NJE­MAČ­KI TR­GO­VIN­SKI

Po­da­ci za li­panj VI­ŠAK 21 MI­LI­JAR­DU EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki tr­go­vin­ski vi­šak po­ras­tao je u lip­nju, po­ka­za­li su služ­be­ni po­da­ci objav­lje­ni u uto­rak, u kon­tek­s­tu nas­tav­lje­nih na­pe­tos­ti oko mo­gu­ćih pro­tek­ci­onis­tič­kih ko­ra­ka SAD-a. Vri­jed­nost izvoza ro­be i us­lu­ga bi­la je u lip­nju za 21,2 mi­li­jar­du eura ve­ća od vri­jed­nos­ti uvo­za. Ukup­no je Nje­mač­ka u lip­nju iz­vez­la ro­bu i us­lu­ge za 104,9 mi­li­jar­di eura, što je za 2,8 pos­to ma­nje ne­go u svib­nju. Uve­ze­na ro­ba i us­lu­ge vrij­di­le su 83,7 mi­li­jar­di eura, 4,5 pos­to ma­nje ne­go pret­hod­ni mje­sec.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.