no Adria Airways Swit­zer­land svo­jim zra­ko­plo­vi­ma po­ve­zu­je Lu­ga­no u juž­nom švi­car­skom kan­to­nu Ti­ci­no s Züric­hom. Pet nji­ho­vih zra­ko­plo­va ko­ris­ti ta­li­jan­ski pri­je­voz­nik Ali­ta­lia, u ko­jem Eti­had ta­ko­đer ima zna­ča­jan udio, ali će se kra­jem slje­de­ćeg mje­se­ca taj ugo­vor ra­ski­nu­ti, a zra­ko­plo­vi će se vra­ti­ti švi­car­skom pri­je­voz­ni­ku.

Kada vlas­nik Adria Airwaysa, pri­vat­na fi­nan­cij­ska tvrt­ka 4K Invest is­pi­ta učin­ke na­bav­ne ci­je­ne švi­car­skog zrač­nog pri­je­voz­ni­ka, ne mo­že se is­klju­či­ti mo­guć­nost ot­pu­šta­nja zbog mo­gu­ćih du­pli­ci­ra­nja. Na­mje­ra je, me­đu­tim, ši­re­nje švi­car­skog pri­je­voz­ni- objas­nio je Ol­len­di­ek. Nes­luž­be­no se ši­re informacije da je Adri­ji­no pre­uzi­ma­nje bla­gos­lo­vi­la nje­mač­ka zra­ko­plov­na kom­pa­ni­ja Luf­t­han­sa. Pre­ma jed­nom miš­lje­nju, to će oja­ča­ti nji­ho­vo sa­vez­niš­tvo, a pre­ma dru­gom bi Eti­had čak pos­tao dio or­ga­ni­za­ci­je Star Al­li­an­ce, zbog če­ga pro­da­je svo­je re­gi­onal­ne po­druž­ni­ce.

No­ve ak­vi­zi­ci­je?

Ni­je is­klju­če­no, na­vo­di por­tal exyu­avi­ati­on.com, ni­ti da 4K Invest od­nos­no Adria Airways u nji­ho­vo ime pre­uz­me hr­vat­skog zrač­nog pri­je­voz­ni­ka Cro­atia Air­li­nes ili cr­no­gor­ski Mon­te­ne­gro Air­li­nes, ali ni­jed­no od ovih na­ga­đa­nja ne mo­že se služ­be­no po­t­vr­di­ti. Me­đu­tim, cr­no­gor­ski pri­je­voz­nik Mon­te­ne­gro Air­li­nes je opo­vr­gao da se za nje­go­vu kup­nju za­ni­ma­la Adria Airways. Adria Airways bi, pi­še por­tal Si­ol.net, mo­gao unaj­mi­ti zra­ko­plo­ve ru­skog Su­ho­ja ko­ji Inves­tu 4K že­li po­nu­di­ti svo­je elit­ne le­tje­li­cu Su­pe­rjet 100.

Adria je us­mje­re­na na ju­go­is­toč­nu i sred­nju Eu­ro­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.