PO­RAS­TAO 70 POS­TO

U LU­CI BAR PRETOVAR

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

ULu­ci Bar za pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne zna­čaj­no je po­ve­ćan obu­jam pos­la. Za­bi­lje­žen je rast pre­to­va­ra od 70 ppos­to i rast pri­ho­da od 23 pos­to. Za­do­volj­ni po­da­ci­ma, iz Od­bo­ra di­rek­to­ra kons­ta­ti­ra­li ra­kons­ta­ti­ra­li su da je to trend kko­ji tre­ba nas­ta­vi­ti, uuzi­ma­ju­ći u ob­zir i sve pred­sto­je­će iz­a­zo­ve za us­pješ­no pos­lo­va­nje. Od­bo­rom di­rek­to­ra, ko­ji je za­sje­dao u pu­nomp sas­ta­vu, pred­sje­dao je An­đel­ko Loj­pur, a sjed­ni­ci je bio na­zo­čan i iz­vr­š­ni di­rek­tor Lu­ke Bar Za­ri­ja Fra­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.