Ali­ba­ba do­vo­di Mar­ri­ot­tu ki­ne­ske tu­ris­te

Su­rad­nja Re­zer­vi­ra­nje i pla­ća­nje so­ba omo­gu­će­no je pu­tem stra­ni­ca in­ter­net­ske kom­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naj­ve­ći ho­tel­ski la­nac na svi­je­tu Mar­ri­ott In­ter­na­ti­onal obja­vio je po­čet­kom tjed­na da će su­ra­đi­va­ti s ki­ne­skom kom­pa­ni­jom Ali­ba­ba ka­ko bi u svo­je ho­te­le us­mje­rio sve ve­ći broj Ki­ne­za ko­ji pu­tu­ju u ino­zem­s­tvo. Mar­ri­ott je obja­vio da će jo­int ven­tu­re s Ali­ba­bom omo­gu­ći­ti ki­ne­skim tu­ris­ti­ma re­zer­va­ci­ju so­ba u Mar­ri­ot­to­vim ho­te­li­ma pu­tem in­ter­net­ske plat­for­me Flig­gy. Ka­ko je po­jas­ni­la glav­na ko­mer­ci­jal­na di­rek­to­ri­ca Mar­ri­ot­ta, Step­ha­nie Lin­nar­s­klu­ziv­ni tz, pu­tem Flig­gyja gos­ti iz Ki­ne mo­ći će se upi­sa­ti u Mar­ri­ot­tov pro­gram na­gra­đi­va­nja te do­bi­ti ci­je­ne po­seb­no za čla­no­ve tog pro­gra­ma.

Osim to­ga, dvi­je su kom­pa­ni­je na­ve­le ka­ko će se re­zer­vi­ra­ne so­be mo­ći pla­ti­ti pu­tem Ali­paya, Ali­ba­bi­na in­ter­net­skog ser­vi­sa za pla­ća­nja. Dvi­je kom­pa­ni­je pro­cje­nju­ju ka­ko će u slje­de­ćih pet go­di­na ki­ne­ski tu­ris­ti os­tva­ri­va­ti 700 mi­li­ju­na no­će­nja. Mar­ri­ot­tov fo­kus je na ki­ne­skim tu­ris­ti­ma ko­ji pu­tu­ju u ino­zem­s­tvo, po­jas­ni­la je Lin­nar­tz. Od 30 Mar­ri­ot­to­vih ho­tel­skih bren­do­va, njih 22 pri­sut­no je u Ki­ni. U toj dr­ža­vi kom­pa­ni­ja ima vi­še od 300 ho­te­la. Važ­nost ki­ne­skog tr­ži­šta za Mar­ri­ott je pos­ta­la na­gla­še­ni­ja na­kon kup­nje Starwo­od Ho­tel­sa ko­ji je pri­sut­ni­ji u Ki­ni, po­jas­ni­la je Lin­nar­tz. Ana­li­ti­čar Ever­co­re ISIja Rich Hig­h­tower sma­tra da ki­ne­sko tr­ži­štu u du­gom ro­ku pru­ža go­le­mu pri­li­ku za kom­pa­ni­je ko­je ci­lja­ju ki­ne­ske tu­ris­te ko­ji pu­tu­ju u ino­zem­s­tvo, ali i unu­tar zem­lje.

Usko­ro 700 mi­li­ju­na no­će­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.