VI­ŠE STRA­NIH TU­RIS­TA

U BE­OGRA­DU 19 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­hod od tu­riz­ma u Be­ogra­du za pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne ve­ći je za oko 100 mi­li­ju­na eura ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne. “U pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne u Be­ogra­du je re­gis­tri­ra­no oko mi­li­jun no­će­nja, što je re­kor­dan re­zul­tat”, re­kao je di­rek­tor Tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Be­ogra­da Mi­odrag Po­po­vić, do­da­ju­ći da je Be­ograd kul­tur­na pri­jes­tol­ni­ca. U tom raz­dob­lju u Be­ogra­du je bo­ra­vi­lo 19 pos­to vi­še stra­nih tu­ris­ta ne­go u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne, a re­gis­tri­ra­no je 22 pos­to vi­še os­tva­re­nih no­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.