U ci­ga­re­te s ma­lo nikotina za­sad vje­ru­je sa­mo BAT

Re­vo­lu­ci­ja na tr­ži­štu Vo­de­ća du­han­ska kom­pa­ni­ja su­ra­đu­je s ma­lim star­tu­pom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PI­LI to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr

BAT je sklo­pio ugo­vor s 22nd Cen­turyjem ko­ji tvr­di da je­di­ni mo­že na­pra­vi­ti ci­ga­re­te ko­je ne stva­ra­ju ovis­nost

Vo­de­ća svjet­ska du­han­ska kom­pa­ni­ja Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT) već ne­ko vri­je­me su­ra­đu­je s ma­lim ame­rič­kim bi­oteh­no­lo­škim star­tu­pom od ko­jeg inves­ti­to­ri oče­ku­ju da će do­ni­je­ti re­vo­lu­ci­ju na du­han­skom tr­ži­štu. Di­oni­ce nju­jor­ške bi­oteh­no­lo­ške tvrt­ke 22nd Cen­tury Gro­up u po­s­ljed­njih de­se­tak dana sko­či­le su 80 pos­to na bur­zi na­kon što je ame­rič­ka Upra­va za hra­nu i li­je­ko­ve (FDA) pred­lo­ži­la sma­nje­nje ra­zi­ne nikotina u ci­ga­re­ta­ma.

Ame­rič­ka tvrt­ka tvr­di ka­ko po­sje­du­je vi­še od 200 pa­te­na­ta ko­ji joj omo­gu­ću­ju ra­zvoj teh­no­lo­gi­je za re­gu­li­ra­nje ra­zi­ne nikotina u sad­ni­ca­ma du­ha­na. “Ge­net­ski mo­di­fi­ci­ra­mo du­han. Na to­me ra­di­mo već 20 go­di­na”, iz­ja­vio je za Reuters Hen­ry Si­cig­na­no, iz­vr­š­ni di­rek­tor 22nd Cen­turyja. Do­dao je ka­ko tvrt­ka mo­že pro­izves­ti du­han s 95 do 97 pos­to ma­nje nikotina ne­go u ko­nven­ci­onal­nim ci­ga­re­ta­ma, a ko­je ima­ju oko 10 mi­li­gra­ma nikotina. Pre­ma miš­lje­nju zdrav­s­tve­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ta­ko ma­la ko­li­či­na nikotina ne bi stva­ra­la ovis­nost, a 22nd Cen­tury tvr­di da je­di­ni to mo­že pos­ti­ći.

Od ve­li­kih du­han­skih kom­pa­ni­ja u ovu pri­ču za sa­da vje­ru­je sa­mo BAT. Kom­pa­ni­ja ima sklop­ljen če­tve­ro­go­diš­nji spo­ra­zum o is­tra­ži­va­nju vri­je­dan 14 mi­li­ju­na do­la­ra ko­ji BATu da­je pra­vo ula­ska u ek- li­cen­c­ni spo­ra­zum s 22nd Cen­turyjem. Glas­no­go­vor­ni­ca BATa od­bi­la je ot­kri­ti kada kom­pa­ni­ja na­mje­ra­va ak­ti­vi­ra­ti pra­vo na li­cen­cu.

Me­đu­tim, poz­na­va­te­lji du­han­skog tr­ži­šta sma­tra­ju da će se du­han­ski lo­bi snaž­no odu­pri­je­ti pri­jed­lo­gu FDA da se na ame­rič­kom tr­ži­štu če­t­vr­tom po ve­li­či­ni na­kon Ki­ne, In­do­ne­zi­je i Ru­si­je sma­nji ra­zi­na nikotina u ci­ga­re­ta­ma. Ina­če, u 80ima je Phi­lip Mor­ris i još ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja eks­pe­ri­men­ti­ra­lo s ci­ga­re­ta­ma s ni­skom ko­li­či­nom nikotina, ali bez ve­ćeg tr­žiš­nog us­pje­ha. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da bi tak­ve ci­ga­re­te tre­ba­le pos­ta­ti jed­na od ni­ša, po­put bez­al­ko­hol­nog pi­va. Na­ime, tak­va pi­va ima­ju ma­li ukup­ni udjel na piv­skom tr­ži­štu, ali im prodaja po­s­ljed­njih go­di­na snaž­no ras­te. 2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.