Pro­cva­la sta­no­grad­nja u Sr­bi­ji, dr­ža­va gra­di 200.000 kva­dra­ta

Sta­no­vi U svib­nju iz­da­no 1607 gra­đe­vin­skih do­zvo­la, 53% vi­še ne­go pri­je godinu dana

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gra­đe­vin­ska di­rek­ci­ja Sr­bi­je tre­nut­no je naj­ve­ći inves­ti­tor i tre­nut­no gra­di stam­be­no­pos­lov­ne kom­plek­se na dvi­je lo­ka­ci­je

Gra­đe­vi­nar­stvo u Sr­bi­ji se po­la­ko opo­rav­lja, po­Seb­no u sek­to­ru sta­no­grad­nje. Proš­lih mje­se­ci gra­di­lo se vi­še sta­no­va, ali vi­še ih se i pro­da­je, a broj iz­da­nih gra­đe­vin­skih do­zvo­la u svib­nju sru­šio je sve mje­seč­ne re­kor­de u po­s­ljed­njem de­set­lje­ću. Iz­da­no je 1607 do­zvo­la za grad­nju, čak 53 pos­to vi­še ne­go u is­tom mje­se­cu proš­le go­di­ne, pišu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Pri­jav­lje­na je grad­nja 1824 sta­na s pro­sječ­nom po­vr­ši­nom od 79 če­tvor­nih me­ta­ra, a broj sta­no­va je po­ras­tao za 45 pos­to u od­no­su na is­ti mje­sec proš­le go­di­ne.

Naj­vi­še u Be­ogra­du

Naj­ve­ća gra­đe­vin­ska ak­tiv­nost za­bi­lje­že­na je u Be­ogra­du, jer je go­to­vo sva­ka tre­ća do­zvo­la iz­da­na u glav­nom gra­du Sr­bi­je. Sli­je­di Juž­no­bač­ko po­dru­čje, pri­je sve­ga Novi Sad, a za­tim Zla­ti­bor i Ra­ška.

Gra­đe­vin­ska di­rek­ci­ja Sr­bi­je je naj­ve­ći inves­ti­tor i tre­nut­no gra­di stam­be­no­pos­lov­ne kom­plek­se na dvi­je lo­ka­ci­je. U Be­ogra­du su u lip­nju do­bi­li ze­le­no svje­tlo za iz­grad­nju Ze­mun­skih ka­pi­ja na pros­to­ru biv­še vo­jar­ne Alek­sa Dun­dić, na po­vr­ši­ni od oko šest hek­ta­ra. Iz­gra­dit će osam obje­ka­ta sa 1700 sta­no­va, od­nos­no 200.000 kva­dra­ta. U sr­p­nju su pos­ta­vi­li te­me­lje za dva no­va objek­ta s ukup­no 78 sta­no­va u na­se­lju Sun­ča­na stra­na u No­vom Sa­du, na mJes­tu biv­še vo­jar­ne Ju­go­vi­će­vo.

“U Ze­mu­nu je po­če­la iz­grad­nja pr­va tri objek­ta ko­ji će ima­ti 323 sta­na, 240 ga­raž­nih mjes­ta i 62 par­ki­ra­li­šte”, ka­že čel­nik Di­rek­ci­je Ne­boj­ša Šur­lan. Rok za za­vr­še­tak pr­ve fa­ze je ru­jan 2018. go­di­ne. Na­se­lje se gra­di u fa­za­ma i ci­je­li kom­pleks Ze­mun­ske ka­pi­je bit će go­tov do kra­ja 2019. go­di­ne. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost inves­ti­ci­je je 100 mi­li­ju­na eura. U kom­plek­su će bi­ti iz­gra­đe­ni sta­no­vi raz­li­či­tih struk­tu­ra, od jed­no­sob­nih do če­tvo­ro­sob­nih, po­vr­ši­ne od 31 do 90 če­tvor­nih me­ta­ra.

Šur­lan naj­av­lju­je da će Gra­đe­vin­ska di­rek­ci­ja Sr­bi­je u 2018. go­di­ni po­če­ti iz­grad­nju no­vog stam­be­no­pos­lov­nog kom­plek­sa u Blo­ku 63 na No­vom Be­ogra­du, na par­ce­li od 82 ara, iz­me­đu uli­ca Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na i Ne­hru­ove. Pot­pred­sjed­nik Gra­đe­vin­ske ko­mo­re Sr­bi­je Go­ran Ro­dić ka­že da je do eks­pan­zi­je u iz­grad­nji sta­no­va doš­lo zbog to­ga što su pos­led­njih mje­se­ci usvo­je­ni plan­ski do­ku­men­ti na ko­ja se du­go če­ka­lo, a bez ko­jih se ne mo­gu iz­da­ti gra­đe­vin­ske do­zvo­le.

Sve na kre­dit

“Mno­ge lo­ka­ci­je su ko­nač­no do­bi­le plan­sku do­ku­men­ta­ci­ju i to je po­ve­ća­lo gra­đe­vin­sku ak­tiv­nost. Do­bro je što je to ura­đe­no, ali bi nad­lež­ni mo­ra­li obra­ti­ti paž­nju na gus­to­ću na­se­lje­nos­ti u po­je­di­nim na­se­lji­ma, jer ne mo­gu ‘di­sa­ti’. Ur­ba­ni­zam se mo­ra usa­gla­si­ti, a ne da ni­ču zgra­de od po 15 ka­to­va, gdje god inves­ti­tor po­že­li”, objaš­nja­va Ro­dić.

U re­sor­nom mi­nis­tar­stvu ka­žu da je u Sr­bi­ji tre­nut­no ak­tiv­no 10.576 gra­di­li­šta, od ko­jih je 1111 u Be­ogra­du. Uku­pan broj ak­tiv­nih gra­di­li­šta u No­vom Sa­du je 723, Ni­šu 216, u Su­bo­ti­ci 244, u Kra­gu­jev­cu 213, u Čač­ku 160 i u Le­skov­cu 148.

Gra­đa­ni Sr­bi­je, pre­ma po­da­ci­ma Na­rod­ne ban­ke, ot­pla­ću­ju ukup­no 115.373 stam­be­nih kre­di­ta, u iz­no­su od 357,9 mi­li­jar­di di­na­ra. Naj­ve­ći dio tih hi­po­te­kar­nih zaj­mo­va, 88.687, što je 77 pos­to, osi­gu­ran je kod Na­ci­onal­ne kor­po­ra­ci­je za osi­gu­ra­nje stam­be­nih kre­di­ta NKOSK.

Pri­jav­lje­na je grad­nja 1824 sta­na s pro­sječ­nom po­vr­ši­nom od 79 če­tvor­nih me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.